Tirsdagsanalysen uge 35

Det lune vejr med sydøstlige vinde fortsatte i begyndelsen af ugen - det samme gjaldt trækket af Hvepsevåge. Temperaturen faldt torsdag og vinden gik i vestlige hjørner og antallet af Hvepsevåger faldt. Ugen igennem blev der meldt vadefugle fra de samme lokaliteter som de foregående uger - antallet dog for nedadgående. Også Rovterner og Sølvhejrer var stedfaste og gengangere. Tryggelev Nor var hele ugen tilholdssted for Fiskeørne, ofte flere. Ugen sluttede med noget så usædvanligt som en rastende Steppehøg.

Steppehøg - ung han, Tarup-Davinde. Foto: Leif Sørensen.

Isfuglen er færdig med at yngle, og den ses nu mange steder - i uge 35 var der meldinger om 20 fugle fra 11 lokaliteter - flest fra Fænø, hvor Helge Esager så fem den 26. august - nok en familie. Fordelingen af lokaliteter ses på kortet til højre.

Isfugl, Tryggelev Nor. Foto: Jan Nielsen.

Spidsanden er også begyndt at dukke op efter sommerens fravær. Den næste månedstid vil vi se mange på træk, en del fugle overvintrer - Odense Fjord og Næråstranden er normalt gode lokaliteter til denne flotte og elegante and. Flest var der i Tryggelev den 28. august med 36 (Kurt Kaack Hansen) og på Monnet den 30. august med 22 (Niels Bomholt). På Kortet til højre kan man se lokaliteter med Spidsand i uge 35.

Uge 35 bød på mindst 1331 (bonusinfo: 1331=113) trækkende Hvepsevåger. Her en ungfugl. Foto: Jan Nielsen.

Mandag blev der meldt i alt 757 Hvepsevåger - renser man for mulige gengangere trak mindst 343 fra Sydlangeland, 136 fra Nyborg og 6 fra Bøjden. Det giver mindst 475 forskellige fugle, hvis vi antager, at Nyborgfuglen holder sig væk fra Langeland og er gået ind over Fyn. Mandag bød også på en del Fiskeørne, de fleste fra Langeland og flest i Tryggelev Nor, hvor Morten Müller så fem. Det samlede antal er svært at bedømme, eftersom trækkende Fiskeørne tit bliver set flere gange på deres rejse. Spurvehøgene trak også i et vist omfang - mindst 46 og sandsynligvis flere. Man kan se ugens træktal for udvalgte rovfugle nedenfor.

Samlet træktal fra uge 35. Alle tal er fra Sydlangeland på nær mandagens Hvepsevågetal, der også har bidrag fra Nyborg og Bøjden.

Hvepsevåge på træk på Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen.

I Gulstav rastede en Drosselrørsanger (Kurt Kaack Hansen), givetvis fuglen fra uge 34 og en Vendehals holdt til ved Knudshoved Færgehavn (Eske Frank Morthensen).

Tirsdag bød på smådiset vejr på Sydlangeland, hvilket gjorde livet surt for trækobservatørerne. Det disede vejr generede ikke Hvepsevågerne - der trak mindst 240 fra Dovnsklint og også 227 Spurvehøge (Aske Keiser-Nielsen, Claus Dalskov m.fl.). Samme sted kunne man se 11 Fiskeørne, en Sort Glente, en Blå Kærhøg (hunfarvet), 15 Rørhøge, en Lærkefalk og to Vandrefalke. Af øvrige træktal skal 3 Traner, 140 Skovpibere og 280 Gule Vipstjerter nævnes. Henrik Mørup-Petersen så 143 Hvepsevåger trække sydøst ved Ristinge - de er givetvis blandt dem, der dukkede op på Dovnsklint. Ved Arreskov Sø fouragerede en Lærkefalk (Erik Ehmsen). Ved Tryggelev Nor rastede to Fiskeørne og samme antal Sølvhejrer, set af undertegnede.

Sølvhejre, én af de to i Engsøen, Gyldensteen. Foto: Mogens Hansen.

Onsdag var der fortsat gang i rovfuglene på Sydlangeland. Fra Dovnsklint trak 223 Hvepsevåger, 51 Spurvehøg, 3 Lærkefalke, 1 Blå Kærhøg (brun) og en Sort Glente (Kurt Kaack Hansen, Niels Bomholt og Susanne Rørdam Skov). Leif Bisschop-Larsen havde årets anden Rødstrubede Piber ved Gulstav - det er godt nok tidligt. Samme Larsen talte til 260 i disciplinen Hvepsevåge og yderligere 74 fra Ørnhøjområdet lidt nord for Gulstav. Antallet af Sølvhejrer i Tryggelev var fordoblet i forhold til tirsdag - Kurt Kaack-Hansen meldte om fire. Havnen ved Vejlen, Tåsinge bød på en Lærkefalk (Peder Rasmussen).

Torsdag var der vejromslag, hvilket kunne ses på antallet af Hvepsevåger og træktal i øvrigt. Eneste sted med lidt træk var Dovnsklint, hvor Aske Keiser-Nielsen blandt andet havde en udtrækkende Sort Glente - måske den fugl, der havde huseret i området et par dage. Det var mest rastende fugle, der var på tapetet og mest ”the usual suspects”. Den Nordiske Lappedykker kaster fortsat anker ved Strynø (Steen Winkel) og der var fortsat Sølvhejrer rundt omkring: 4 i Tryggelev, 1 Gyldensteen og 1 Nakkebølle Inddæmning. Invasionen af Enkeltbekkasin fortsætter - nu med to i Engsøen, Gyldensteen - fouragerende på en mudderflade mellem Store Præstekraver (Karin Abildgaard) - en ganske usædvanlig observation!

Skestorke, Bøjden Nor - de var væk ugens første fire dage. Foto: Finn Skov.

Fredag var Skestorkene vendt tilbage til Bøjden Nor efter fire dages fravær - nu fire fugle, set af Leif Bisschop-Larsen. En Hvid Stork trak syd forbi Fakkebjerg og Torbjørn Eriksen. Rovfugletrækket fortsatte med at aftage - nu kun 45 Hvepsevåger og 31 Spurvehøge fra Dovnsklint (Leif Sørensen). Vejlen, Tåsinge er nattesæde for ganske mange Stære - Poul V. Rasmussen anslår 10000.

Ung Aftenfalk. Foto: Ole Bo Olsen.

Lørdag kom der igen lidt gang i rovfuglene. Der er mange unge Aftenfalke i omløb rundt om i landet, nu nåede en enkelt til Sydlangeland, hvor Torbjørn Eriksen så en trække syd ved Klise Nor - falken blev meldt ud og set i Bagenkop et øjeblik efter. Klise Nor er åbenbart et fint sted at stå i svag sydøstvind, for i perioden 12.00-16.30 så Torbjørn yderligere 88 Hvepsevåger, 36 Rørhøge, 1 Havørn, 1 Hedehøg (hun), 1 Vandrefalk, 15 Tårnfalke, 1 Rød glente og 2 Traner. I Gulstavområdet kunne man se såvel Sort glente som to Hvide Storke (Søren Bøgelund). Vendehalsene trækker igennem nu - der var en i Gulstav (Søren Bøgelund) og en ved Slipshavns Enge (Aage Wichmann).

Ugens i manges øjnes mest spektakulære observation var en ung Steppehøg, som Tina Kierkegaard Hansen fandt ved Tarup Davinde Grusgrave, da hun (som sædvanligt) var ude for at fotografere, denne gang var det Rørhøge, der var målet - så måtte hun finde sig i at andre arter blandede sig. Fuglen var stadig i området mandag i uge 36. Der er tale om ren ung han, da øjets iris er gullig/lys - den er mørk på hunnerne.

1K Steppehøg, Tarup-Davinde. Den gule iris afslører, at der er tale om en han. Foto: Leif Sørensen.

Søndag var der stadig Steppehøg i Tarup-Davinde. Fra Lumby Middelgrund blev der meldt Sortstrubet Bynkefugl - efterårets første - set af Peter Lillesø. I Nakkebølle Inddæmning stod tolv Traner (Niels Bomholt og Lilly Sørensen), det er vist efterårets største flok. I Fakkemosen så Søren Bøgelund en ”sen” ung Aftenfalk kl. 19.45 kort før sengetid (falkens).

Det har været en spændende uge for de fynske fuglekiggere - med lidt held bliver næste uge mindst lige så spændende. Tak til de, der har leveret fotos til denne uges udgave af tirsdagsanalysen - vi vil vanen tro opfordre alle til at sende aktuelle fotos ind fra uge 36.

Tekst: Søren Gjaldbæk.