Tirsdagsanalysen - uge 13

Af Hanne Lauritzen

Velkommen til endnu en tirsdagsanalyse i DOFs tegn. Hvis I, der går på arbejde, tror I har travlt, så vent til I går på pension; det eneste der mangler, er flere timer i døgnet - men hvilken herlig frihed. Man kan tage ud at kigge på fugle, lige når man har lyst, lige når solen skinner, lige når fugletrækket er over os, og lige når det er allertidligst om morgenen, og hvilken herlig lang dag, man så har foran sig.

Henry David Thoreau var måske lidt forud for sin tid, men stadig aktuel med sine idéer om naturbevarelse: Den 15. okober 1859 konkluderede Thoreau profetisk: ’Enhver by bør have en fælles skov på mindst 500 hektar, hvorfra der ikke må fjernes et eneste træ’. Hans tekster har dog haft en grundlæggende betydning for vores syn på fuglene og naturen. Har du lyst til at læse mere om Thoreau, der ikke er specielt kendt indenfor moderne ornitologi, kan du f.eks. starte her: https://da.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau.

 Trane ClausDalskov

Claus Dalskov, der i 2020 fandt Halsbåndstroldand i Nørreballe Nor, fandt endnu en amerikaner på Langeland (Langelands 8. amerikaner). Prærietranen turnerede landet rundt sidste forår, men glemte Fyn og Langeland. Nu dukkede den op...ja, ved Tranekær. Der er nu registreret 318 arter i Langelands Kommune, hvilke gør den til den mest artsrige i vores lokalafdeling. Prærietrane, 31. marts, 2022, Tranekær. Foto: Claus Dalskov

Mandag
Ikke bare én, men fire Rødtoppet Fuglekonge, var Anton Markvard så heldig at observere fouragere, og ivrigt syngende  i Morud Skov. Peder Rasmussen observerede to rastende Nilgæs på Siø. Nilgåsen er beslægtet med Gravanden. Det er en invasiv art, og Naturstyrelsen opfordrer til at udrydde arten herhjemme, da den anses for at true den hjemlige fauna.

 58381770 2205362699552044 6748689216080707584 n

Nilgåsen er meget territorial, og her må en Gravand fortrække. Nilgåsen har ynglet på Siø de senere år. Nilgås, 25. april 2019, Siø.Foto: Leif Sørensen

Nilgas statistik

Forekomsten af Nilgås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer, indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dages perioder.                    

Peder Rasmussen så også, som den eneste, Bramgæs den dag, 200 rastende Bramgæs på Siø. Michael Mosebo Jensen var ved Båring Vig, hvor han observerede tre rastende Suler. Også Lars Andersen var ude i vejret den dag, han observerede to rastende Canadagæs ved Glisholm Sø. Hvinanden holder stadig til i Føns Vang, her observerede Nis Rattenborg 48 af slagsen. Hvinanden er en almindelig gæst hos os i vinterhalvåret. Hannen er forholdsvis let at genkende med den hvide plet i det næsten sorte hoved. Hvinanden har fået sit navn efter den hvinende lyd, hannens vinger frembringer under flugt. Ved Føns Vang, så Nis Rattenborg også to rastende Bjergænder, ligesom der også var fire rastende Skeænder.
Især to store flokke Krikænder blev observeret. 205 fouragerede i nærheden af Nr. Broby, som Leif Kristensen observerede og 152 rastende, som Niels Bomholt Jensen observerede ved Noret på Tåsinge. En enkelt Trane blev observeret denne blæsende mandag, den så Per Rasmussen flyve over Lindholm ved Allested, klar til landing i mosen. Der blev observeret Klyder både på Tåsinge, Siø og Engsøen ved Gyldensteen. Stor Præstekrave blev også observeret ved Siø, Båring Vig og Nebbe Revler. En enkelt Lille Præstekrave blev set raste, også på Tåsinge.


Både Niels Bomholt Jensen, Peder Rasmussen og Laila Neermann observerede Brushaner på Tåsinge, nærmere bestemt Vejlen. Også Leif Kristensen havde gode øjne og så 13 stk. ved Nr. Broby. Hannerne kan være et imponerende skue, når en han i yngledragt, med sin prangende fjerkrave og fjertoppe, vil imponere hunnerne. Interessen hører dog ret hurtigt op fra hans side, han deltager nemlig overhovedet ikke i yngelpleje, og forlader landet i juni. Hunnerne bliver tilbage, og omkring september forlader hun, sammen med ungfuglene landet og tager på vinterferie i Afrika.                   

Tirsdag
Endnu en af de køligere dage, end vi har været vant til de seneste 14 dage. I dag har solen dog været lidt mere fremme. Knap 10.000 Bramgæs blev der set rundt om på Fyn af fire observanter, denne tirsdag. Søren Bøgelund havde været på det sydlige Langeland, hvor han observerede hhv. 70 rastende Havlitter på havet ved Føllesbjerg og 80 rastende på havet ved Gulstav. Antallet af Havlitter, der overvintrer i de danske farvande, er aftagende, ligesom de ankommer senere. Flere af fuglene overvintrer længere inde i Østersøen.
Der blev observeret virkeligt mange ænder den dag, lad mig blot nævne nogle af dem; Fløjlsand, Sortand, Hvinand, Gravand, Taffeland, Troldand, Bjergand, Atlingand, Skeand, Knarand, Pibeand, Spidsand, Krikand og ikke at forglemme Gråand. Ænder er sociale fugle og forholdsvis rolige. De kan både spise, svømme, rense fjer, lege og slappe af i vandet, ofte i store flokke.

Atlingand EsbenAagaard

Atlingand han. 28. marts 2022, Bispeengen. Foto: Esben Aagaard


Nis Rattenborg var på Mågeøerne, hvor han så 46 Små Kobbersnepper raste. Han så også 48 Islandske Ryler raste samme sted, ligesom han så 29 Rødben. Svalekliren blev også observeret; Hans Rytter så en fouragere ved Sortemosen på Sydfyn, Michael Mosebo Jensen så en raste ved Møllemade, og Jan Sørensen så en raste ved Holms Mose. Søren Bøgelund så fire Tejster på træk over Føllesbjerg. Leif Bisschop-Larsen så en enkelt Sorthovedet Måge raste ved Sortemosen på Sydfyn. Den Sorthovedede Måge er ret sjælden i Danmark, ynglebestanden er vurderet sårbar på den danske rødliste.
Det ser ud til, at Landsvalen er ved at indfinde sig, i hvert fald observerede Søren Bøgelund en enkelt overflyvende Landsvale over Søgård på Langeland. Ved Dovns Klint så Frank Jensen-Hammer både en enkelt trækkende Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken og fem trækkende Grønsiskener.
Der var i alt 484 observationer på Fyn denne tirsdag. Indtil dato i år 2022, er der registreret 235 arter ud fra observationer.

Onsdag
Det blev vinter igen. En frostklar morgen med hagl og sne og slud. Yaghs, det var koldt, nu havde vi lige vænnet os til solen. Da jeg ville lukke døren ud til haven efter udluftning, sad der en lille forpjusket Bogfinke inden for døren - inde i stuen! Vi kiggede hinanden i øjnene et kort øjeblik, og jeg er sikker på, den sagde: ’Kommer der snart noget mad’ - og så fløj den ud igen. Vejret afspejler sig hurtigt i antal indtastninger i DOFbasen, denne kolde onsdag var der 167 obs.
Havørnen, denne prægtige store fugl, ’den flyvende dør’, blev set af to personer denne onsdag. Niels Lund så en raste ved Allested, og derefter trække bort. Niels så også to overflyvende ved Siø. Arne Bruun så to ved Hvidkilde Sø, der fløj frem og tilbage til reden, vi krydser fingre for, at den nye generation er sikret. Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, med et vingefang på op til 244 cm. Følg gerne med i DOF’s ørneTV her: www.dof.dk/oplev-fuglene/ornetv

 277672048 10225443400025001 4094085964176485229 n

Rørhøg han. 3. april 2022, Broby Sø. Foto: Lars Rasmussen

En enkelt Rørhøg blev observeret denne onsdag, mens den var i gang med at fouragere, det gjorde Per Rasmussen ved Langeskov. Jane Ditzen havde besøg af en Spurvehøg i Frellesvig, også den var i gang med at fouragere. Jane så også en Tårnfalk fouragere, også i Frellesvig. Per Rasmussen så to Røde Glenter, en overflyvende ved Nonnebo og en fouragere ved Kattekilde. En enkelt Musvåge blev set ved Syltemade Å, det gjorde Niels Bomholt Jensen. Erhardt Edmund Ecklon observerede 200 Ederfugle raste ved Svendborgsund. Rågen er ilde set af mange, men den er faktisk en social fugl og rigtig smart og opfindsom, når den skal finde føde. F.eks. kan den med en valnød i næbbet, flyve højt op, for derefter at lade valnødden falde mod jorden, så den går i stykker, og den kan spise nødden indeni. Det samme kan den gøre, lige før en bil kører over nødden – smart og intelligent. Martin Rheinheimer så 162 Råger overflyve Odense Universitet, Ella Mikkelsen så 30 fouragere ved Sanderum, Gunnar Jørgensen så en enkelt flyve over Espe, og Niels Erik Simonsen så en enkelt fouragere ved Tommerup.

Torsdag
Solen skinner igen, der ligger dog en del sne, og der er stadig frostgrader. Småfuglene i haven sidder og venter på foder og ikke mindst lunkent vand til det stive vand, der er i fuglebadet.
Claus Dalskov gjorde et sjældent fund! En Prærietrane! Den observerede han raste ved Tranekær, sammen med andre Traner. En anden fåtallig gæst, fik Hans Rytter i kikkerten, nemlig en Sortrygget Vipstjert, den så han fouragere ved Sortemosen på Sydfyn. Ole Goldschmidt observerede 500 skarver, ynglefugle ved Botofte Skovmose.

 277532399 10159717893469556 4843592968401210144 n

Et billede mere af dette vilde fund. Prærietranen ved Tranekær, som Claus Dalskov fandt. En fugl mange gerne ville have set - den kan måske genfindes i området? Prærietrane, 31. marts, 2022, Tranekær. Foto: Claus Dalskov.

Hjejlen blev observeret ved Bøjden Nor, Martin Rheinheimer observerede 57 raste i sneen. Stæren blev set to steder på Fyn; Martin Rheinheimer så 80 fouragere i sneen ved Bøjden Nor og Michael Mosebo Jensen så ca. 100 raste ved Møllemade. Stæren er blandt de ynglefuglearter, som i nyere tid har haft en negativ bestandsudvikling. Arten er ved den seneste rødlistevurdering for første gang, kategoriseret som ’sårbar’. Det overvejende problem for biodiversiteten i Danmark, er den fortsatte mangel på plads til vild natur. Størstedelen af de truede arter forekommer langt overvejende i den fjerdedel af landet, som ikke er dyrkede marker, byer og veje. Selvom en tiendedel af landarealet i dag dækkes af lysåbne naturtyper, garanterer det ikke, at der i økosystemerne findes naturlige processer som f.eks. græsning, ligesom der ikke er effektiv beskyttelse mod næringsbelastning og overudnyttelse (Kilde: Videnskabelig rapport nr. 470 & 465). Du kan læse mere i DOF’s tidsskrift nr. 1 2022))

Niels Bomholt Jensen observerede tre rastende Små Lappedykkere  ved Snarup Have. Ole Goldschmidt observerede 10 fouragerende Toppet Lappedykker ved Botofte Skovmose, og Per Rasmussen observerede fire Sorthalsede Lappedykkere raste ved Birkum. Martin Rheinheimer så 56 Almindelige Ryler fouragere ved Bøjden Nor. Også Dobbeltbekkasin blev observeret denne torsdag, Michael Mosebo Jensen så en raste ved Møllemade, og Arne Bruun så en raste ved Thurø Rev.

Fredag
Solen skinner, og det dufter lidt af forår. Der var endnu et lag af hagl og sne at stå op til, og frostgrader er der også. Igen har Sorthovedet Måge være på spil, Nis Rattenborg så den fouragere ved Rud. Nis så også to Sildemåger fouragere samme sted. Pierre Bentzen så fem Sildemåger raste ved Siø. Der blev observeret fire høge på Fyn, nemlig Rørhøg, Blå Kærhøg, Spurvehøg og Duehøg. Nis Rattenborg så en Rørhøg trække nordover fra Hindsgavl, en raste ved Føns Vang og en raste ved Gardersø. Morten Müller så en overflyvende ved Tranekær. Den Blå Kærhøg så Lilly Sørensen flyve over Sibirien. Per Damgaard Poulsen så en fouragere ved Holstenshus Skov og Leif Sørensen så en overflyve ved Brændegård Sø. To Spurvehøge blev observeret trækkende mod nordøst af Michael Brunhøj Hansen ved Øksenrade Skov. Per Damgaard Poulsen så en Duehøg raste ved Holstenshuse Skov, og Nis Rattenborg så en overflyve ved Hindsgavl. Nis så også en Sortspætte raste ved Hindsgavl.

277759426 10158463187898414 8551980953692688096 n

Stær synger for fuld hals foråret ind. Kvæg på græs og redekasser er nøglen for artens fremgang. Bøjden den 2. april 2022. Foto: Stoffer Jaeger

Ved Frellesvig havde Jane Ditzel 50 overflyvende Sjaggere i kikkerten, ligesom hun havde 30 Stære fouragerende i sin have. Også Nis Rattenborg observerede 35 Stære, der fulgte en såmaskine ved Rud. Nis observerede også 19 Hvide Vipstjerter samme sted. Leif Sørensen var ved Sandholt Gods, hvor han så 75 rastende Kvækerfinker og fire Rørspurve. Niels Bombolt Jensen så fire Tornirisker ved Fiskerup Skov, og to Små Korsnæb samme sted.
Solsorten blev også observeret denne fredag den 1. maj. Det gjorde både Niels Bomholt Jensen, Nis Rattenborg, Michael Brunhøj Hansen, Martin Rheinheimer og Jane Ditzel - mon ikke der var mange flere der så og hørte Solsorten, der er kendt for sin smukke forårsfløjten. Den er også kendt for at kunne imitere andre lyde. I 2018 var der flere Solsorte, der imiterede Aquas ’Barbie Girl’. Den er hørt efterligne ’Hjem-is-bilen’, og den er hørt efterligne ambulancer, så der var ’udrykning’  både morgen og aften. Sidste forår, da jeg var i gang med havearbejdet, sad der en Solsort i et træ i nærheden og fløjtede på livet løs: ’SKA’ VI HA NOGET MERE VIIIN’. Pokkers, den blev ved og ved - den måtte bestemt bo længere oppe ad vejen - hos naboen! En dag, hen under aften, kørte jeg med trillebøren hen mod kompostpladsen. Jeg stødte på min nabo og vi stod og sludrede lidt. Hvem kom så - Solsorten; ’SKA’ VI HA NOGET MERE VIIIN’ Vi satte os ned under et træ i skyggen - naboen og jeg. Solsorten blev ved….. pyhhh, det var næsten ikke til at følge med. Det blev mere og mere mørkt, og Solsorten blev ved og ved. Da pindsvinet havde snøftet forbi vores fødder to gange, var det vist på tide at gå hjem. Vi blev enige om, -naboen og jeg, at det vist var bedst at lade trillebøren stå.

Lørdag
En dag ligesom de fleste foregående, frostklart med solskin - og snevejr. På Ristinge Hale var der 300 rastende Mørkbugede Knortegæs, dem så Anders Myrtue. Anders så også fire Stenvendere og 12 Sortgrå Ryler raste ved Hou Nordstrand. På Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer, der observerede han 610 Sortænder, 55 Toppede Skalleslugere og fire Mørkbugede Knortegæs der trak mod øst, måske de samme som Anders Myrtue så. Britta Merete Larsen så tre Sorthalsede Lappedykkere fouragere ved Birkum grusgrav. Ved Åmosen observerede Peder Rasmussen 32 fouragerende Dobbeltbekkasiner. Den Blå Kærhøg var igen på spil, denne gang var det Esben Eriksen, der var så heldig at se den raste ved Syberland. Esben så også to Skægmejser raste samme sted.
Ved Møllemade var Michael Mosebo Jensen så heldig at se to Agerhøns raste. Agerhønen tilbringer vinteren i flokke på op til omkring 20 individer. Disse flokke opløses i det tidlige forår, når hannerne begynder at etablere territorier og kalde på hunnerne.

Sortklire FlemmingJohansen

Årets første Sortklire. Den er ankommet så tidligt, at den ikke har fundet sommerdragten helt frem endnu. Sortklire, 2. april 2022, Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen

Ved Bøjden Nor så Flemming Johansen årets første Sortklire på Fyn. Og samme sted blev Hjejlen observeret, Sune Højgaard Hansen så 30 raste og Børge Langkilde Rasmussen så 125. I Egense ved Svendborg så Niels Andersen 98 Hjejler raste. Storspoven blev set af både Arne Bruun og Bo Gregersen på Tåsinge, ved Monnet; fem rastende og 20 fouragerende. Brushanen blev observeret af Jens Peter Bech, der så seks fouragere ved Sybergland, og Esben Eriksen så to raste samme sted. Jens Peter Bech var heldig at få Natuglen at se sent om aftenen, de befandt sig i Salby og der var to af dem. Michael Brunhøj Hansen så tre Sortmejser raste ved Øksenrade Skov, Michael så også fire Fuglekonger samme sted. Knud-Erik Andersen så en Topmejse fouragere ved Ullerslev.

Søndag
Vejret er stabilt, solskin, frostvejr men dog ingen sne, men haglbyger. Der blev observeret en del Bramgæs; knap 4.500, de fleste omkring Langeland. Også den Mørkbugede Knortegås blev observeret omkring Svendborgsund og Thurø. I sol, byger og kold blæst fra vest, var Ulla Baslund ved Gyldensteen, hvor hun observerede 34 Blisgæs fouragere sammen med to Grågæs på marken ved Engsøen. Jan Sørensen observerede fire Toppede Skalleslugere fouragere ved Hou Nordstrand, og Esben Eriksen observerede en Lille Skallesluger raste ved Sybergland, ligesom han så 104 Knarænder, 20 Spidsænder og 306 Krikænder raste samme sted. Der var 350 Troldænder ved Nørreballe Nor, dem så Michael L.J. Glentedal. Oliver Christian Gram observerede to Sorthalsede Lappedykkere fouragere ved Birkum, og Anton Markvard observerede en fouragere ved Firtalsstrand.

 277582660 4656008531170960 8329446947023186961 n

Hvid Vipstjert ses nu overalt. Kulden betød dog, at en del måtte gøre holdt på trækket. Således rastede 54 på engene Sybergland. 3. april 2022, Korshavn. Foto: Geert Mørk


Vandriksen blev observeret to steder, Jens Bækkelund observerede en syngende ved Gyldensteen, og Anton Markvard observerede to fouragere ved Lammesø. Når Vandriksen synger, lyder det som grisehyl, den er ofte svær at få øje på og man opdager den oftest ved at høre den. Den har en alsidig kost, der spænder fra vandinsekter, haletudser, frøer, snegle og også mindre pattedyr, til om vinteren også at spise planteføde, bl.a. engkarse, brøndkarse, blade og frø af forskellige planter. Den vipper sjovt med sin lille hale, og ungerne er nogle små sorte dunklumper. Både Fiskehejre og Sølvhejre blev observeret denne søndag. I alt 8 Fiskehejrer fordelt på seks lokationer. Der blev observeret 15 Sølvhejrer fordelt på syv lokationer. En enkelt Lomvie blev observeret raste ved Bøjden Færgehavn, det gjorde Erik Ehmsen. Lomvien vejer ca. 1 kg., og er den største alkefugl. Dens overside er helt sort og undersiden hvid. Det er en udpræget havfugl, kun når den skal yngle, går den på land. Efter at være forsvundet fra Danmark omkring år 1900, pga menneskelig forstyrrelse, er den genindvandret ved Christiansø i 1920’erne. Siden er bestanden vokset støt.