I 1977 udkom bogen Øerne omkring Fyn (Fredningsstyrelsen). Bogen var resultatet af mange dygtige fynske ornitologers 3-årige indsats for at registrere ynglefuglene og naturforholdene på 85 fynske småøer. Bogen var i høj grad medvirkende til oprettelsen af ø-reservater i fuglenes yngletid på nogle af de fynske småøer.

Ø-undersøgelsen 2021 - 2022.

Naturpolitisk Udvalg, DOFFyn har nu fundet det nyttigt, at følge op på denne undersøgelse, ved igen at få registreret fuglene på alle ikke-brofaste småøer omkring Fyn. Ærø er dog ikke medtaget i undersøgelsen på grund af dens størrelse. Undersøgelsen har fået DOFFyns bestyrelses opbakning og støtte, bl.a. ved at de vil søge fondsmidler til finansiering af undersøgelsen. Der er nedsat en styreruppe - se boksen til højre - til at koordinere undersøgelsen, bearbejde resultaterne og udarbejde en rapport/bog over undersøgelsen.

Undersøgelsen.

De foreløbige planer sigter mod en toårig undersøgelse med to årlige optællinger i yngletiden - af hensyn til de forskellige yngletidspunkter for arterne - af kystfugle på ikke landfaste øer omkring Fyn. Det overvejes, om de vigtigste kystlokaliteter skal inddrages i undersøgelsen, da nogle arter vil flytte yngleområde fra år til år og dermed et år kan foretrække en kystlokalitet frem for en ø; bestandsopgørelserne vil derfor være mere realistiske ved at inddrage de vigtigste kystlokaliteter i undersøgelsen.

Ved besøgene på øerne registreres eventuelle trusler mod fuglenes ynglemuligheder og -succes på de enkelte øer. Samtidig ønsker vi at fotodokumentere de enkelte øers udseende i 2021/2022.

Deltagere.

Projektets succes vil være helt afhængig af, at et tilstrækkeligt stort antal af DOFFyns medlemmer vil melde sig til at foretage tællinger på en eller flere øer.

Hvis du allerede nu ved, at du har lyst til at deltage i projektet, så opfordres du til uforpligtende at kontakte et af medlemmerne i styregruppen - se boksen til højre - således at vi kan få en fornemmelse af, om vi i fællesskab kan løfte opgaven med at få talt på alle de mange øer.

 I øjeblikket arbejder vi med

  • Videreudvikling af projektbeskrivelsen
  • Forberede tilmeldingsprocessen
  • Projekthåndbog
  • Liste over øer og udvalgte lokaliteter på de største af disse
  • Liste over udvalgte kystlokaliteter
  • Skabe samarbejde med miljø- og naturmyndighederne og DCE
  • Forberede ansøgning om økonomisk støtte fra fonde

Bemærk: Siden opdateres løbende efterhånden som styregruppen får udviklet projekt og materialer.