Vådområde på Siø tørlagt

Vandstanden i det naturgenoprettede område på Siø var meget høj i den meget våde februar, men dog ikke højere end at der var plads til mågerne og Splitternerne på de oprindelige fugleholme, der lå som øer i den store sø. I løbet af marts og april faldt vandstanden i søen i den tørre periode ligesom på andre oversvømmede arealer, men vandet faldt godt nok meget i søen på Siø.

IMG 0716 Søen på Siø næsten tørlagt af pumpe. Foto: Esben Eriksen

Ole Goldschmidt opdagede, at vandet blev pumpet ud med den pumpe, der blev efterladt ved naturgenopretningen for at kunne holde vandstanden nede, hvis den exceptionelt skulle stige så meget i yngletiden, at ternekolonien kunne oversvømmes. Dette har ikke været tilfældet nu og en afvanding af området med pumpen er i modstrid med den aftale, der i forbindelse med naturgenopretningen blev indgået med den tidligere ejer af Siø.

Normalt er der meget vand i området om foråret, men på grund af nettofordampningen tørrer området langsomt ud i løbet af sommeren og kan afgræsses efter fuglenes yngletid.

Vi har henvendt os til Astrid Ejlersen i Langeland Kommune om afvandingen af vådområdet midt i fuglenes yngletid og foreslået, at der blev pumpet havvand ind til den oprindelige vandstand, inden pumpen blev aktiveret.

Det er Svendborg Kommune, som efter aftale har §3-myndigheden i Langeland Kommune, så vore forslag er sendt videre til Svendborg Kommune. Herfra har Arne Bruun udtalt, at det er meget beklageligt, hvad der er sket, og at kommunen vil arbejde på en holdbar løsning med ejeren, så det ikke gentager sig fremover. Svendborg Kommune har også overvejet muligheden af at pumpe saltvand ind i området igen, hvilket umiddelbart ville kunne gøre skaden god igen. De mener dog ikke, at det er sikkert, at det vil hjælpe i forhold til terner og Hættemåger, da der omkring 2004 var over 200 par Splitterner på Siø, hvor der ikke var så meget vand som nu.

Indpumpning af saltvand rummer også risiko for utilsigtede påvirkninger af miljøet i området. Der er begrundet håb om, at regn de kommende dage vil gøre området lidt vådere igen. Derfor er Svendborg Kommune kommet frem til, at de ikke på nuværende tidspunkt vil sætte gang i at pumpe vand retur til området.

Tekst: Henrik Mørup-Petersen