Småstenskrog ved Seden Strandby skal være mere naturlig

Småstenskrog er et naturområde på ca. 25 hektar, som ligger lige op til Seden Strandby ved Seden Strand.

Placeringen af Småstenskrog lige øst for Seden Strandby. www.grundkortfyn.dk

Området var oprindelig et strandengsområde med et vandløb, men i løbet af tiderne blev de ¾ af området inddiget med lave sommerdiger, mens den sidste ¼ fik lov at henligge som naturlige strandenge.

Størstedelen af området afgræsses af heste fra den nærliggende rideskole. Inden for de seneste godt 10 år er det vigtigste og vådeste strandengsområde frahegnet, således at det ikke mere afgræsses, angiveligt på grund af planter, som hestene ikke kan tåle.

Der slås hø på engene i Småstenskrog. I billedets bagerste højre hjørne ses nogen af de heste, som afgræsser arealerne. Foto: Kurt Due Johansen.

Hvert år står det ikke inddigede strandengsområde under vand flere gange, når det er særligt højvandet i Seden Strand.

Småstenskrog skifter karakter på grund af et natur- og digeprojekt

Småstenskrog vil i den kommende tid skifte karakter, idet Odense Kommune gennemfører et kombineret naturprojekt – højvandssikringsprojekt. Den største forandring vil bestå i, at alle træer og buske bliver fjernet, og at saltvandet fra Seden Strand får adgang til området i længere tid, fordi sommerdigerne fjernes. Mere herom i en kommende artikel, hvor Henrik Mørup-Petersen fra Rambøll vil beskrive projektet mere indgående.

Tidligere var Viben en temmelig almindelig ynglefugl, men er nu helt forsvundet. Det er vores håb, at det nye projekt til forbedring af vadefuglehabitaterne vil bringe Viben tilbage som ynglefugl. Foto: Kurt Due Johansen.

Fugleliv

Fugletællingerne

Jeg har haft mulighed for at følge området i løbet af de seneste godt 30 år. De første år ikke hvert år, men dog regelmæssigt. Fra 2002 til 2017 boede jeg i Seden Strandby og besøgte det da regelmæssigt. I 2019 har jeg talt fugle 10 gange om året, hvilket også vil ske de kommende 2-3 år.

 

Ynglefuglene

De første år i perioden 2002-2017 ynglede der en pæn bestand af Viber og Rødben, foruden regelmæssigt Klyde, Stor Præstekrave og Strandskade. Desforuden Engpiber og Sanglærke.

De seneste år er de ynglende vadefugle stort set forsvundet, ligesom ved de fleste strandenge på Fyn. Tilbage var i 2020 kun èt par Rødben.

Derimod er der begyndt at yngle spændende småfugle som Sydlig Blåhals og Skægmejse.

 

Trækgæsterne

Trækgæsterne er præget af, at det er et ret lille areal, og at der i jagtsæsonen drives regelmæssigt jagt.

Især uden for jagtsæsonen raster der i perioder mange Bramgæs, op til 1.500-2.000 fugle. Grågås ses almindeligt i området og én gang er Lysbuget Knortegås iagttaget.

Af svømmeænder iagttages Gråand, Krikand og Pibeand. Gravanden ses almindeligt.

Af vadefugle ses Vibe, Dobbeltbekkasin, Rødben, Hvidklire, Sortklire, Tinksmed og Svaleklire. Der kan raste mere end 25 Dobbeltbekkasiner i området.

Af måger ses en del højvandsrastende Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge og af og til Svartbag og Sildemåge.

Af småfugle iagttages pæne flokke af Stær, Engpiber, Landsvale, Bjergirisk og vipstjerter, Stenpikker og Bynkefugl. Laplandsværling og Rødstrubet Piber er iagttaget.

Kurt Due Johansen.