Naturgenoprettede områder på Fyn 2.

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Enge nord for Nr. Broby i Faaborg-Midtfyns Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Niels Andersen, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Svendborg Kommunes Grønne Råd.

Enge nord for Nr. Broby. Foto: Viggo Lind.

Indledningen lyder således:

 ”Som et paradisisk helle breder vidtstrakte enge omkring Odense Å sig, byder sig til med afveksling i et smilende, men intenst dyrket fynsk landskab, så her tiltrækkes et specielt og artsrigt fugleliv.

Her er permanent vand, mose, eng, overdrev og landbrugsland, kort sagt, et varieret udbud af

forskellige habitater, og det er tydeligt, at her vil man naturen det godt. Det kvitterede fuglene straks for, da der i området nord for Nr. Broby op mod Lundegaard blev lavet naturgenopretning i 2009.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Engsnarre, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”Engsnarren er en meget hemmelig fugl i det danske landskab. Den er meget sjælden, idet den stiller specielle krav til sit levested, den lever meget skjult og den flygter ved at løbe væk i vegetationen i stedet for at flyve op. Derudover ’synger’ den meget sent om natten, hvor de fleste mennesker sover. Den er altså ikke nogen publikumsvenlig fugl, men alligevel skal den med i beskrivelsen af engene ved Nr. Broby som områdets signaturfugl, da den har en spændende udbredelseshistorie.

Den er endvidere en art, der er med på EF’s Fuglebeskyttelsesdirektiv som såkaldt Bilag I art, dvs.

en art for hvilken der skal træffes særlige beskyttelseshensyn. I de senere år har den måske fundet

fodfæste i de naturgenoprettede enge ved Odense Å, hvor den to år i træk har bidraget til sommernattens kogleri.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen