DOF Fyns generalforsamling 2020 - referat og beretninger

26 medlemmer mødte op til årets generalforsamling i DOF Fyns lokaler på Rasmus Rask Skolen, Bellinge d. 5.3.2020.

Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og foreslog Søren Gjaldbæk som dirigent. Dette blev vel modtaget. Hans første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt, hvis ikke der var indsigelser fra forsamlingen mod datoen. Februar måned var jo lang i år. Da der ikke var nogen protester fra de fremmødte, kørte proceduren som planlagt.

Der klappes for Ella Mikkelsens arbejde i bestyrelsen. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Bestyrelsens beretning

Vi gik over til aflæggelse af bestyrelsens beretning ved Henrik Kalckar Hansen.

Spørgsmål fra salen

  • Søren Bøgelund ville gerne vide, hvor belønningsturen gik hen. Det var til Sønderjylland.
  • Henrik Kingo Andersen og Søren Gjaldbæk uddybede tiltaget Boligbirding. Michael Mosebo Jensen spurgte ind til nærmere definition af tidsrammerne for indmelding af obs. i det regi på DOF-basen. Svaret var, at man kunne indmelde obs. med tilbagevirkende kraft til starten af perioden: 1. jan. 2020.

Herefter blev beretningen vedtaget med applaus fra forsamlingen.

Regnskabet

I kasserer Niels Bomholts sygefravær omdeltes det reviderede regnskab for 2019. Årets resultat var på kr. 5250,01.

Spørgsmål fra salen

  • Ivan Seier Beck ville gerne have uddybet, hvad pengene blev brugt til i KNF, hvorefter Henrik Kalckar Hansen fortalte, at de var gået fortrinsvis til indkvartering. Dels var det en uges sommerhusleje, dels lejlighedsvis ophold på Bøgelunds gæstgiveri.

Regnskabet blev vedtaget.

Budgettet

Der blev fremlagt et budget for 2020, der udviste et underskud på kr. 26.300.

Spørgsmål fra salen

  • Der blev spurgt ind til nedprioriteringer i de beløb, der var afsat til møder og formidlingsgruppen. Henrik Kalckar replicerede med, at de forventede fordringer var mindre i 2020.
  • Det blev bemærket, at der var en voldsom nedgang i tilskud fra hovedforeningen, hvortil Michael Mosebo Jensen tilføjede, at pengene i realiteten var taget to gange. Først fjernede man tilskuddet til KNF, da man lancerede en opdeling i A- og B-stationer, hvor KNF blev fundet for let til fortsat tilskud, og nu skar man så en luns af lokalforeningstilskuddet for at sende penge til de 3 A-stationer…

Ellers var der ingen bemærkninger til budgettet. Godkendt.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Kell Grønborg, Steen Lauritsen og Esben Eriksen. Ingen af disse personer modtog genvalg. Bestyrelsen havde opstillet Henrik Kingo Andersen, Jette Gandrup og Palle Rosendahl Larsen, som alle blev nyvalgt.

To suppleanter var ligeledes på valg. Ella Mikkelsen ønskede ikke at fortsætte. De opstillede var Michael Bjerregård og Lene Parkø. De blev også begge valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Følgende var på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtog genvalg og blev valgt.

Forslag fra medlemmerne

Der var ingen.

Evt.

Intet.

Farvel til gode folk i bestyrelsesarbejdet

Henrik Kalckar Hansen havde mange rosende ord tilovers for de personer, der havde deltaget i bestyrelsesarbejdet, men nu desværre havde valgt at trække sig. De modtog en mindre erkendtlighed i den anledning.

 

Årets DOF Fynbo

Valget faldt på Ivan Seier Beck for sit store arbejde som bestyrelsesmedlem gennem en årrække. Han blev bl.a. rost for sit store organisatoriske talent, der fik fri udfoldelse i arbejdet med at få struktur på samarbejdet med de enkelte repræsentanter for DOF Fyn i De Grønne Råd. Ivan Seier Beck blev traditionen tro hædret med en særlig T-shirt.

Kommune-konkurrencen

Eske Mortensen havde fostret en idé for at få ”folk op af sofaen” i de våde vintermåneder januar og februar. Samtidig kunne den kaste lys over bestanden af Natugle, Skovhornugle og Agerhøne samt vintergæsterne Snespurv og Fjeldvåge. Bestyrelsen havde sponseret en præmie til den person, der havde flest fund. Det blev Søren Bøgelund, der vandt med imponerende 18 point. De 6 personer, der delte andenpladsen havde opnået 2…

Niels Andersen - ”den mørke herre” i baggrunden - er ved at pakke ”Fyn blev finere”-bøgerne ud. Alle fremmødte fik et eksemplar. Foto: Allis Højgård Nielsen.

”Fyn blev finere…men ikke fin nok”

Niels Andersen fortalte om baggrunden for, at vi netop til generalforsamlingen kunne overvære publiceringen af en bog, som han selv og Steen Lauritsen havde skrevet. Bogens udgangspunkt var en positiv vinkel med at præsentere 10 vellykkede naturgenopretningsprojekter på Fyn. I lyset af at der var kommet et stort antal nye arter på den netop udkomne rødliste, så forfatterne det som et positivt fingerpeg om, hvorledes man kunne gribe sagen an for at rette op på den misere.

Herefter blev der delt et eksemplar ud til hver af de fremmødte. Resten skal bruges til at påvirke beslutningsprocesser rundt omkring.

Højdepunkter fra rejse til New Zealand

Allis Højgård Nielsen og Michael Mosebo Jensen udfyldte den sidste halve time med højdepunkter fra en 3-ugers tur til New Zealand omkring årsskiftet 2019/20.

Tekst: Michael Mosebo Jensen