Drone-monitorering (optælling) af Hættemågekoloni i Birkum Grusgrav

Der har de sidste 10 år eksisteret en temmelig stor Hættemågekoloni på øen i Birkum Sø. Hættemågen er specielt interessant, fordi deres aggressive adfærd omkring de ret store kolonier giver ynglebeskyttelse til en række sjældne arter som Sorthovedet Måge, Sorthalset Lappedykker og Fjordterne. Selv er Hættemågen desværre også i stor tilbagegang i Danmark, så der er fra naturforvaltningsmyndigheder generelt meget stor opmærksomhed omkring netop denne specielle mågeart. 

2020 01 31 maageoBillede af mågekolonien taget fra land i det tidlige forår.

Naturskolen Aaløkkestedet var derfor meget positive, da Cathrine Tinggård Jacobsen og Ann Sofie Krogh Hedemann begge fra Biologisk Institut på SDU foreslog et bachelorprojekt med titlen The population of Black-headed Gulls and species breeding in association with the Black-headed Gulls. Projektet indebar en optælling af Hættemåge kolonierne ved hjælp af systematisk sammensatte dronebilleder. 


2020 01 31 naturpleje
Cathrine Tinggård Jacobsen og Ann Sofie Krogh Hedemann i gang med naturpleje på den store ø i Birkum Grusgrave 

Projektet indeholdt også naturpleje af yngleøen, som naturligvis skulle foregå inden mågernes yngletid. Rydningen er nødvendig for at mågerne og de andre fugle har plads til rederne, og desuden en stor fordel, når de ynglende fugle senere skal tælles fra drone. Så i midten af februar var vi ude på øen med motorsav og buskryddere.

Senere hen i det tidlige forår ankom Hættemågerne planmæssigt og tog øen i besiddelse, og allerede i slutning af marts kunne der laves de første forsøg med droneoptagelser. Det virkede meget lovende, mågerne reagerede overhovedet ikke på overflyvning med dronen, og optagelserne var rigeligt skarpe til en præcis optælling.

2020 01 31 droneflyvning
Cathrine Tinggård Jacobsen, Ann Sofie Krogh Hedemann og vejleder Johan Dahlgren flyver med dronen

Tidligere er kolonien blevet optalt fra land med teleskop. Disse optællinger er et led i den årlige naturovervågning. Tarup-Davinde I/S samarbejder med eksperter - ofte fra det frivillige foreningsliv og i fuglenes tilfælde med Per Rasmussen fra DOF Fyn om at overvåge naturen i området. Optællinger med teleskop foregår ved, at man fra land tæller alle de måger, man ser ved kolonierne og ganger dette tal med 0,7 for at få et tal for antallet af ynglepar. 

Når man skal tælle med drone, overflyver man kolonierne i 15 meters højde, mens man tager en lang række billeder i en computerstyret transekt. Dette materiale kan efterfølgende bruges til en manuel eller digital optælling af fuglene.

2020 01 30 maageoeUdsnit af mågekolonien. Billede taget fra drone. Der er rigtig mange måger!

Da tallene fra de to forskellige optællingsmetoder begyndte at foreligge, stod det hurtigt klart at der var temmelig stor difference. Alle tal og metoder blev derfor dobbelttjekket af både de studerende, Per Rasmussen fra DOF og medarbejdere fra Naturskolen. Men konklusionen var ganske klar: Drone monitoreringens resultat på 3142 par Hættemåger var retvisende, også selvom differencen til alle tidligere landtællinger var på 40- 60%. Resultatet placerer Hættemågekolonien i Tarup-Davinde som Fyns absolut største og én af landets 5 største kolonier!! 

Det var epokegørende ny viden, som de to studerende fra SDU på den måde tilførte naturforvaltningen. Det kan desuden tilføjes, at vi sidenhen er blevet klar over, at en difference på 40-60% mellem land- og dronetællinger slet ikke er noget særsyn. Det har faktisk vist sig at være noget nær umuligt at få et nøjagtigt antal ved at tælle med teleskop fra land. 

I og omkring Hættemågekolonien blev der dette år desuden observeret 5-6 par Fjordterner, Sorthovedet Måge blev set rugende, og 9 Sorthalsede Lappedykkere rastede i området gennem hele yngleperioden. 

 

Alle de nævnte arter er nævnt på den netop udgivne Rødliste

Hættemåge er klassificeret som truet (EN) pga den meget store tilbagegang, den har haft de sidste mange år. 

Fjordterne er næsten truet (NT), pga tilbagegang og lille bestand (under 1000 par i Danmark).

Både Sorthovedet Måge og Sorthalset Lappedykker vurderes som sårbar (VU) pga små, men stabile bestande.

Tekst og billeder: Henrik Kalckar Hansen