Sangsvanetælling

Fra DOF Basen har vi sakset nedenstående og opfordrer alle til at holde øje med Sangsvanerne i den kommende weekend den 16.-17. januar. Når vi gik let hen over Pibesvanetællingen i december, skyldes det, at denne lille svane ”statistisk set ikke ses på Fyn”. I december og januar denne vinter er 2 gamle fugle i Klise Nor den 1. og 2. december eneste observationer. Sangsvaner er der, som de fleste ved, en del af.

011021sangcld

Sangsvaner, Nørreballe Nor. Foto: Claus Dalskov.

Sangsvanetælling den 16. og 17. januar.

DCE/Institut for Bioscience er i øjeblikket i gang med en opdatering af de gulnæbbede svaners status i Danmark (se omtale i DOFT nr. 4, 2019). I den forbindelse vil vi gennem hele vinteren 2020/21 opfordre alle DOF Basens bidragydere til at være omhyggelige med at registrere forekomster af de to arter, gerne med præcise positioner.

I december og særligt i omegnen af weekenden 12.-13. december 2020 vil vi opfordre alle, der ser Pibesvaner, til at indrapportere ynglesucces. Altså optælle antal adulte og unger, samt hvor muligt, angive kuldstørrelser på familier, der går adskilte så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Denne tælling vil indgå som det danske bidrag til den 39. årlige Pibesvane aldersopgørelse, der gennemføres simultant i hele overvintringsområder fra Estland i øst til Storbritannien og Irland i vest. Data fra denne tælling er væsentlige bidrag til vores forståelse af bestandsdynamikken hos Pibesvane og de ændringer, vi har set i bestanden de sidste årtier.

011021sangsg

Sangsvaner ved Sybergland - kun gamle fugle. Foto: Søren Gjaldbæk.

For Sangsvane opgøres ynglesuccesen på samme måde i dagene omkring midvintertællingen 16.-17. januar 2021. Mere herom senere.

Vi er meget interesserede i detaljer om habitatvalg, der også kan indskrives under artsnotefeltet. Sondring mellem fouragerende/rastende flokke på agerjorde osv. samt overnattende flokke er også vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

For habitatvalg sondres i mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak. Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek.
Evt. spørgsmål kan rettes til Preben på mail pc@bios.au.dk eller mobil 2334 4767.