I 1977 udkom bogen Øerne omkring Fyn (Fredningsstyrelsen). Bogen var resultatet af mange dygtige fynske ornitologers 3-årige indsats for at registrere ynglefuglene og naturforholdene på 85 fynske småøer. Bogen var i høj grad medvirkende til oprettelsen af ø-reservater i fuglenes yngletid på nogle af de fynske småøer.

Ø-undersøgelsen 2021 - 2022.

Naturpolitisk Udvalg, DOFFyn har nu fundet det nyttigt, at følge op på denne undersøgelse, ved igen at få registreret fuglene på alle ikke-brofaste småøer omkring Fyn. Ærø er dog ikke medtaget i undersøgelsen på grund af dens størrelse. Undersøgelsen har fået DOFFyns bestyrelses opbakning og støtte, bl.a. ved at de vil søge fondsmidler til finansiering af undersøgelsen. Der er nedsat en styreruppe - se boksen til højre - til at koordinere undersøgelsen, bearbejde resultaterne og udarbejde en rapport/bog over undersøgelsen.

Undersøgelsen.

De foreløbige planer sigter mod en toårig undersøgelse med to årlige optællinger i yngletiden - af hensyn til de forskellige yngletidspunkter for arterne - af kystfugle på ikke landfaste øer omkring Fyn. Det overvejes, om de vigtigste kystlokaliteter skal inddrages i undersøgelsen, da nogle arter vil flytte yngleområde fra år til år og dermed et år kan foretrække en kystlokalitet frem for en ø; bestandsopgørelserne vil derfor være mere realistiske ved at inddrage de vigtigste kystlokaliteter i undersøgelsen.

Ved besøgene på øerne registreres eventuelle trusler mod fuglenes ynglemuligheder og -succes på de enkelte øer. Samtidig ønsker vi at fotodokumentere de enkelte øers udseende i 2021/2022.

Deltagere.

Projektets succes vil være helt afhængig af, at et tilstrækkeligt stort antal af DOF-Fyns medlemmer vil melde sig til at foretage tællinger på en eller flere øer.

Se her hvordan du melder dig til at deltage i projektet. Vi opfordrer jer til  hurtigt at melde jer til projektet, således at vi kan få en fornemmelse af, om vi i fællesskab kan løfte opgaven med at få talt på alle de mange øer.

 I øjeblikket arbejder vi med

  • Projekthåndbog
  • Skabe samarbejde med miljø- og naturmyndighederne og DCE
  • Forberede ansøgning om økonomisk støtte fra fonde

Bemærk: Siden opdateres løbende efterhånden som styregruppen får udviklet projekt og materialer. Seneste ændringer:  12. oktober 2020