Tirsdagsanalysen – uge 42

Af Jens Peter Bech

I uge 42 er der dømt efterårsferie, hvilket kan betyde to ting. Enten tager fuglefolket på ferie væk fra de lokale fugle, eller også giver det endnu mere tid til at komme ud og nyde den fynske natur. Dem, der prioriterede det, sidste fik en uge med godt fugletræk og et par sjældenheden i blandt.

271022gronls

Grønspætte, Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Mandag
Mandagen blev en dag i trækkets tegn, da Frank Jensen-Hammer, Søren Bøgelund, Carsten Skou og Palle Bo Larsen havde taget opstilling ved Dovns Klint på Langeland. De mest nævneværdige træk totaler for dagen blev: Knortegås 2110, Ederfugl 3210, Huldue 630, Ringdue 122.800 - det er mange, Allike 2190, Sanglærke 121, Hedelærke 22, Bog-/Kvækerfinker 40.000, Tornirisk 540, Stillits 360, Spurvehøg 248, Rød Glente 55, Blå Kærhøg 7, Dværgfalk 2 og en enkelt Sortstrubet Lom. Henrik Mørup-Petersen meldte sig også under fanen til trækobservation, dog lidt længere mod nord på Ørnehøj ved Gulstav. Her skal nævnes Misteldrossel 25 og Musvåge 213, som blev højere træktotaler end ved Dovns Klint. En acceptabel trækdag fordelt på fugle i alle størrelser.

271022spidspvr

Spidsænder, Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Flyvesandet sås en Mosehornsugle af Anton Ræbild Jensen. Den dagaktive ugle forekommer som en hyppig vintergæst i Danmark, og er dermed en af de fugle vi kan nyde vinteren igennem.
Bjergvipstjerten er også en af vores vintergæster. Mandags kunne den opleves ved Lindved Frugtplantage af Lars Andersen. Jens Bækkelund kunne rapportere 1.100 Hjejler og 15 Sølvhejre fra Gyldensteen Engsø.

271022solvbsn

En del af ugens mange Sølvhejre. Disse fra Brændegård Sø. Foto Bent Staugaard Nielsen.

Tirsdag
Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund sad endnu engang klar på Dovns Klint. Tirsdagen kunne dog ikke leve op til gårsdagens træktotaler. F.eks. blev dagens Ringdue total kun 26.000 som var næsten 100.000 mere dagen før. Det betyder dog ikke, at der alligevel ikke kom gode fugle forbi Langelands sydspids. Som dagen før sås en Sortstrubet Lom, som i dag blev flankeret af fem Rødstrubede Lommer. Trækket af Hedelærker var taget til og nåede 104 på dagen. Tre Dværgfalke, to Bjergvipstjerter og tre Almindelige Kjover trak også forbi, og en Stor Tornskade gjorde også et trækforsøg.

271022strandbojdsv

Strandhjejle, Bøjden. Foto: Steen Vagner.

Ved Arreskov sø rastede 25 Sølvhejrer, set af Jakob Sunesen. En Stor Korsnæb fløj over Michael Brunhøj Hansen ved Aulby Mølle, hvor fuglen i farten både blev set og hørt. Der er stadig Sortstrubet Bynkefugl ved Bøjden Nor, som i dag blev set af Leif Kristensen. Peder Rasmussen kunne berette om at der stadigt holdt to Pibesvaner til i Vejlen på Tåsinge. Her rastede også 11 Sortklirer. Ved Thurø rev sås 12 Dværgmåger trække mod sydvest, heraf tre 1k fugle set af Arne Bruun. Fiskeørnen ved Brændegård Sø er endnu ikke trukket sydover og kunne i dag ses af Leif Sørensen.

271022storhelnaeslbp

Stor Tornskade ses om vinteren. Tirsdag forsøgte en enkelt sig med trækket ved Dovns Klint. Denne rastende fugl er fra Helnæs. Foto Lars Brixtofte Petersen.

Onsdag
Kurt Due Johansen var på tur ved Gyldensten Engsø hvor der rastede mange ænder, skalleslugere og Vadefugle. Efter en ordentlig omgang optælling kunne Kurt indrapporterer følgende: Hjejle 8300, Vibe 1480, Storspove 670, Sortklire 32, Toppet skallesluger 74, Knarand 307, Skeand 472, Hvinand 215, Gråand 811, Spidsand 138 og Knarand 1447. Fra Gardersø meldte Nis rattenborg ugens anden Sortstrubede Bynkefugl. En flok på 80 Traner og senere en på 16 blev rapporteret over Rudkøbing af Erik Overlund. Det ligner at flokken har fulgt vestsiden af Langeland mod sydvest, da der er observationer fra både Ristinge strand, Nørreballe nor, og Tryggelev Nor. Samme rute fulgte en Sort glente som blev set ved Ristingehalvøen af Gregers Johannesen og Pierre Bentzen, og som sås trække ud fra Dovns Klint af Søren Bøgelund. Søren hørte også en Hvidbrynet Løvsanger i Gulstav Østerskov. Antallet af Sølvhejre ved Brændegård Sø er nu oppe på 32, observeret af Bo Gregersen. Ved Ringe kunne Ole Goldschmidt rapporterer om 30 Dværgmåger der krydsede motorvejen og trak mod syd.

271022havmonpvr

Havørn, Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Trækket var kommet op i gear igen efter en pause tirsdag, som kan have skabt en ophobning af trækparate fugle. I hvert fald var der igen høje træktal, med en enkelt efterårsrekord da 61.700 Bramgæs trak ved Dovns Klint. Dette er det højeste antal der er registreret på Fyn i efteråret. Ringduerne gik også efter en rekord med 159.600 styk, som dog kun var nok til det tredje største antal på Fyn, og et stykke op til rekorden på 200.000 Ringduer. Der trak også 1.100 Hættemåger, som er det femte højeste antal trækkende fugle om efteråret. Igen var det Frank og Søren der stod for trækoptællingen.

Stor Tornskade og Blå Kærhøg er en del af de fugle vi kan forvente at se vinteren igennem inden de til foråret trækker mod Nord for at yngle. Begge arter kunne på dagen ses spredt ud over Fyn med syv observationer af Stor Tornskade (flest på Langeland) og ti observationer af Blå Kærhøg.

271022bramtsh

En stor dag for trækket af Bramgæs ved Dovns klint. Disse dog fra Helnæs Made. Foto Torben Skou Hansen.

Torsdag
I Middelfart registrerer Michael Brunhøj Hansen nattræk via lydoptagelser af kaldende fra de trækkende fugle. En spændende måde at lave observationer af fugle, som ellers ville være svære at få registreret i nattens mulm og mørke. Det er især drosler der trækker om natten, og denne nat kunne der tælles 185 Vindrosler, 149 Solsorte 61 Sangdrosler og to Sjagger via nattens lydfil.
Ved Nakkebølle inddæmning så Karen Koefoed en Isfugl, og Palle Bo Larsen kunne berette om en overflyvende Mosehornsugle ved Søgård Mose.
Ved Dovns Klint trak en flok på 16 Pibesvaner forbi. Derudover kan 7650 Ederfugle 32 Rødstrubede lommer, og 2 Sortstrubede lommer nævnes fra en dag, hvor trækaktiviteten faldt igen. Set af Frank og Søren.

271022vinesa

Vindroslen starter trækket en times tid før solnedgang og kan derfor høres om natten. Denne fra Hesseløje er dog i gang med at tanke op til turen. Foto Esben Aagaard.

Fredag
Fredag bød på tåge som jo kan besværliggøre fuglekikkeriet, men det lykkedes dog alligevel at finde fugle i tågen. Ved Thurø Rev sås en rastende Nordisk Lappedykker af Arne Bruun. Han så også en Sortgrå Ryle, og tre flokke Dværgmåger som gav en total på 33 individer. Jesper Brinkmann Nielsen var heldig at se en Skovsneppe på en mark ved Billesbølle.
For anden gang i efteråret fik Fyn besøg af rastende Bjerglærker da Søren Bøgelund fandt fire ved Rath på Langeland. En lækker vintergæst som vi ikke ser meget til på Fyn. Ved Bøjden Nor sås en Vandrefalk af Gunnar Jørgensen.

271022krikflj

Krikand poserer for fotografen ved Bøjden Nor. Foto Flemming Johansen.

Lørdag
Tågen var taget til og gjorde dagen helt håbløs til at kigge efter fugle, hvilket dagens indberetninger også bærer præg af. Dagens mest spændende observationer bliver derfor seks Sortstrubede Lommer ved Vejsnæs nakke set af Lars Tom-Petersen, tre rastende Hedelærker, og 14 Hulduer ved Rath set af Nis Rattenborg og en Vandrefalk over Fakkebjerg set af John Christensen, på en dag der ikke skriver sig ind i historiebøgerne.

271022blalch

Blåmejsen får sig en tår at drikke ved Rudkøbing. Foto Leif Christensen.

Søndag
Tågen var lettet så fuglefolket igen kunne komme i felten. Elle Mikkelsen var taget til Nordfyn hvor hun ved Nærå Strand så 3000 Almindelig Ryle samt 5000 Hjejler. Derudover en flok Bjergirisk på 200. Ved Flyvesandet så hun to Grønspætter og to Skovhornugler. Lokationen er en kendt overvintringsplads for Skovhornuglerne. Ligeledes ved Flyvesandet så Anton Ræbild Jensen en Lærkefalk. Samme Anton kunne også berette om en ung Aftenfalk ved Lammesø. Ved Knudshoved Færgehavn trak 207 Gråsisken forbi imens Kristoffer Hansen observerede. Der er meldt om store flokke af Silkehaler i både Skagen og på Nordsjælland. På Fyn blev det Bo K. Stephensen der tog imod efterårets første og eneste i Kerteminde. Vi håber at se meget mere til denne smukke fugl på Fyn i løbet af vinteren.

271022fjeld1tkh

Fjeldvågerne er begyndt at dukke op, her en fra Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Facebook er et godt hjælpemiddel, hvor man kan spørge til råds i forbindelse med artsbestemmelse af fugle man selv er i tvivl om. Det gjorde flere brug af søndag, hvor Stina Nielsen lagde et billede op af en due der afveg fra den Ringdue den fulgtes med i haven i Vissenbjerg. Det viste sig at være en juvenil Turteldue, som må siges at være en flot matrikelart.
Anni Immerkær Andersen lagde ligeledes et billede op af en hvid hejre, som hun spurgte ind til kunne være en Sølvhejre. Det viste sig dog at være den noget sjældnere Kohejre. Billedet blev taget ved Skovsøen ved Fruens Bøge midt i Odense, som må siges ikke just at være den normale lokalitet, man ville finde en Kohejre. Odense Zoo har volierer med Kohejre, og med den korte afstand og den noget aparte lokalitet for fundet, må det antages at dette er en undsluppen fugl fra Odense Zoo, selvom det ikke ville gøre noget med en overvintrende Kohejre på Fyn.

271022turtelstn

En sjælden Turteldue besøger en have i Vissenbjerg. Foto Stina Nielsen.

Dette afslutter gennemgang af denne uges fugle. Tak for lån af fotos til alle fotograferne. Send gerne billeder ind til næste uges analyse også.