Tirsdagsanalysen - uge 33

Af Claus Dalskov

Det blev en uge domineret af varmt vejr, mange vadefugle og Rovterner suppleret med Aftenfalke og Silkehejrer.

082522rovvejlcld

Rovterne, Vejlen, Tåsinge - én af ugens omkring 40 Rovterner. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Endnu en lummervarm dag indledte uge 33, det holdt dog ikke kikkertfolket fra at søge ud til fugleområderne. Gunnar Jørgensen drog til Bøjden Nor og fik noteret 66 Fiskehejrer, 500 Hjejler, 28 Klyder og 50 Store Præstekraver. Sidstnævnte art samles for tiden i pæne flokke, hvor der er egnede fødemuligheder. Kurt Kaack Hansen havde således 56 ved Østerø Sø, hvor han også så 27 Klyder, 9 Småspover og 600 Hættemåger. I Firtalsstranden rastede en Stor Kobbersneppe, set af Søren Gjaldbæk.
3 par Traner holder til ved Tranekær! Det gamle par har 2 unger i år, det næstældste par 1 unge og det nye par har ikke ynglet i år. Lena Vedel Flindt så og fotograferede det gamle par med de 2 unger denne dag ved Frellesvig.
3 1k Skestorke dukkede op ved Tryggelev/Salme Nor. De blev set af Laila Neermann og Leif Kristensen. Leif fik også noteret hele 15 Rovterner. Laila havde blandt andet 29 Dobbeltbekkasiner, 17 Tinksmede og 2 Små Præstekraver i Tryggelev/Salme og noterede også 3 Kaspiske Måger ved havnen i Spodsbjerg. Peder Rasmussen fik en Vandrefalk i kikkerten ved Søen ved Valdemar Slot og endelig trak 121 Gule Vipstjerter ved Dovns Klint set af Frank Hammer Jensen.

082522tranejd

Traner - to gamle og to unge - ved Tranekær. Foto: Jane Ditzel.

Tirsdag
Dagen startede overskyet med lidt dråber fra oven, men det klarede ret hurtigt op så eftermiddagen blev lige så lummervarm, som de foregående dage. Efterårssæsonens første Blå Kærhøg - en 3k+ han - dukkede op ved Gulstav set af Morten Müller og samme sæsons anden Sorte Stork blev set ved Bækager (læg trykket rigtigt!) på Vestfyn og fotograferet siddende på toppen af en lygtepæl af Paw Olsen.
Der er stadig Canadagæs i omløb. 55 blev set ved Gyldensteen Engsø af Jens Bækkelund. Også Rovternerne ses hyppigt ved de samme relativt få lokaliteter i det sydlige. Måske bragte dagen det største antal Rovterner set på Langeland: 10 ved Tryggelev Nor, 7 ved Klise Nor og 4 ved Nørreballe, i alt 21 set af Laila Neermann, heraf 18 adulte og 3 1k. Undertegnede havde 3 ved Vejlen på Tåsinge, hvor jeg også så 4 Sølvhejrer, mens Laila fik noteret 11 af disse ved Tryggelev og 5 ved Klise Nor og også genfandt de 3 Skestorke ved Tryggelev Nor. Laila var også forbi Spodsbjerg Havn med 1 Kaspisk Måge og 1 Sølvmåge/Kaspisk Måge-hybrid.
Ella Mikkelsen var en tur forbi Østerø Sø og fik 22 Klyder og 21 Store Præstekraver i bogen. Endelig skal nævnes 4 Små Præstekraver set af Niels Andersen ved Tåsinge Vejle.

082522lillepraestvejlencld

Lille Præstekrave, Vejlen, Tåsinge. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag
Onsdagens fugl blev en rastende 1k Aftenfalk ved Bagenkop set af Laila Neermann rastende på halmballe sammen med en Tårnfalk.
Og så fortsatte varmen denne dag, der bragte nogle pæne store tal: 1240 Grågæs ved Føns Vang set af Nis Rattenborg, 1000 Hættemåger og 60 Fiskehejrer ved Bøjden Nor meldt af Martin Rheinhammer samt 55 overflyvende Ravne og 212 rastende Knarænder ved Nørresø set af Lilly Sørensen og Niels Bomholt.

082522mudderlk

Uge 33 gav mange Mudderklirer, denne fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Vadefuglene imponerede også denne dag med fine antal: 132 Stor Præstekrave, 31 Mudderklire, 21 Dobbeltbekkasiner, 20 Hvidklirer og 40 Klyder indmeldt af Martin Rheinhammer fra Bøjden Nor, mens Laila Neermann fik noteret 8 Små Præstekraver og 20 Tinksmede ved Tryggelev/Salme Nor. Samme sted også en enkelt Stor Kobbersneppe og 9 Sølvhejrer.
Lilly Sørensen og Niels Bomholt så en overflyvende Lærkefalk ved Nørresø, 3 rastende immature Havørne og en Isfugl. Også Michael Højgård fik Isfugl i bogen, denne ved Engsøen i Gyldensteen.
Egon Larsen Tranekær fandt en rastende Vandrefalk ved Lyseng vest for Tranekær, og Michael Brunhøj fik noteret 24 sydvesttrækkene Småspover ved Røjleskov. I den modsatte ende af den fynske lokalafdeling så Søren Bøgelund 2 trækkende Fiskeørne og en rastende Sortstrubet Bynkefugl ved Gulstav.

082522tinkcld

Tinksmed, Vejlen, Tåsinge. Foto: Claus Dalskov.

Torsdag
Natten til torsdag gav lidt nedbør til den tørkeprægede jord i det fynske. Det dryppede også på rekordlisten, da Ole Goldschmidt så 26 Rovterner i Tryggelev Nor! Den tidligere rekord holdt altså kun en dag.
Formodentlig samme Aftenfalk, som sås onsdag ved Bagenkop, blev set af Michael Højgård og David Damgaard Dysager ved Fakkebjerg. I hvert fald også en 1k fugl, der er mange i landet nu i forbindelse med varmefremstødet sydfra.
Et par større tal fra Nakkebølle Inddæmning set af Niels Bomholt: 860 fouragerende Blishøns og 345 rastende Taffelænder. Niels fandt også 7 Traner – heraf 2 ungfugle - 6 Sølvhejrer og 2 Rødhovedet ænder, begge hunfarvede, ligesom den fugl Ole Goldschmidt genfandt i Tryggelev Nor.

082522solvlk

Sølvhejrer, der blev set omkring 45 fugle i uge 33. Foto: Lars Kirk.

Sandsynligvis var det de samme 7 Traner Else Klint så ved Brændegård Sø, dels trak fuglene fra Nakkebølle væk fra området, og dels var det samme fordeling af ungfugle og adulte fugle.
Nis Rattenborg havde 141 Små Lappedykkere og 12 Sorthalsede ved Engsøen Gyldensteen. Nis fandt også en Isfugl og en Sorthovedet Måge ved - ja – Mågeøerne!
Vadefuglene var dominerende på denne dags indmeldelser og specielt Nordfyn brillerer med pæne antal. Nis Rattenborg ved Mågeøerne og han og Jens Bækkelund var ved Engsøen ved Gyldensteen, mens Ole Goldschmidt talte op i det sydlangelandske.

082522vadeskema

Derudover havde Ole 2 Temmincksryler ved Tryggelev/Salme Nor.

3 observatører genfandt de 3 Skestorke ved Tryggelev, og Søren Bøgelund så 1 fouragerende ved Gulstav Mose. Ole Goldschmidt fik noteret en Vandrefalk ved Lindelse.
Sluttelig lidt træktal fra Sydlangeland. Frank Hammer Jensen havde blandt andet 54 Gule Vipstjerter, 30 Skovpibere og 3 Røde Glenter trækkende fra Dovns Klint, mens Morten Müller 1 trækkende Fiskeørn fra Fakkebjerg.

082522lilleesa

Lille Lappedykker - fuglene lever ikke så skjult for tiden. Ved Fønsvang talte Nis Rattenborg 141. Foto: Esben Aagaard.

Fredag
Fredag bragte endnu en 1k Aftenfalk. Formodentlig samme fugl blev set og fotograferet af Benjamin Bech ved henholdsvis Midskov og Tårup på Hindsholm.
8 Agerhøns blev spottet af Per Rasmussen ved Eskildstrup ved Ringe. En art der er gået voldsomt tilbage de seneste 50 år. Ynglebestanden vurderes til ca. 15.000 par og da der årligt udsættes mellem 20.000 og 70.000 agerhøns, så vil en stor del af bestanden selvfølgelig bestå af udsatte fugle.

082522aftenjpb

Aftenfalk, Tårup - en populær fugl i det Nordfynske - mandag morgen i uge 34 blev halmballerne kørt væk. Foto: Jens Peter Bech.

Niels Bomholt var en tur på Sydlangeland med blandt andet følgende i notesbogen: 14 Sølvhejrer, 1 Rødhovedet And, 1 Atlingand, 76 Knarænder og 5 Svaleklirer ved Tryggelev/Salme Nor. Samme sted havde Henrik Mørup-Petersen 21 Rovterner og 2 Små Præstekraver. Begge fik set de 3 Skestorke, som stadig er på lokaliteten. Niels fandt også en Kaspisk Måge i Bagenkop Havn.
At der er mange Grågæs på Sydlangeland vidner Niels Bomholts tal fra Tryggelev og Keldsnor om med henholdsvis 800 og 770.

082522havalesomoselr

Havørn, Allesø Mose. Foto: Lars Rasmussen.

Lørdag
Lørdag med lidt lavere temperaturer, næsten ingen vind og en del sol. 2 Silkehejrer dukkede op i Bøjden Nor fundet af Leif Kristensen. Bøjden Nor trak denne dag overskrifter i den lokale Fyns Amts Avis på grund af mange døde fisk i noret. Næringsbelastning og lav vandstand angives øjensynlig som årsag. Derimod er der uenighed om årsagen til næringsbelastningen. Er det kvælstof fra landbruget udledt gennem dræn eller efterladenskaber fra masser af Gæs og Skarver? Måske Silkehejrerne og de 47 Fiskehejrer Leif så, har nydt godt af de døde fisk. Derimod må de 85 Store Præstekraver, som Leif også fik noteret, nok have fundet noget andet at indtage.
Leif Peter Bech fandt 2 Aftenfalke rastende på halmballer ved Tårup på Hindsholm, så måske var det alligevel ikke samme fugl, som Benjamin Bech så fredag på netop Hindsholm.

082522silkesj

Silkehejre - én af to, der gæstede Bøjden Nor i slutningen af ugen. Foto: Stoffer Jaeger.

Næppe ret mange kommer forbi Store Egholm i det Sydfynske Øhav, men Sigurd Bruun Knudsen fra det københavnske lagde turen forbi denne lørdag. 800 Hjejler, 52 Store Præstekraver og 8 Rovterner kom i bogen fra denne ubeboede ø.
Henrik Mørup-Petersen var også en tur ude i det Sydfynske Øhav og så blandt andet 300 Hjejler, 60 Storspover, 22 Hvidklirer og 1 Sandløber på Storeholm udfor Ristinge Klint.
12 Traner blev set ved Neverkær og Aarup af Gunner Munk og 4 ved Dømmestrup af Anne Veber Døssing. En Fiskeørn set af Britta Merete Larsen fouragerede ved Maegårds Odde udfor Skårup, og Frank Jensen-Hammer fik noteret 9 trækkende Hvepsevåger ved Dovns Klint, hvor også en overflyvende Skestork kom i bogen. Det samme gjorde de 3 Skestorke ved Tryggelev Nor – dog i Olav Egelunds bog.

082522hedels

Hedehøg over Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Søndag
Ugens sidste dag bød på gensyn af de 2 Silkehejrer ved Bøjden Nor, de 2 Aftenfalke ved Tårup og den Rødhovedet And og de 3 Skestorke ved Tryggelev Nor. 4 nye Skestorke er dukket op ved Ølundgård og Lammesø, set af Anders Vedel, og i Tryggelev/Salme Nor rastede 3 Traner.
Der er stadig pæne vadefugletal på de sædvanlige lokaliteter.
Frank Jensen-Hammer fik noteret efterårets første Hedehøg ved Dovns Klint, da en hun trak syd sammen med 2 Rørhøge. I alt 12 Rørhøge trak syd denne søndag, og 84 Gule Vipstjerter og 36 Skovpibere fløj samme vej, mens 2 Skestorke nøjedes med at overflyve klinten.
Leif Sørensen så 1 2k Hedehøg han flyve forbi ved Brændegård Sø og Henrik Mørup-Petersen havde en overflyvende Blå Kærhøg ved Fakkebjerg. 5 Havørne ved Munkebo set af Peter Lillesø er også værd at nævne.

082522rodrygungpvr

Ung Rødrygget Tornskade, Tryggelev Nor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Så er jeg i ugens løb gået lidt udenom Rødrygget Tornskade for at lave lidt opsamling på denne spændende art. Nis Rattenborg noterede 16 rastende Rødryggede mandag den 15. august fra Tryggelev/Salme og samme dag blev 6 meldt fra Bøjden Nor. Flere dage med mindre tal fra Tryggelev og torsdag den 18. august også 5 fra Strandsøerne syd for Tranekær Fyr og 4 fra Gulstav.
Her et kort med alle observationer af Rødrygget Tornskade fra det fynske område i 2022.

082522rodkort

Alle obs af Rødrygget Tornskade i det fynske område i 2022 - første indberetning er fra den 5. maj.

Der må være mange flere ynglepar i det fynske end de 6 ynglepar, der er indrapporteret i DOF Basen.

Hvis man er lidt usikker på, hvordan man gør, så er her en manual til indtastning af ynglefugle i DOF Basen. 

Tak til fotografer for bidrag til denne uges analyse - vi modtager meget gerne fotos fra uge 34.