Tirsdagsanalysen - uge 34

Af Esben Eriksen

Slutningen af august byder på det store farvel til mange afrikatrækfugle. Det er en periode, der præges af Skovpibere, Gule Vipstjerter, svaler og sangere. Den store artsdiversitet blandt vadefuglene topper, og i vådområderne samles gæs og andefugle. Straks mere lunefuldt er Hvepsevågetrækket, der næsten altid er bedst på Langeland og i østlige vinde.

369952508 10163249626627586 4011459369328063933 n

Vendehals topper sit efterårstræk nu, men både forårs- og efterårstrækket har skuffet i det fynske. Det blev dog til to fugle i uge 34. Her en 1k Vendehals, der blev ringmærket søndag af Keldsnor Fuglestation. Foto: Michael Bjerregaard

Mandag

Nis Rattenborg var en tur forbi Føns Vang, hvor der var 7 Sorthalsede Lappedykkere at se. Ved Barløse rastede en Sort Stork på en mark med høslæt. Fuglen blev indrapporteret af Jesper Leegaard, der havde fået en video af storken tilsendt af en bekendt.

Jacob Sterup så henholdsvis 11 og 17 Skestorke ved Egensedybet og Ølundgård. Det bliver spændende, hvornår de trækker sydpå.  1 Sort Glente, 1 Hedehøg han og 1 Aftenfalk hun trak ved Dovns Klint og blev alle set af Frank Jensen-Hammer. Tre arter, der pynter i enhver notesbog. Frank så også 32 Spurvehøge, 1 Lærkefalk og 2 Fiskeørne.

Stor Præstekrave har optrådt talrigt, når man skimmer ugens indtastninger. Mandag rastede 34 ved Bøjden set af Gunnar Jørgensen, og 78 trak ved Dovns Klint. De blev talt af Frank.

Er man til måger, så er det tid til at lede efter unge Kaspiske Måger. Et projekt, der vil kunne lykkes mange steder, hvis man får sat sig ind i kendetegnene. På Langeland er chancen god særligt i Bagenkop og Spodsbjerg Havn. Leif Keller fandt netop en i Bagenkop, mens Michael Brunhøj Hansen fandt en ved Blanke Fed.

368059152 10160613054144857 797650100266497454 n

Godt man ikke er Afrika-trækfugl, så kan man tage en slapper, mens andre halser mod syd. Gærdesmutte i færd med at komme af med utøj. Foto: Jane Ditzel

Nå, ja og så er det den tid, hvor der fyldes godt op med Sølvhejrer, og Rovterner ses i antal, man ikke havde drømt om for 15 år siden. ”Kun” 10 Sølvhejrer meldt denne dag, mens 18 Rovterner blev meldt. Flest blev der set i Tryggelev Nor, hvor Henrik Kolsbjerg talte 14.

Tirsdag

På en fuglemæssig rolig tirsdag, var der fortsat Sort Svane i det Sydfynske Øhav. Jacob Sterup så 2 fugle ved Knudedyb. Ved Spodsbjerg så Jan Sørensen 102 Strandskader, der trak syd, og fra Dovns Klint så Frank Jensen-Hammer blandt andet en Almindelig Kjove. I Tryggelev Nor kunne man se 10 Bynkefugle og 4 Sortstrubede Bynkefugle. Det gjorde Ole Goldschmidt.

200823eserov2tryg

En af ugens mange Rovterner i Tryggelev Nor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag

Der er som altid mange fugle ved Gyldensteen. Nis Rattenborg og Kurt Due Johansen var forbi på hver sit tidspunkt, og begge brugte en del tid på at tælle fuglene. De to optællinger viser fint, at der kan være stor variation i antal over dagen. Ved Gyldensteen kan man blandt andet se Lille Lappedykker i stort antal. Kurt Due Johansen talte 199, og samme sted så Nis Rattenborg 3 Sorthalsede Lappedykkere. 37 Sølvhejrer blev set spredt i det fynske. Flest så Kurt og Nis ved Gyldensteen med 16 fugle. Af andre tal fra Gyldensteen skal nævnes Grågås 4.050 talt af Kurt, Canadagås 230 talt af Nis, Krikand 1.958 talt af Kurt, Stor Præstekrave 86 talt af Nis,  Hjejle 2.690 talt af Kurt, Dværgryle 4 set af både Nis og Kurt, Digesvale 775 talt af Kurt og Blishøne 1.120 talt af Kurt. Ved Seden ville Jacob Sterup ikke stå tilbage og talte 1.300 Blishøns.

370559416 6507020282719576 5609944296027177976 n

1.099 Store Præstekraver er indtastet fra Fyn i uge 34. Foto: Leif Sørensen

Ved Tornen rastede 2 Sandløbere, set af Peter Lillesø, og ved Småstenskrog rastede 2 Kærløbere, set af Kristoffer Hansen. Samme sted så Kristoffer en forbitrækkende Almindelig Kjove - en virkelig god Odense Kommune art. Ved Blanke Fed talte Michael Brunhøj Hansen 55 trækkende Småspover og samme sted 47 trækkende Lille Korsnæb. Der er lidt gang i Lille Korsnæb dette efterår. Frank Jensen-Hammer talte også 47 på Dovns Klint og 1 Almindelig Kjove.

200823esegulnygesingelk

De Gule Vipstjerter trækker i disse dage og ses mange steder. Foto: Lars Kirk.

Torsdag

Var en rolig dag på kontoret. Kun en håndfuld var mødt op og tastede deres fund ind. Martin Rheinheimer fintalte ved Gyldensteen og kunne opjustere Dværgryle fra 4 til 6, ligesom Martin fintalte Stor Præstekrave og kom op på 91. Ved Dovns Klint var Frank Jensen- Hammer på plads og så 87 trækkende Stor Præstekrave. Ved Blanke Fed var Michael Brunhøj-Hansen på plads og så 15 småspover trække forbi.

Fredag

Leif Kristensen var forbi Bøjden Nor, hvor Stor Præstekrave også viser pæne tal – Leif kunne notere 42, som havde selskab af 20 Islandske Ryler. Ved Dovns Klint trak 2 Almindelige Kjover forbi og samme sted Gul Vipstjert 536, og de blev set af Frank Jensen-Hammer. Ved Brydevang fandt Inger Christensen en rastende Vendehals. Der har både forår som efterår været meget få Vendehalse i 2023.

200823eselillepvejlenpvr

Det blev også til nogle observationer af Lille Præstekrave i ugens løb - her en fra Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag

Trods hidsig bygeaktivitet, så skulle de fynske fuglekiggere ud. Netop den vejrtype kan også være spændende, da det ofte får fuglene til at raste.

52 Sølvhejrer er meldt ind fra lørdagen. Højdespringeren var igen Gyldensteen – nu med 22 fugle, men der er også en del at se på Langeland, hvor der måske er ved at blive en overnatningsplads ved Piledybet. Henrik Mørup talte 12 fugle til overnatning.

Karen Hasselbalch Thomsen så 46 Canadagæs, der trak over Nørre Åby, og ved Gyldensteen så Nis Rattenborg 230. Rovfugletrækket har endnu ikke været prangende på Langeland, men Hvepsevåge 49, Spurvehøg 24 og Fiskeørn 3 smagte da lidt af fugl. Fuglene blev talt af Frank Jensen-Hammer m.fl.

370530171 10228651162417056 8284568980307425640 n

Det er de adulte Hvepsevåger der dominerer trækket nu, så snart vi kommer lidt ind i september bliver ungfuglene i overtal. Her en 1K på træk. Bemærk den lysende gule vokshud, lys vingebagkant og kraftig båndede svingfjer. Foto: Lars Rasmussen

Stor Præstekrave er meldt fra en række lokaliteter. 255 fugle blev set – flest så undertegnede med 71 trækkende og 24 rastende ved Fyns Hoved. Islandsk Ryle blev set på forskellige lokaliteter: Bøjden, 11 set af Stoffer Jaeger, Kelds Nor 23, set af Palle Bo Larsen og  Fyns Hoved 27, set af undertegnede. Ved Sybergland så Jens Peter Bech 2 Temmincksryler.

3 Almindelige Kjover trak forbi Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer – Frank har nu set 13 Alm Kjover dette efterår fra Sydspidsen af Langeland. I Spodsbjerg Havn fandt Anders Odd Wulff Nielsen 4 Kaspiske Måger, og i Tryggelev Nor var antallet af Rovterner 25, og de blev set af Henrik Mørup med flere. Ved Gyldensteen fandt Nis Rattenborg 2 unge Sortterner.

211 Skovpibere og 154 Bysvaler trak ved Dovns Klint og blev talt af Frank Jensen-Hammer. På Fyns Hoved rastede en del småfugle efter kraftige tordenbyger: Gærdesanger 67, Tornsanger 51 og Græshoppesanger 1 set af undertegnede. Ifølge DOFBasen er 67 Gærdesanger det største antal set på Fyn. På Langeland er indtastet 10 dage, hvor der er anslået 100-150 rastende fugle, alle på nær én dage er efterårsobs.

Søndag

Der er rigtig mange indtastninger i DOFbasen fra søndag. Det er tydeligt, at de fynske fuglekiggere følger med i DOF-Basen, for kigger man nærmere på lokaliteterne, så er det observationerne fra de lokaliteter, der i ugens løb har haft en del fugle. Gyldensteen, Brændegård Sø og Bøjden Nor er de eneste besøgte lokaliteter på selve Fyn. Vejlen på Tåsinge har også haft besøg, og alle øvrige observationer er gjort på Sydlangeland.

De allerede nævnte arter går igen, og der var igen antræk til lidt rovfugletræk på Langeland med Hvepsevåge 57, Blå Kærhøg 1, Fiskeørn 6, set af mange observatører. I Tryggelev Nor og Nørreballe Nor fandt Ole Goldschmidt i alt 4 Atlingænder og 7 Dværgryler.

Martin Rheinheimer gæstede Bøjden og kunne notere dagens højeste antal Stor Præstekrave med 68 rastende fugle. Stor Præstekrave er blevet registreret 46 gange i uge 34 fordelt på 1.099 fugle. Der vil være fugle, der er registreret flere gange henover ugen, men det er fortsat mange.

370390924 10163249626797586 272219770542856584 n

Du kan opleve en Skovpiber på nærmeste hold, hvis du tager kontakt til Keldsnor Fuglestations ringmærkere. Skovpiberne topper nu. Foto: Michael Bjerregaard

Mange så Almindelig Kjove fra Dovns Klint, hvor 2 fugle blev set og bragte efterårstotalen for denne lokalitet op på 15 fugle. 1 Dværgmåge trak syd, mens Anders Odd Wulff Nielsen tjekkede måger i havnen. Her fandt Anders 2 Kaspiske. Der var igen mange Rovterner i Tryggelev Nor til glæde for mange. Ved Gyldensteen var Sortternerne blevet fordoblet i antal – nu rastede 4 ungfugle. Nis var fortsat observatøren. Samme sted talte Nis 950 rastende Digesvaler.

200823esestenpikthurolk

Stenpikkere kan man for tiden finde, hvis man tjekker markerne  - og pælene. Foto: Lars Kirk.

De fremmødte på Sydlangeland kunne se en Vendehals blive ringmærket. Man skulle også slå ørerne ud: 127 Skovpibere og 289 Gule Vipstjerter trak ud ved Dovns Klint, og de er indtastet af Frank Jensen-Hammer. I Tryggelev Nor så Ole Goldschmidt 350 Gule Vipstjerter. Er man på pletten ved solnedgang ved Gulstav Mose, så kan man se de Gule Vipstjerter flyve til overnatning.

Martin Rheinheimer får lov at runde af med 12 Bynkefugle fra Bøjden Nor. Tjek urter og marker i denne tid, så finder man Bynkefugle og Stenpikkere mange steder.

Tak for bidrag af obs og foto. Vi bringer en ny udgave af Tirsdagsanalysen om en uge.