Sybergland – et nyt naturområde i Kerteminde Kommune

Engang var Hindsholm en ø, adskilt fra Fyn ved en lavvandet fjord, der strakte sig fra Bregnør-bugten i Odense Fjord til området lige nord for campingpladsen ud mod Storebælt, men i 1812 blev ”Taarup Fjord” inddæmmet for at blive til landbrugsland ejet af en lille gruppe lodsejere.

Der raster mange gæs i Sybergland. Foto: Søren Gjaldbæk.

I mange år frem var området, der fik betegnelsen ”Taarup inddæmmede Strand”, dog fortsat meget vådt og ikke let at dyrke, før der midt i 1900-tallet blev etableret bedre pumper, som kunne lede vandet ud i Storebælt. I mange år var 80% af området fortsat våde enge, og det var i begyndelsen af 1900-tallet, at venneparret Johannes Larsen og Fritz Syberg (1862 – 1939) – der udgjorde kernen i gruppen, ”Fynbo-malerne” - ofte færdedes i dette herlige landskab og malede deres billeder af fugle og landskaber.

Sybergland er en god lokalitet for andefugle - her en Knarand. Foto: Keld Skytte Petersen.

I 2010 sker der imidlertid store ændringer, da kommunen dels godkender anlæg af en stor ny golfbane, der involverer en del af det inddæmmede område, og dels selv overtager 70 hektar af det gamle fjordområde med sigte på anlæg af et rekreativt område, der efterfølgende navngives som ”Sybergland”.

Havørnen gæster af og til området i håb om en godbid. Foto: Leif Sørensen.

Det store og meget flotte golfanlæg, Great Northern, der ejes af Lego-arvingen, Thomas Kirk Kristiansen, har nu været i drift i to år, medens den endelige plan for udformningen af Sybergland knap er helt afsluttet endnu.

Et fælles anliggende i de to store projekter har været flytning af enorme mængder af jord. Golfbanen har haft brug for materiale til hævning og modulering af det lave, gamle fjordområde, og Sybergland leverede dette ved udgravning af to, dybe søer på samlet 27 hektar. Denne vandflade har så - sammen med 43 hektar engarealer– været det 70 hektar store naturområde, der naturligvis rent planmæssigt har været gjort mange overvejelser om.

Skarven ses naturligvis her, som det er tilfældet mange lignende steder. Foto: Keld Skytte Petersen.

I kommunens konceptbeskrivelse er ambitionsniveauet klart defineret. Det lyder sådan: Sybergland skal gennem en balance mellem begreberne bevaring, udvikling og nyttiggørelse skabe et unikt bynært naturområde med grønne rammer for bevægelse og rekreation. Hele området skal have en betydningsfuld rolle som stedet, der anvendes til oplevelse af naturen, fuglelivet, landskabet og kulturhistorien.

Pibeand gæster stedet forår og efterår. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den sydligste og mindste af de to søer er udlagt til rekreative formål, og det er planen, at man skal kunne gå en tur rundt om den på anlagte grusstier. Endnu mangler etableringen af en bro og et fugleskjul ved den åbning, der er mellem de to søområder. I foråret blev det såkaldte ”læringscenter” færdiggjort. Det er en flot træbygning, der ligger tæt ved bredden – forsynet med toilet og bænke/borde og med en helt åben side ud mod vandet. Muligheden for overnatning i området er også til stede, idet der i en lille granskov et stykke derfra er bygget fire gode shelters med tilhørende bålplads, og på vej til dette sted støder man på en lille sjov påmindelse om den kulturelle betydning naturområdet også har. En kopi af Fritz Sybergs ”Villa Hjulben” er sat op. Der er tale om et lille rødt mini-skur med vindue – lige stort nok til, at han kunne sidde i det og male, når vejret var dårligt, og ved hjælp af de to påmonterede vognhjul kunne det lille atelier let flyttes rundt i terrænet.

Havørn på jagt. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Den nordlige del af det store område er mere for de dedikerede naturentusiaster. Her er den største af søerne, som også har et hjørne med lavt vand – og her er paddehullerne og det store ferske engareal, der afgræsses af ”Sybergkvæg”. Og naturligvis har der været tænkt på fugleøer. Egentlig var det meningen, at der skulle anlægges tre øer, men det blev desværre kun til to i første omgang. Her den ene allerede eroderet væk, og den sidste fremtræder i dag i meget reduceret form, og de klyder der sidste år holdt til på stedet ses ikke i indeværende ynglesæson.

Man kan træffe mange arter af vadefugle i Sybergland, f.eks. Tinksmed. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der er altså fugle i det nye Sybergland. I skrivende stund er der over de sidste to år registreret 114 arter i DOF-basen, men det kan helt sikkert blive til et større tal – ikke mindst, når søbredder og andre dele vokser mere til. Størst aktivitet er der naturligvis forår og efterår, hvor der kommer rigtig mange trækfugle forbi. Gæs, ænder og andre vandfugle kan optræde i stort tal – og havørnene har virkelig fået kik på de to søer og det endnu større og sammenhængende vandområde, der er inde på golfområdet.

Troldanden gæster også stedet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der er helt klart mange gode grunde til at aflægge dette nye område et besøg. Sybergland er et betagende og spændende ”rum” omgivet af et smukt landskab.

Man kan komme til Sybergland ad to veje. Nordfra – fra den lille landsby, Taarup, men så skal man gå langt. Bedre er det at køre ind i Kertemindes industriområde ad Taarupstrandvej  hen til den store maskinfabrik, Kvernland. I normal arbejdstid kan det være lidt svært at finde en parkeringsplads tæt på indgangsvejen, men så må man holde lidt længere væk. Vejen ind til området er den nedlagte jernbane til Martofte, og ca. 300 m fremme kommer man til det nævnte læringssted og kan så lade dette være udgangspunkt for en forhåbentlig god og oplevelsesrig vandretur i et skønt område.

Ivan Sejer Beck.