Naturgenoprettede områder på Fyn 7

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Lindkær ved Ravnholt i Nyborg Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Kurt Due Johansen, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Odense Kommunes Grønne Råd.

Det er bl.a. dette syn der møder dig, når du besøger Lindkær. Døde træer og yppige pilebuske ude i vandet samt en tør rørbræmme omgivet af enge. Foto: Kurt Due Johansen.

Indledningen lyder således:

”Indtil 1953 var Lindkær et stort eng- og moseområde med tørveskær. Området blev bl.a. brugt som græsningsområde for en stor jersey-besætning. I 1953 var en stor afvanding af området færdig, og området var nu blevet så tørt, at det kunne bruges til ”almindelig” planteavl med f.eks. korn og roer.

Lindkær er i dag et vådområde, der er genoprettet som et vandmiljøprojekt for at uskadeliggøre kvælstof, der ellers ville ende i havet, hvor det gør skade. Arealet henligger som 34 ha tørre, 19 ha våde enge med et centralt område på 31 ha fri vandflade om vinteren, mindre om sommeren på grund af udtørring. Områdets centrale dele står stadig med delvis udgåede træer og ser virkelig spændende ud. Derudover er der større krat af pil og diverse træer og buske. Store dele af områdets vegetation holdes lav ved afslåning om efteråret.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Tranen, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”Tranen en kæmpesucces i europæisk og dansk naturforvaltning.

 Tranen er en stor, storkelignende fugl med lange ben og lang hals. Vingefanget er 180-220 cm. Føden er varieret og består bl.a. af insekter, mindre dyr, plantedele, korn og kartofler.

Tranen er efterhånden blevet knap så kræsen med hensyn til ynglelokalitet, idet den nu tager alle typer af tilgroede moser i brug. Historisk set har der ynglet mange Traner i Danmark, hvad flere lokalitetsnavne er et vidnesbyrd om, f.eks. Tranekær. Den forsvandt som ynglefugl midt i 1800-tallet og genindvandrede først i 1952 med et enkelt ynglefund i Vendsyssel.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen