Referat af DOF Fyns generalforsamling den 22. februar 2024

Referent: Michael Mosebo Jensen

31 medlemmer mødte op til årets generalforsamling i DOF i lokalerne på Rasmus Rask Skolen, Bellinge.
Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og foreslog Hans Rytter som dirigent. Dette blev vel modtaget. Hans første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

Bestyrelsens beretning
Vi gik over til aflæggelse af bestyrelsens beretning ved Henrik Kalckar Hansen.
Spørgsmål fra salen og kommentarer -> eventuelt respons

  • I en opfølgning af beretningen vedr. boligbirding forlød det, at vi nu deltager i alle kommuner på Fyn.
  • Forslag om at forbedre vores Facebookside.
  • Der blev rejst et problem med, at 13-årige er i gruppe med 25-årige efter at have forladt de mindste i Ørneklubben – Det giver for stor aldersspredning. -> Forslag om opdeling i 2 grupper. En mentorordning kunne også være en mulighed.
  • Et spørgsmål blev stillet: Bliver de unge i foreningen efter Ørneklubben? -> Ingen ved det endnu pga. den korte tid, forløbet har kørt. Måske kommer de tilbage efter et ophold. En erfaring fra de hedengangne ungdomslejre på Langeland var, at folk kom tilbage senere i livet. Et frø var lagt til spiring i de unge år!
  • Forslag om en gratis julefrokost -> Julefrokosten gik i sin tid ind pga. manglende tilslutning.
  • Et spørgsmål vedr. GPS-mærkede Musvåger: Kan vi følge dem på nogen måde? -> Hans Rytter har mærket 18 Musvåger med GPS, men det er kun de ringmærkere, der er med i projektet, der kan følge dem. Det kunne dog oplyses, at den lyse GPS-mærkede Musvåge, der rastede på Langeland, nu befinder sig i Skåne.

Herefter blev bestyrelsens beretning vedtaget.

Regnskabet
Niels Bomholt fremlagde det reviderede regnskab for 2023, som på forhånd var lagt op på DFW. Årets resultat var på kr. 32.194,46. Endvidere sås det på balancen, at egenkapitalen var forøget med kr. 62.194,46, da det tidligere hensatte beløb nu er lagt til egenkapitalen. Vi råder således nu over kr. 285.210,47.

Spørgsmål fra salen
Er der planer om at bruge pengene? -> Der er planer om at skifte bank for at få flere renter. Det at have en vis kapital giver mulighed for projekter og nødvendig egenbetaling ved søgning om projektstøtte. Skulle nogen have lyst til at deltage i KNF’s arbejde har DOF Fyn penge til at støtte dette, for eksempel ved at leje sommerhus ved Gulstav.

Regnskabet blev vedtaget.

Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget for 2024, der gik i 0.

Spørgsmål fra salen
Der var ingen kommentarer til budgettet. Det blev også godkendt.

Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Henrik Kingo Andersen, Jette Gandrup og Palle Rosendahl Larsen, som alle blev genvalgt.
Tre suppleanter var ligeledes på valg. De genopstillede var Michael Bjerregård, Arnbjørn Jens Aamund Jørgensen og Ricky Nielsen. De blev også alle valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Følgende var på valg: Ivan Seier Bech (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtog genvalg og blev valgt.

Forslag fra medlemmerne
Der var ingen.

Eventuelt
Nihil

140224beretningmmj

Formanden aflægger beretning for generalforsamlingen. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Årets DOF Fynbo
Henrik Kalckar ønskede på bestyrelsens vegne at hædre Frank Jensen-Hammer for sit utrættelige engagement i optælling af fugletræk på Dovns Klint fra 2010 og til dags dato.
Frank plæderede i sin tak for ønske om hjælp til at overvåge det arktiske vadefugletræk, der foregår på eftermiddage sidst i maj over Sydlangeland. Det er typisk særligt intenst i jævn til frisk medvind fra SV. Han var blevet meget inspireret af Preben Bergs artikel fra Hyllekrog om netop dette træk.

Efter generalforsamlingen stod Anders Myrtue for en foto-fuglequiz, hvor præmien var en hårdt prøvet vandre-ørn. 1. pladsen blev delt mellem Niels Bomholt og Niels Andersen med 13 rigtige ud af 20.