Referat af DOF Fyns generalforsamling den 6. februar 2023

Af Michael Mosebo Jensen

28 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling i DOF Fyns lokaler på Rasmus Rask Skolen, Bellinge den 6. februar 2023.
Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og foreslog Søren Gjaldbæk som dirigent; hvilket blev vel modtaget. Dennes første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

Bestyrelsens beretning
Vi gik over til aflæggelse af bestyrelsens beretning af formand Henrik Kalckar Hansen.

  • Spørgsmål og kommentarer fra salen (-> svar)
    Der blev lavet lidt reklame for boligbirding som en igangsætter til at lære fuglekendetegn.
  • En deltager spurgte om, hvilke kriterier der gælder for, at ens indtastede observationer bliver vist på DOFbasen? -> Alt kommer med, men man skal selv vælge graden af, hvilke observationer, der vises. Dette blev efterfulgt af en opfordring til en manual på vores hjemmeside. Desuden fulgte en orientering om DKU’s (DOFbasens Kvalitetsudvalgs) bestræbelser på at validere de indtastede observationer, da de skal kunne anvendes som et troværdigt vidnesbyrd om fuglelivet i Danmark i fredningssager med mere.
  • Der blev rejst en problematik om, at artikler ”forsvinder” efter få dage på vores hjemmeside, da de per definition lanceres som ”nyheder”. Det blev anset som vanskeligt at søge dem frem efterfølgende. -> Den tilstedeværende redaktør erkendte problemet. Der tænkes på en løsning, men det tekniske system vurderedes ikke venligt stemt.
  • Der lød en stor ros til alle for det store aktivitetsniveau i mange forskelle sammenhænge i DOF Fyn-regi.

Herefter blev beretningen vedtaget med applaus.

Regnskabet
Kasserer Niels Bomholt gennemgik regnskabet for 2022. Årets resultat var et underskud på kr. 17.117,25.

Spørgsmål og kommentarer fra salen (-> svar)
Hvor meget betaler DOF Fyn til hovedforeningen? -> 500.000,- kr. i runde tal…

Der var ingen øvrige bemærkninger til regnskabet, og det blev godkendt.

Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget for 2023, der udviste et overskud på kr. 11.200.
Ingen bemærkninger til budgettet. Godkendt.

Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels
Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle modtog genvalg. Alle blev valgt.
Som suppleanter var Lene Parkø og Michael Bjerregård på valg. Lene Parkø modtog ikke genvalg, mens Michael Bjerregård genopstillede. Bestyrelsens kandidater til suppleanter var Ricky Nielsen og Arnbjørn Jens Aamund Jørgensen.
De blev også alle valgt.

Valg til repræsentantskabet
På valg var Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt og Michael Bjerregaard. De blev alle valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Følgende var på valg: Ivan Sejer Beck (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtog genvalg og blev valgt.

Der var ikke indkommet nogen forslag til formanden fra medlemmerne, der skulle gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning.

100223general3mmj

En af årets tre DOFfynboer, Niels Andersen, inspicerer den T-shirt, der fulgte med hæderen. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Formanden rundede af med at afsløre

Årets DOFfynbo(er)
Niels Andersen, Lene Parkø og Leif Bisschop-Larsen blev hædret og kraftigt applauderet for deres indsats i det banebrydende arbejde med ø-undersøgelsen. De modtog hver en T-shirt med et ekspressivt slogan.

Lilly Sørensen fik afslutningsvis også en hædrende omtale og en T-shirt som afgående Havørne-koordinator.

Efter generalforsamlingen viste Bent Staugaard Nielsen flotte fynske fuglebilleder – alle taget på hans matrikel på Midtfyn. En herlig rundtur på hans 5 tønder land spændende omkring 29 arter sommerfugle, udklækkede Markfirben og ikke mindst medrivende portrætter af fugle i sø, krat og på træk.