Hærværk går ud over fuglelivet ved Bøjden Nor

Der har igen været hærværk i Fugleværnsfondens naturområde ved Bøjden Færgehavn, hvor ukendte gerningsmænd i weekenden har klippet el-tråd over på kvæghegn, ødelagt låger og fjernet midlertidige skilte.

Fugleværnsfonden har aftaler med kvægholdere, som afgræsser området med kreaturer. Et ødelagt elhegn udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko for både mennesker og kvæg, som kan rende ud på vej, færgeanlæg og dæmning. Derfor har Fugleværnsfonden hurtigt haft en mand ude og lave den nødvendige reparation på hegnet af hensyn til dyr, besøgende og trafikken.

Det er desværre ikke første gang, at Fugleværnsfonden oplever denne type hærværk, hvilket de er kede af.

- Fugleværnsfonden er ikke nogen rig fond, og med sager som disse bruger vi unødvendige ressourcer på at udbedre skader, som det ville være mere hensigtsmæssigt at bruge til fordel for natur og fugle, forklarer Søren Ring, som er naturforvalter i Fugleværnsfonden. 

Naturreservatet er åbent for alle besøgende året rundt på de godt 4 km stier, og området er særligt interessant lige nu, hvor yngletiden er på sit højeste. På strandengene såvel som de to små øer i noret, som ses fra de to fugleskjul, kan man opleve Klyder, Strandskader, Viber, Storm- og Hættemåger og hele 4 ternearter: Hav- Split- Fjord og Dværgterner og mange flere fuglearter. De har rigtig travlt med at udruge og fodre deres unger. Og på nordengene er det blandt andet jordrugende fugle som Viber, Strandskade, Stor Præstekrave, Sanglærker og Rødben, der yngler.

I Fugleværnsfonden er man glad for de mange besøgende, og der afholdes også guidede ture om naturen og de mange spændende fugle i området, lige så vel som der findes informationstavler og pjecer over området. Grundet det sårbare fugleliv i yngletiden samtidig med besøgende gæster, har Fugleværnsfonden valgt fra i år at lukke af for gennemgang henover selve nordengene, hvor jordrugende fugle har deres reder på jorden. Her viser skiltningen, at der er lukket i perioden og henviser til en alternativ vej rundt om engene -hvis ikke skiltene var blevet revet ned af de ukendte gerningsmænd. 

Der foreslås et fint alternativt stiforløb rundt om nordengene på blot ca. 300 meter længere langs kysten og udenom de sårbare ynglefugle, hvis altså de besøgende havde mulighed for at orientere sig via skiltningen.

- "Det er brandærgerligt. For både fuglelivet i den sårbare periode - i deres yngletid og så selvsagt for de besøgende, som jo berøves et bedre og rigere fugleliv, da fuglene skræmmes bort af de mange gående, vi hidtil har haft henover nordengene. Det er også et helt unødvendigt sikkerhedsmæssigt problem, når hegnet klippes af en hærværksmand og kvæget kan rende ud blandt folk og i trafikken," fortsætter Søren Ring.

Fugleværnsfonden håber derfor på forståelse for, at fuglene skal have fred til at yngle, og at de mange besøgende vil respektere yngletiden fra den 15. marts til den 15. juli. Ingen hærværk, brug stierne rundt om engene og nyd det fremragende fugleliv derfra! lyder opfordringen.

Fakta om Bøjden Nor: læs mere her: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/boejden-nor

Kontaktperson: Søren Ring, naturforvalter i Fugleværnsfonden: soeren.ring@dof.dk / tlf. 5190 4397