DOF Fyns generalforsamling 2019 - referat og beretninger

Referat af DOF Fyns generalforsamling d. 19. februar 2019.   

Af Michael Mosebo Jensen.   

24 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling i DOF Fyns lokaler på Rasmus Rask Skolen, Bellinge d. 19.2.2019.
Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og foreslog Ivan Sejer Beck som dirigent; hvilket blev vel modtaget. Dennes første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

2019 IMG 2835 Henrik

Bestyrelsens beretning
Vi gik over til aflæggelse af bestyrelsens beretning af Henrik Kalckar Hansen.

Spørgsmål fra salen

Niels Bomholt spurgte ind til, hvad Sollerup havde sagt til barbering af Natura 2000-områderne. Henrik Kalckar replicerede, at det jo er loyale embedsmænd…

Ivan Beck ville gerne have uddybet den foreslåede kompensationen af ændringerne i Odense Fjord. Henrik Mørup svarede, at der var fremsat flere løsninger, men ingen kunne karakteriseres som ideelle: Steninddæmning omkring øer og ny sø ved Dræby Fed.

Niels Andersen spurgte ind til, hvor tidligere observationer ligger på den nye webside. Esben Eriksen svarede, at de ER gemt, men er ikke gjort tilgængelige p.t. Han rykker imidlertid jævnligt.

Børge Rasmussen havde en kommentar til fuglestemme-kurserne. Der var iværksat en fælles stemmeportal, men da ”Københavnerfuglene” ikke helt ramte udvalget på Fyn, gav det problemer med denne ensretning. På landsplan var der imidlertid nedsat en gruppe med 12 deltagere til at dele materiale.

En deltager spurgte ind til, hvorfor KNF ikke er en A-station. Henrik Kalckar forstod godt spørgsmålet i lyset af, at KNF fangede flest fugle i landet, men begrundede det pragmatisk i, at der var faste mursten i Blåvand, Gedser og nu også i Skagen. Der var også forpligtelser til at betale diæter ved at have en A-station.

Herefter blev beretningen vedtaget med applaus.

Regnskabet
Kasserer Niels Bomholt gennemgik regnskabet for 2018. Årets resultat var på kr. 1273,-.

Spørgsmål fra salen
Palle Larsen spurgte ind til, om DOF centralt kunne risikere at ville formøble vores formue. Henrik Kalckar svarede, at eftersom årsregnskabet balancerer og budgettet viser et underskud på 11.000,- så det kunne han ikke forestille sig.

Der var ingen øvrige bemærkninger til regnskabet, og det blev godkendt.

Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget for 2019, der udviste et underskud på kr. 11.000,-
Ellers ingen bemærkninger til budgettet. Godkendt.

Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels
Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle modtog genvalg. Alle blev valgt.
Tre suppleanter var også på valg: De opstillede var Ella Mikkelsen, Henrik Kingo Andersen og Jette Gandrup. De blev også alle valgt.

Valg til repræsentantskabet
På valg var Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg og Ivan Sejer Beck. Ivan Sejer Beck ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat var Niels Bomholt med Jens Bækkelund som suppleant. De blev alle valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Følgende var på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtog genvalg og … blev valgt.

Forslag fra medlemmerne
Der var ingen.

Evt.
Et medlem spurgte, om hvor man kunne finde rapporten om nedgangen af fugle i Odense Fjord. Henrik Kalckar linkede verbalt til hjemmesiden.

Årets DOF Fynbo
Valget faldt på Kirsten Pedersen for sit store arbejde som kommunekontaktperson i Assens Kommune. Henrik Kalckar roste Kirsten for i den grad at have gjort en forskel med sin fornemme faglighed og sin konstruktive tilgang til arbejdet. Kirsten Pedersen havde i den grad udvist politisk tæft, som havde skabt respekt om hendes arbejde. Desuden var hun i samme tidsrum vokset som feltornitolog med fund af ynglende Sortstrubet Bynkefugl i hjemmekommunen og Langnæbbet Sneppeklire i nabokommunen.
Kirsten Pedersen blev traditionen tro hædret med en specieldesignet T-shirt.

2019 IMG 2846 Niels

Vibe-Niels
Efter generalforsamlingen berettede Niels Andersen om Vibens trængsler. Det var et foredrag, der i den grad dokumenterede en kraftig tilbagegang i agerlandets Vibebestand - en dokumentation, som myndighederne heller ikke længere kan sidde overhørig. Et flot, omend trist, punktum på en vellykket generalforsamling.