Tirsdagsanalysen - uge 44

Af Freya Mørup Petersen

Så blev det november, men på trods af den sene årstid er trækket forsat i gang grundet det milde vejr. Det har blandt andet givet en del sene Landsvaler, tusinder af trækkende duer og en Gråsejler på Ærø! På trods af det milde vejr er vintergæsterne også begyndt at ankomme, og man kan med fordel kigge efter Blå Kærhøg, Mosehornugle, Snespurv og Bjergirisk, samt lytte efter Silkehalernes ringlende stemmer. Gæs bliver set i store flokke over hele Fynområdet, særligt Bramgæs, og tager man til Gultved lidt før solnedgang kan man se Røde Glenter gå til fælles overnatning og kalde deres bløde skrig. Og der bliver stadig set Nøddekriger.

101123rodlche

Rød Glente, der blev set mange på den fælles overnatningsplads ved Gultved, flest tirsdag med 61 fugle - dog ikke denne. Foto: Leif Christensen.

Mandag
Mandag startede ud stille og roligt. Ved Gyldensteen Engsø var Jens Bækkelund ude og talte en god sjat af diverse svømmeænder – Ske, Knar-, Pibe-, Grå-, Spids- og Krikand – der var blandt andet 1180 Pibeænder. Derudover så han 13 Sortklirer. Det er begyndt at være lidt småsent for arten, men med det milde vejr er mange trækfugle blevet hængende lidt længere. Imens ved Nakkebølle Inddæmning så Carsten Skou en Blå Kærhøg hun, og ved Revninge så Søren Louis Rasmussen 10 Agerhøns. Fra Vejlen på Tåsinge så Arne Christensen to Blå Kærhøge.

101123bla1pvr

Blå Kærhøg. Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

På Siø kunne der ses flere tusind Bramgæs og en Tundrasædgås blev også set af Ole Goldschmidt. Fra Langeland blev der observeret træk fra Dovns Klint, og her var Frank Jensen Hammer, Morten Müller og Flemming Johansen ude på observationsposten. Der blev set over tusind trækkende Ringduer og Bog-/Kvækerfinker, 163 Spurvehøge, 66 Sanglærker, 15 Hulduer, to Blå Kærhøge og en Hedelærke. Ved Gulstav blev der desuden set en rastende Skovsneppe af Søren Bøgelund. Morten Müller så fem Tajgasædgæs og en Vandrefalk ved Magleby Nor, og der blev set en Nøddekrige ved Nordenbro af Ingrid Stegmann. Nøddekrige blev stadig set ved Vesteregn, hvor Morten Müller og Susanne Rørdam Skov var heldige at få et kig til den smukke fugl.

101123tajgamom

Tajgasædgæs. Foto: Morten Müller.

Tirsdag
Tirsdag var en væsentlig mere stille dag på fuglefronten end mandag. Ved Beldringe blev der set 500 trækkende Sjaggere af Ella Mikkelsen, ligesom der blev set 300 rastende Sjaggere ved Gudbjerg Mark af Leif Bisschop-Larsen. Desuden så Maria Rasmussen 10 Snespurve ved Flyvesandet, og ved henholdsvis Gultved og Duered gik en større flok Røde Glenter til overnatning, set af Leif Bisschop-Larsen og Per Rasmussen. Dette er en fast vintertradition på Fyn for de Røde Glenter, og det er altid er en fryd at se de smukke rovfugle mødes til overnatning.

101123silkenybjerrebymandagach

Ugen gav et markant influks af Silkehaler, her et forslugent eksemplar. Foto: Arne Christensen.

Onsdag
Onsdag blev en meget kold men klar dag, og flere var ude for at se, hvad dagen bød på ved fuglefronten. I Knudshoved Færgehavn var Kristoffer Hansen ude, hvor han så 79 Sanglærker og 50 Silkehaler. Silkehaler kunne der også ses ved Skaboeshuse, hvor Kurt Kaack Hansen så 47, og ved Sandholt Gods så Leif Kristensen en Blå Kærhøg. Der blev desuden set en sen Landsvale af Poul Vestergård Rasmussen ved Ny Gesinge, og i Røjle By så Michael Mosebo Jensen en Nøddekrige, samt 11 Kortnæbbede Gæs og en Bjergvipstjert.
Blå Kærhøg blev også set på Tåsinge ved Vejlen af Morten Kristensen, og på Monnet talte Peder Rasmussen 95 Spidsænder. Imens på Langeland var Frank Jensen-Hammer helt alene på Dovns Klint, hvor han talte træk. Her havde han over 40000 trækkende Ringduer, 47 Hulduer, 19 Hedelærker, 17 Rødstrubede Lommer, 11 Dværgmåger og to Sortstrubede Lommer. Derudover havde han pænt med finker, blandt andet 7600 Bog-/Kvækerfinker, 60 Stillitser, 55 Dompapper og 15 Kernebidere. Imens så Søren Bøgelund en Blå Kærhøg fra Gulstav.

101123bramlchr

Uge 44 bød på mange Bramgæs. Foto: Leif Christensen.

Torsdag
Torsdag var mere stille end onsdag, men ikke desto mindre bød den alligevel på nogle gode fugle. Ved Ny Gesinge så Poul Vestergård Rasmussen igen en Landsvale – måske samme fugl som den dagen før – og ved Teglværksskoven og Skaboeshuse blev der set henholdsvis 132 og 47 Silkehaler af Kurt Kaack Hansen. Silkehaler blev der også set 41 af i Sanderum af Martin Søgaard Nielsen. Imens så Michael Mosebo Jensen både en Bjergvipstjert og Bjerglærke i Røjle By. Nakkebølle Inddæmning bød desuden på en overraskelse i form af en Kongeørn set af Arnbjørn Jens Jørgensen. Kongeørn er en sjælden gæst i det fynske, men er set her flere gange i vintermånederne.
På Langeland stod Frank på sin obspost på Dovns Klint, hvor han havde en pæn dag med mange duer. Han talte 92700(!) Ringduer, 447 Hulduer, 46 Røde Glenter, 30 Hedelærker, 16 Dværgmåger, 11 Tundrasædgæs og derudover godt 1200 Bog-/Kvækerfinker.

101123sortgrasg

Sortgrå Ryle, Knudshoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag
Fredag blev en skyet og grå dag, men gav alligevel pænt med fugle fra sig. Ved Bøjden Nor var Carsten Skou ude og så 120 Bjergirisker og 200 Bjergænder. Imens var Michael Mosebo Jensen og Rasmus Würgler Hansen ude ved Flyvesandet og så godt 200 Bjergirisker, en Sortstrubet Lom og et Stor Korsnæb. Ved Føns Vang blev der set en Stor Tornskade af Mads Syndergaard, og 42 Røde Glenter blev set gå til overnatning i Gultved af Morten Kristiansen. Blå Kærhøg blev der set flere af om fredagen, både ved Sønder Vornæs og Ny Gesinge af Peder Rasmussen, Sandholt Gods af Flemming Johansen. På Stige Ø havd Søren Gjaldbæk fornøjelsen af 32 Silkehaler og 2 Isfugle. For Fyn var fredagens sjoveste observation nok en Slørugle ved Trente Mølle af Søren Bøgelund. Sløruglen er en art, der er i fremgang grundet en række milde vintre, og forhåbentlig vil der komme flere og flere ynglepar på Fyn i løbet af de næste par år.

101123blaflj

Uge 44 gav mange Blå Kærhøge, her en fra Sandholt. Foto: Flemming Johansen.

På Tåsinge blev der også set Blå Kærhøg både ved Vejlen af Bo Gregersen og på Monnet af Peder Rasmussen, som også så en Vandrefalk på samme lokalitet. Imens på Langeland var det endnu en fin dag til novembertræk på Dovns Klint, hvor Frank talte store tal af duer med 10600 Ringduer og 130 Hulduer. Desuden talte han 144 Spurvehøge, 47 Røde Glenter, 10 Rødstrubede Lommer, 9 Blå Kærhøge, to sene Landsvaler, en Ride, en Dværgfalk og en Vandrefalk, der jagede i området. Blå Kærhøg blev også set ved Tryggelev Nor af Ole Goldschmidt. På Ærø så Lars Tom-Petersen 400 Knortegæs ved Urehoved. Connie Duelund Andersen optog en video af Nøddekrigen ved Vesteregn - den kan man se her.

101123landspvr

Landsvale, Ny Gesinge. Uge 44 gav 11 fugle og også - som man kan fornemme af fotoet - godt vejr ind imellem. Foto: Poul V. Rasmussen. 

Lørdag
Lørdag var endnu en gråvejsdag men med pænt med fugle, særligt ved de sydfynske øer, som også gav nogle af de mere sjældne. Ved Bjørnemosegård blev der set 110 Knortegæs af Arne Bruun og ved Husby Strand så Mads Syndergaard en Mosehornugle. Landsvale blev der set tre af lørdag ved henholdsvis Flyvesandet af Søren G. Nielsen, Nyborg af Søren Bøgelund og Søgård på Langeland af Ole Goldschmidt. Derudover blev der set en Blå Kærhøg ved Orestrand af Jens Bækkelund og en Vandrefalk ved Storebælt. Ved Skaboeshuse blev der set 72 Silkehaler af Kurt Kaack Hansen.

101123havfjeldasr

Havørn og Fjeldvåge, Monnet, lørdag - de er ikke helt lige store. Foto: Asger Rasmussen.

Fra Dovns Klint på Langeland var der tyndet ud i duetrækket sammenlignet med tidligere dage i ugen. Frank talte 3700 Ringduer og 29 Hulduer og derudover 66 Sanglærker, 46 Røde Glenter, syv Hedelærker og en Dværgfalk. Der blev desuden set 150 Bjergirisker, en Blå Kærhøg fra Tryggelev Nor og en Sort Glente ved Nørreballe Nor af Ole Goldschmidt. Ole fandt også to Kaspiske Måger i Bagenkop Havn.
Vi går videre til Ærø, hvor Lars Tom-Petersen havde en god dag. Han fandt nemlig en rastende Gråsejler ved Drejet på Ærø. Der har været en del Gråsejlere i Skandinavien i denne uge, så tillykke til Lars for at finde en i Fynområdet! Derudover så Lars også en Sortstrubet Lom og en Dværgmåge ved Vejsnæs Nakke.

101123noddebsn

Nøddekrige, Vesteregn. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Søndag
Søndag var endnu en dag med gråvejr og ingen vind. Mange fuglekiggere var ude i felten, og Fynområdet var bestemt ingen undtagelse! Ved Åløkkeskoven havde Esben Eriksen en overflyvende Stor Korsnæb. Esben havde også 71 Blisgæs og en Bjergpiber på Fynshoved. Ved Ølundgårds og Lammesø Inddæmning havde Henrik Kalckar Hansen en god håndfuld af forskellige svømmeænder - Ske-, Knar-, Pibe-, Grå-, Spids- og Krikand – samt 190 Storspover. I Bøjden Nor var Freddy Hansen ude og så 100 Bjergirisker og en Sortstrubet Bynkefugl. Fra Gyldensteen Engsø så Jens Bækkelund 12 Sortklirer og fra Broløkke Strand havde Jens Peter Bech en Blå Kærhøg. Der blev også set en Blå Kærhøg ved Glorup af Pierre Bentzen, og ved Lunge Bjerge fotograferede Kim Mogensen en Sortspætte.

101123lillebojdjao

Det er snart slut med de fleste af vadefuglene. Her Lille Kobbersneppe fra Bøjden Nor. Foto: John Andreas Omøer.

Imens fra Langeland var Frank på Dovns Klint og talte 2600 Ringduer, 93 Hulduer, 26 Hedelærker, 15 Rødstrubet Lom, otte Dværgmåger, tre Blå Kærhøge og to Tundrasædgæs. Desuden blev Nøddekrigen set igen - denne gang ved Tryggelev Nor af Kim Vesterskov. Desuden blev en Bjergvipstjert set flyve over Spodsbjerg af Claus Dalskov. Fra Ærø så Lars Tom-Petersen fire Hedelærker trække sydvest over Vitsø.

101123vandremetteholm

Vandrefalk, Stige Ø. Foto: Mette Holm.

Det var alt for denne uge. Tak for lån af billeder og vi ses igen til en ny analyse i næste uge. God tur i felten alle sammen!