Fugleovervågning I Tarup-Davinde

Fugleovervågning I Tarup-Davinde
af Henrik Kalckar

Ynglende Taffeland p Phoenix Henrik Kalckar kopi

Ynglende taffeland på Phønix. Foto: Henrik Kalckar

 

Siden 2010 har Per Rasmussen lavet fugle-registreringer for Tarup-Davinde I/S.
Det er både imponerende og prisværdigt at dygtige ornitologer på den måde producerer data til gavn for fuglesagen, og i øvrigt data som også skaber indtægter til DOF Fyn.
Herunder vil jeg præsentere nogle data fra årets rapport 2021.

TD området er kendt for sine mange grusgravsøer og har rigtig stor betydning for en række arter opført på den danske Rødliste. Disse vandfuglearter er netop i stærk tilbagegang de fleste andre steder -også på Fyn.

Hættemåge  Fyns største koloni med mere end 3800 par. Det er en af landets fem største kolonier g den vokser fra år til år, hvilket gør at Tarup-Davinde området har en national betydning for arten.
Arten er en nøgleart for en række andre rødlistede arter, som yngler i beskyttelse af kolonierne:

Sorthovedet Måge: 3 par i TD. 40 ynglepar i hele Dk. Svarende til 7.5 % af den samlede bestand i Dk.

Sorthalset Lappedykker: Min. 2 ynglepar m. unger, flere har opholdt sig i TD i yngletiden. 300 ynglepar i hele Dk.

Taffeland: Ny ynglefugl i TD 2021. 4-600 ynglepar i hele Dk.

Fjordterne: 13 par i TD. 600 ynglepar i hele Dk. Svarende til 2.1% af den samlede bestand i Dk.

Fjordterne og Haettemaageunger p Phoenix Henrik Kalckar kopi

Fjordterner og hættemågeunger.  Foto: Henrik Kalckar

Hele rapporten og tidligere rapporter kan findes på https://tarupdavinde.dk/naturovervaagning-2021/

Man kan egentligt undre sig over at TD-området er så attraktivt for disse rødlistede arter på trods af MTB-kørsel, ryttere, løse hunde og helt generelt rigtigt mange besøgende!

Men der arbejdes målrettet med naturplejen, F.eks. årlig rydning af opvækst på øerne, som er den primære ynglehabitat for disse arter. Der bliver også udlagt pil, som danner ”mangrove” i vandet og som især Sorthalset Lappedykker yngler i. Forbud mod færdsel på vandfladen i de fuglerige søer er afgørende for succes, samt indhegninger strategiske steder omkring søerne.

Desuden har Rørhøg, Havørn og ikke mindst Sølvmåge fremgang i bestandene (Atlas 3), og disser arter er derfor en stigende prædationsfaktor for mange vandfugle inkl. Hættemågerne. Her kan Tarup-Davinde med sin beliggenhed som en oase i den Midtfynske landbrugsørken, have en fordel frem for mange kystnære lokaliteter, som formentligt er udsat for et langt hårdere prædationstryk.

Henrik Kalckar
Ansat i Tarup-Davinde I/S
Naturforvaltning og naturvejledning