Tirsdagsanalyse - uge 19

Af Claus Dalskov

Det blev en uge præget af østlige vinde. Det bragte mange Dværgmåger på banen og også et par store dage for Sortterne. Også tre Sorte Ibiser på Sydlangeland vil blive husket. Ugen bød ligeledes på flere Hvide Storke.

150523hvidsgn

Hvid Stork, Morud. Foto: Søren G. Nielsen.

Mandag
Frisk vind fra øst og masser af sol startede uge 19. Fuglefronten var stadig påvirket af sidste uges influks af Dværgmåger og Sortterner. Dværgmåger blev set næsten hele vejen rundt om i det fynske. Flest blev set af Ole Goldschmidt, der først på aftenen talte 81 Dværgmåger ved Nørreballe Nor. Også Føns Vang med 35 set af Lars Witting er et bemærkelsesværdigt stort antal. Sortternerne er næsten væk fra søområderne, men ved Dovns Klint havde Frank Jensen-Hammer 39 trækkende. Fin ternedag på sydspidsen af Langeland, hvor Frank også fik noteret 71 Havterner og 36 Fjordterner. 13 trækkende Sildemåger er heller ikke hverdagskost på disse kanter - vist nok ny dagsrekord! Også 10 indtrækkende Hvepsevåger kom i Franks notesbog - alle indenfor 20 minutter.
Årets første fynske Vagtel blev hørt af Carsten Moth Iversen ved Ørsted Grave.

150523bhflj

Det er med at nyde Brushønsene. Om en uges tid er de trukket nordpå. Disse er fra Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

4 Sorthalset Lappedykker blev set af Leif Kristensen ved Brændegård Sø – en art, der kun har været registreret få gange ved søen de senere år. En Hvid Stork, set af Anton Markvard ved Bredbjerg, er nok den samme som ifølge Jesper Leegaard (storkene.dk) blev set gå til overnatning ved Slukefter.
Ved Tørresø så Jakob Sunesen – udover 8 trækkende Dværgmåger – en Lærkefalk. 2 tidlige Kærsangere: 1 ved Stavids Å hørt af Anders Myrtue og 1 fundet af Evald Mehlsen ved Bredholt på vestsiden af Arreskov Sø. 2 Vandrefalke blev noteret denne dag: En ved engene ved Nr. Broby/Lundegård set af Søren G. Nielsen og en set ved Engsøen i Gyldensteen af Tom Tjørnum.

150523rorhogcld

Rørhøg. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Tirsdag blev lige så blæsende og solrig som mandag. En Turteldue blev meldt af Freya Mørup-Petersen i Erhvervsområde Øst i Nyborg. Turteldue ses ikke årligt i det fynske. En anden sjælden observation havde Karl Kampp, som så en Sort Stork søge føde på en mark ved Tved i forbindelse med markarbejde.
2 Nilgæs befandt sig stadig i Brændegård Sø, set af Leif Sørensen. Der var en Rovterne samme sted set af Mikael Kristensen, der også fik noteret en Fiskeørn ved Bøjden Nor. To Atlingænder ved Vejlen på Tåsinge blev set af Poul Vestergård Rasmussen, som også fik set 4 Skægmejser samme sted. Morten Müller fik noteret en Atlingand på Siø, og ved Lindelse Nor fløj 14 Traner over Søren Bøgelund. 10 Traner trak over Lindved Frugtplantage og plantageejer Lars  Andersen, så der er åbenbart stadig gang i ’sivetrækket’ af Traner nordpå.

150523atlingpvr

Atlingand, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Der var også gang i Dværgmågerne: Frank Jensen-Hammer havde 77 trækkende ved Dovns Klint, og Ole Goldschmidt havde 53 ved Nørreballe Nor. Ole fik også set 4 Sortterner og 27 Tinksmede samme sted.
Karen Kofoed var forbi Sybergland. Det gav 31 Gule Vipstjerter og 25 Stenpikkere i bogen. Endnu flere af de Gule Vipstjerter – nemlig 68 – blev set af Jørgen Hjort Jensen på Langø ved Gyldensteen. 68 var også antaller af Tinksmede, som Peder Rasmussen fandt ved Sortemosen. Endelig skal nævnes 11 rastende Nattergale ved Vejle Lung, set/hørt af Poul Bjergager. Der har været mange Nattergale der de senere år.

150523dvaergcld

Ugen gav mange Dværgmåger - denne er fra Nørreballe Nor. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag
En blæsende dag med en hel del sol fik Esben Eriksen til at tjekke trækaktivitet ved Nordskov Enge på Fyns Hoved. En god idé, der fik et par gode obs i notesbogen. En indtrækkende Sort Glente (fra Nordfyn) og en syngende Flodsanger. Denne øst- og sydøstlige art er bestemt ikke almindelig i det fynske. Der er kun 13-16 fugle (forsøgt renset for mulige gengangere) af denne art fra 2000 til nu. Esben fandt også 150 Lille Kobbersneppe ved Lillestrand/Korshavn og en Ringdrossel på Fyns Hoved. Også lidt træk fra Enebærodde: Hvepsevåge 8 og Spurvehøg 20 - Søren Gjaldbæk var på stedet.

150523hvepssj

Hvepsevåge, ugen gav lidt træk. Denne er fra Bøjden. Foto: Stoffer Jaeger.

Morten Müller var en tur til Sydlangeland. Det kastede blandt andet en fouragerende Lærkefalk ved Lindelse af sig, en overflyvende Rustand ved Fakkebjerg og 26 Fjordterner i Nørreballe Nor. Poul Vestergård Rasmussen fik set en Rovterne fra matriklen i Ny Gesinge og Erhardt Ecklon en i Nørreballe Nor. Fiskeørn 2 obs.: En set af Per Damgaard Poulsen ved Sundet i Faaborg og en af Erhardt Ecklon ved Tryggelev Nor. En enkelt Blå Kærhøg blev set af Per Møller Jensen ved Bispeenge.
4 Rødtoppet Fuglekonge blev hørt synge i Morud Skov af denne arts ukronede konge på Fyn: Anton Markvad. Ole Goldschmidt fandt en syngende Savisanger og en ligeledes syngende Blåhals i Tryggelev Nor og så også her en fouragerende Lærkefalk. Ole var ligeledes forbi Nørreballe Nor og fik noteret 16 Dværgmåger og 8 Sortterner her, samt imponerende 800 Digesvaler!

150523sortach

Sort Ibis, Tryggelev Nor. Der blev meldt tre fugle torsdag, resten af ugen blev der set en enkelt i det sydlangelandske. Foto: Arne Christensen.

Torsdag
En række af de sidste dages eller ugers gengangere var stadig på plads torsdag: Nilgås ved Brændegård Sø, Hvid Stork ved Morud, Dværgterner ved Bøjden Nor, Rovterne på Sydlangeland for nu at nævne et par eksempler.
Men helt ny var 8 Biædere set af Arne Bruun og frue over Thurø By. En ukendt meldte 3 Sorte Ibiser i Tryggelev Nor, set fra Pumpehuset - det er vores første observation af mere end en fugl. Morten Müller fik set en sydtrækkende Sort Glente over Rudkøbing Vejle, og ved Vejlby ved Middelfart fik Michael Brunhøj Hansen og Erik Busk hørt en syngende Græshoppesanger. Erik fandt også en Vandrefalk ved Staurby. En Lærkefalk kom i bogen for Viktor Bendiksen ved Storelung, og på Siø fik Ole Goldschmidt noteret hele 8 Lille Præstekrave. Fire Hvide Storke rastede ved Herrested, de blev også set fredag af Mariann.

150523hvidherrestedtofremariann

Hvid Stork, Herrested. Foto: Mariann.

Fredag
Flot vejr igen fredag og med mindre vind. Anton Markvard så en Aftenfalk over Sjormarken sydøst for Morud. Det er en ny årsart i det fynske.
Ved Bredholm i Det Sydfynske Øhav så Stig Rubæk 8 Havørne. Stig var ude for at tælle Skarvreder på Græsholm, der var ramt af højvande i begyndelsen af maj. Det - sammen med forstyrrelser af ørnene - gjorde at Skarverne måtte starte forfra med æglægning.
To af de snurrende sangere: En Græshoppesanger hørt af Peter Pelle Clausen ved Vindinge Å’s udløb i Holckenhavn Fjord og en Savisanger i Tryggelev Nor hørt og meldt af Freya Mørup-Petersen, der også noterede Blåhals i noret.

150523havnorreballecld

Havørn. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
En Sort Ibis meldt af mange ved Tryggelev Nor på denne solrige lørdag. Givetvis en af torsdagens tre fugle samme sted. To Gulirisker meldt, en fra Svendborg set og hørt af Uffe B. Jensen og en fra Årslev, noteret af Vagn Anker Jensen.
I Salby fik Benjamin Bech ny boligbirdingart, nemlig 4 Traner der trak nordvest. Også Hans Peter Utoft i Morud fik ny BB-art, idet en Fiskeørn rastede i nabolaget. Jens Peter Bech så en Hvid Stork trække over Tårup i retning mod Sybergland, hvor Britte Merete Larsen fik set 8 Temmincksryler.

150523sivscld

Sivsanger, mærkeligt nok en ret fåtallig ynglefugl i det fynske. Vi har ellers tilsyneladende mange egnede lokaliteter. Foto: Claus Dalskov.

På Sydlangeland havde Anton Markvard en overflyvende Fiskeørn ved Søgård, en fouragereende Lærkefalk ved Fredmosen og minimum 28 Dværgmåger ved Nørreballe Nor. Anton rundede ligeledes Lunden lige nord for Keldsnor Fyr og fandt 13 Tejster tæt ved stranden. Freya Mørup-Petersen havde også en Fiskeørn. Denne var indtrækkende ved Piledybet, og hun så en fouragerende Lærkefalk ved Fakkebjerg. I Ørnehøjområdet fik hun set 4 Rødryggede Tornskader.
Anders Myrtue og Ole Goldschmidt have stort set identiske observationer ved henholdsvis Søgård Pyt og Gulstav, nemlig 2 Sorte Glenter og 1 Dværgfalk – Det er sikkert de samme fugle, de 2 herrer har set.

150523sortglhsh

En af ugens Sorte Glenter, som trak fra Siø mod Langeland onsdag. Foto: Henning Steen Hansen.

Og så har Nørreballe Nor cementeret sin stilling som det fynske områdes Dværgmågelokalitet nr. 1: Denne lørdag talte Ole Goldschmidt 80 stk. i noret!
I den modsatte ende af det fynske havde Dennis Falkenstrøm tre Grå Fluesnappere på Fyns Hoved. Michael Brunhøj Hansen havde som så ofte før tændt for mikrofonen, inden han gik i seng. Morgenens gennemspilning viste, at der havde været blandt andet en trækkende Vagtel og en trækkende Pomeransfugl over Middelfart.

150523dvaergls

Dværgternerne er på plads i Bøjden Nor. Foto: Leif Sørensen.

Søndag
Også en dag med masser af sol og svag østlig vind. Ole Goldschmidt hørte en Plettet Rørvagtel i Tryggelev Nor, og Sort Ibis blev igen meldt fra det sydlangelandske. Der var meldinger fra Tryggelev Nor, Søgård Mose og en overflyvende i Gulstav-området. Antagelig samme fugl. En hunfarvet Pirol sås i Gulstav-området af henholdsvis Morten Müller og Freya Mørup-Petersen, og begge fik også noteret en Hvid Stork i samme område. Morten fandt desuden en Sortterne i Nørreballe Nor.
Lidt gang i Hvepsevågerne: 6 set af Freya ved Fakkebjerg, 5 trak ud langs Storebæltsbroen fra Knudshoved Færgehavn set af Hanne Kapala, og 16 trak over Bøjden Nor set af Stoffer Jaeger, som også havde 10 Traner trækkende samme sted. Jan Sørensen fandt et ynglepar af Blåhals i Snaremose Sø og meldte også en overflyvende Lærkefalk ved Lindelse.

150523bramgasjd

Søndag trak mindst 20.000 Bramgæs - her en flok fra Stoense. Foto: Jane Ditzel.

Tak til observatører og fotografer - vi modtager meget gerne fotos fra uge 20 til næste uges analyse.