DOF Fyns generalforsamling 2021 - referat og beretninger, nu også fra Naturpolitisk Udvalg

DOF Fyns formand Henrik Kalckar beklager, at han havde overset beretningen fra Naturpolitisk Udvalg, og denne blev derfor ikke læst op på generalforsamlingen - beretningen kan læses i sin fulde længde ved at følge linket til højre. Henrik vil gerne takke udvalget for deres store og altid engagerede arbejde for DOF Fyn.

18 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling torsdag den 25. februar kl. 19.00, der afholdtes virtuelt på grund af corona-krisen.

Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og foreslog Søren Gjaldbæk som dirigent; hvilket blev vel modtaget. Dennes første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt. 

Bestyrelsens beretning

Henrik Kalckar Hansen gik over til aflæggelse af bestyrelsens beretning.  Jens Bækkelund havde desuden et indlæg om DOF-nøglen. Her blev diverse udvalg, grupper og kontaktpersoner opremset. De er nu med samtykke at finde på hjemmesiden. 

Der var ingen spørgsmål fra salen - hverken til beretningen eller til DOF-nøglen.

Herefter blev beretningen vedtaget.

Regnskabet

Kasserer Niels Bomholt gennemgik regnskabet for 2020. Årets resultat var et underskud på kr. 16.813,08. 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, og det blev godkendt.

022721regnskab

Sådan tager det sig ud, når kassereren aflægger regnskab virtuelt.

Budgettet

Niels Bomholt fremlagde et budget for 2021, der udviste et underskud på kr. 37.000, -. 

Der var ingen bemærkninger til budgettet. Godkendt.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle modtog genvalg. Alle blev valgt. To suppleanter var også på valg: De opstillede var Lene Parkø og Michael Bjerregård. De blev ligeledes begge valgt.

Valg til repræsentantskabet

På valg var Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg og Niels Bomholt. Kell Grønborg ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat var Michael Bjerregård med Jens Bækkelund som suppleant. De blev alle valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg var Aage Wichmann som revisor og som suppleant Kurt Due Johansen. Aage Wichmann ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat som revisor var Ivan Sejer Beck. Kurt Due Johansen modtog genvalg som revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag indkommet.

Evt.

Der blev spurgt ind til genoptagelse af vores ture efter de nye retningslinjer. Henrik Kalckar havde lige inden mødet videresendt en meddelelse fra DOF’s direktør, der meldte:

"Den delvise genåbning træder i kraft på mandag og giver mulighed for udendørs fugleture med op til 25 personer, da det er en udendørs foreningsaktivitet".

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis:

  • Henrik Kalckar Hansen: formand
  • Jens Bækkelund: næstformand
  • Niels Bomholt: kasserer
  • Michael Mosebo Jensen: sekretær

Michael Mosebo Jensen