Tirsdagsanalysen - uge 2

Af Claus Dalskov

Uge 2 bød på blandet vejr med en del rimtåge midt på ugen.

130124blals

En af ugens mange Blå Kærhøge. Foto: Leif Sørensen.

Mandag
Flot vejr mandag i uge 2 med en hel del sol. Også en del Bramgæs på Tåsinge. Poul Vestergård Rasmussen havde 6000 ved Bækkehave, og da de flytter sig en del rundt, er der nok mange gengangere herfra, der blev set af Peder Rasmussen ved Bjerreby: 8000 noterede han her, hvor også en stor flok på 800 Sjaggere kom i bogen. Også Vindrosler sås i en pæn flok, da Michael Glentedal fandt 120 ved Tornbjerg.
DOF Fyn formanden Henrik Kalckar så 2350 Troldænder ved Grusgravssøerne ved Birkum, og i Faaborg Fjord kunne Per Damgaard Poulsen tælle 65 Lille Lappedykker og 500 Blishøns.

130124vinsdubjarnelarsen

Vi har mange Vindrosler for tiden, denne fra SDU, den er dog næppe immatrikuleret. Foto: Bjarne Larsen.

Erik Busk fandt en østtrækkende Dværgfalk ved Strib, en Skovsneppe ved Røjleskov og en Isfugl ved Røjlemose. Niels Andersen fik set Isfugl ved Kobberbækken i Svendborg, hvor der er åbent vand, så der er en chance for at finde lidt fisk. Isfuglene har det hårdt i denne tid, hvor vandområderne lukker til i is. En del trækker derfor ud til saltvandsområder ved kysten.

Ved Dømmestrup kunne Anne Veber Døssing notere Boligbirdingart nr. 37! da 35 Nordlig Gråsisken - også kaldet Stor Gråsisken - rastede. Der var stadig Kaspisk Måge ved Skovsøen i Odense. Den var på stedet ugen igennem.

130124lilleskalpvr

Lille Skallesluger, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag
Tirsdag startede med stille gråt vejr og endte i ret tæt rimtåge. Fuglemæssigt ikke det helt store. Sortstrubet Bynkefugl flere steder, 2 ved Helnæs Made set af Leif Kristensen, 1 ved Ørnehøj meldt af Søren Bøgelund og 2 fra Tryggelev Nor set af Arne Christensen, der også noterede 9 Skærpibere på lokaliteten.
Mågeøerne ved Bogense er indtil videre eneste fynske lokalitet med Lysbuget Knortegås. Denne dag talte Jens David Kofoed Mogensen 76 på stedet.

130124rodstengadestracld

Det ser ud til, at mange af vores Røde Glenter trak sydpå i forbindelse med snestormen i uge 1. Denne fra Stengade Strand holdt stand. Foto: Claus Dalskov.

To Skovsnepper fik Henrik Mørup-Petersen noteret i Stenløseskoven. Det kniber for snepperne at få fundet nok føde i nattetimerne, så nogle må tage dagen i brug. Det gør det alt nemmere at få dem at se. Kristina Svendsen fandt 6 Skægmejser ved Nakkebølle Inddæmning, og i Vornæs Skov så Lars Kirk en pæn flok Stillits på cirka 100 stk. Også Børge Langkilde Rasmussen havde en pæn flok, dog Sjaggere, idet 350 rastede ved Bøjden Nor.
To Sortspætter på Hindsgavl-halvøen set af Michael Mosebo. Den ene tog den cirka en halv kilometer lange flyvetur til Fænø.

130124stillitslk

Stillitser ved Vornæs Skov. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Onsdagens gråvejr gav mange indberetninger, så vi nøjes med et udpluk. Jens Bækkelund var en tur rundt i det nordfynske med en del imponerende tal: Nærå Strand/Agernæs Flak gav blandt andet: 335 fouragerende Storspover, 900 overflyvende Almindelig Ryler, 995 Gråænder og 74 Spidsænder og ved Nørreby fik han noteret 317 Mørkbugede Knortegæs. På havet ud for Gyldensteen talte Kurt Due Johansen 714 Hvinænder. Andre større antal fra denne dag kom fra Tåsinge, hvor Peder Rasmussen fik 800 Sjaggere ved Bjerreby og 175 Sanglærker ved Søby skrevet i notesbogen.

130124kaspsg

Kaspisk Måge, Skovsøen - fast gæst på stedet i uge 2. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lidt vadefugle: 15 Sandløbere på plads ved Barager Nebbe set af Erik Overlund, 11 Sortgrå Ryler og 2 Stenvendere indberettet af Kurt Kaack Hansen fra Slipshavn Enge.
Akkerup ved Haarby er sjældent med i tirsdagsanalyserne. Det kommer området i dag, da Per Toft Simonsen har fundet og talt 45 fouragerende Nordlige Gråsiskener.

130124sortbynkmmj

Sortstrubet Bynkefugl, Møllemade/Ellemose. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Torsdag
Flot vejr torsdag med en hel del sol. I Holckenhavn Fjord fandt Jørn Knudsen en Hvinand/Lille Skallesluger hybrid, også kaldet Vinsluger, 500 Hættemåger og en overflyvende Vandrefalk.

17 Snespurve så Jens David Kofoed Mogensen ved Mågeøerne og 40 Silkehaler blev set ved Vindeby på Tåsinge af Jens Gert Hansen, samme antal så undertegnede ved Skudehavnen i Rudkøbing, og i Skovparken ved Nyborg blev 32 meldt af Peter Pelle Clausen. 4 Traner fløj øst over Tom Tjørnum ved Føns Vang og en Rørdrum lod sig se ved Odense Å’s udløb nær Seden, meldt af Jonas Fahrendorff. Mange Storspover på forskellige lokaliteter i det nordfynske og også en hel del Blå Kærhøge meldt denne dag – disse dog mere spredt i det fynske område. Asger Rasmussen havde en Bjergvipstjert i Caroline Amalielund.

130124silkerudkobcld

Silkehale, Rudkøbinbg. Foto: Claus Dalskov.

Fredag
Weekendens Novana-tællingerne af vandfugle startede nok for alvor her fredag. Her skal kun nævnes enkelte observationer, da der nok senere dukker materiale op herom.
På Tåsinge fandt Poul Vestergård Rasmussen 8000 Bramgæs og 600 Sangsvaner ved Ny Gesinge, og på det sydlige Fyn kunne Jacob Sterup blandt andet notere 860 Gråænder og 350 Krikænder ved Nørresø.
Peder Rasmussen så 56 Storspover på Monnet, hvor også en Vandrefalk lod sig se. Ved Føns Vang kunne Ib Bager notere Stor Tornskade, og i Svanninge Bjerge fandt Leif Kristensen 39 Lille Korsnæb.

130124havlk

Havørn, Bjernemark. Foto: Lars Kirk. 

Lørdag
Lørdag også med mange Novana-indberetninger. Det fik observatørerne rundt i deres områder, og det kastede en del andre gode observationer af sig. Nis Rattenborg og Ole Goldschmidt var rundt på den sydligere del af Langeland og fandt blandt andet: 1286 Hvinænder og 132 Lille Skallesluger i Lindelse Nor, 6500 Bjergænder i det Sydfynske Øhav omkring Strynø, 5200 Ederfugle i Rudkøbing Løb, 8 Kortnæbbede Gæs ved Rath, 8 Tundrasædgæs ved Vindeby Udflytter, 4 Tajgasædgæs i Havbølle ved Lindelse, 1300 Sjaggere ved Påø Enge, hvor også 7 Havørne rastede, 1 Duehøg ved Gammel Skrøbelev og 70 Nordlige Gråsiskener ved Bogøgård. 1 Sildemåge ved Tryggelev Nor – usædvanlig på denne årstid - og 6 Bjerglærker ved Ristinge Hale- usædvanlig i det fynske – blev også noteret af Nis og Ole.
Af øvrige observationer fra det fynske kan nævnes: 12 Sortgrå Ryler fra Knudshoved Færgehavn meldt af Leif Kristensen og en Bjergvipstjert fra Odense Å ved Brobyværk. Første fugl herfra i det nye år.

130124rodhosgn

Rødhovedet And, Broby Enge. Foto: Søren G. Nielsen.

Søndag
Dagens fugl søndag: En Rødhovedet And han dukkede op ved Engene langs Odense Å ved Nørre Broby, set af Søren G. Nielsen. Niels Bomholt talte 92 Lille Lappedykker i Nakkebølle Fjord, og i Faaborg kunne Flemming Johansen notere 65 Silkehaler. 60 Tornirisker lod sig se ved Nordenbro på Sydlangeland af Pierre Bentzen. Per Rasmussen talte overnattende Røde Glenter ved Herringe og Rundeskov med henholdsvis 16 og 5. Relativt lave tal, der godt kunne indikere, at en del glenter på grund af vintervejret er draget sydpå.
3 Hulduer i en større flok Ringduer ved Ringe blev meldt af Esben Eriksen, og ved Flyvesandet kunne Anders Myrtue notere 25 Fløjlsænder og 100 Sortænder.

130124blalbp

Endnu en af ugens mange Blå Kærhøge - den er fra Helnæs Made. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

Tak til fotografer og observatører, vi vender tilbage om en uge.