Tirsdagsanalysen - uge 40

Af Claus Dalskov

Det blev en uge, hvor der blev set meget træk, Bramgæs og især Musvåger blev set i store tal. For sidstnævntes vedkommende også ny fynsk rekord.

101222sortlomcld

Dovns Klint er i trækktiden et godt sted til Sortstrubet Lom. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Det blev en dag med observationer fra hovedsagelig 2 lokaliteter. Gyldensteen havde besøg af Jens Bækkelund, der fik noteret 940 Krikænder, 480 Pibeænder, 84 Spidsænder, 530 Viber, 18 Sølvhejrer og 45 Lille Lappedykker i Engsøen.
Den anden lokalitet er området omkring Dovns Klint, hvor Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer havde en god trækdag på sydspidsen af Langeland. Her har jeg dog valgt at bringe en ugetabel med de to herrers træktal af nogle udvalgte arter, der ses her på træk. Tabellen ses nederst i denne analyse.
Der var dog også fugle andre steder, blandt andet stadig 3 rastende Fiskeørne ved Brændegård Sø set af Leif Sørensen, der også havde 7 Havørne her. Flemming G. Andersen så en Skovsneppe ved Langesø Gods og Gregers Johannesen havde nogle pæne træktal fra Ristingehalvøen, blandt andet 19 Røde Glenter, 61 Musvåger, 19 Spurvehøge, 1 Blå Kærhøg og 3 rastende Havørne. Endelig så Peder Rasmussen 1 gammel Vandrefalk på Monnet.

101222fiskbraendecld

Brændegård Sø er stadig en sikker lokalitet for Fiskeørn , mon ikke de snart takker af. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Dagen startede skyet, men opklaring i løbet af dagen gav masser af sol hen på eftermiddagen. Sydvestlig vind er generelt fint for trækket på Langeland. Dagen gav da også et pænt træk på sydspidsen, som det fremgår af tabellen sidst i analysen. Udover de i tabellen nævnte arter, havde Frank Jensen-Hammer 133 Sortænder og 32 Splitterner, begge arter trækkende. Også ved Knudshoved blev der set lidt træk. Søren Gjaldbæk stod ved broen og havde 76 indtrækkende Musvåger - måske opvarmning til senere på ugen. Det blev også til 378 Sang- og 14 Hedelærker, 7 Bjergvipstjerter, 2480 Bogfinker, 703 Stære og en Sortstrubet Bynkefugl. Desuden en rastende Sule.

101222sortbunksg

Sortstrubet Bynkefugl, Knudshoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Leif Bisschop-Larsen var også forbi sydspidsen og fandt en rastende Stor Tornskade, og senere fik Leif noteret en - måske to - rastende Rovterner ved Tryggelev Nor. Det må vist være nogle af de sidste dette år. Ved Nørreballe Nor fik Leif noteret 5 SV-trækkende Røde Glenter.

101222stortorncld

Stor Tornskade, en af ugens syv fugle. Foto: Claus Dalskov.

Også Susanne Rørdam Skov og Leif Sørensen fik Stor Tornskade i bogen, set på Marie Louise-øen i Brændegård Sø.
Niels Bomholt Jensen så 7 Havørne rastende ved Monnet, og ved Vejlen på Tåsinge bogførte Leif Kristensen 3 Dværgryler og 4 Skægmejser. Ved Ny Gesinge – også Tåsinge – så Pierre Bentzen 4 trækkende Hedelærker, og i Røjle By havde Michael Mosebo Jensen 169 Vindrosler, 2 Ringdrosler og 1 Bjergvipstjert trækkende SV. Esben Aagaard noterede 2 rastende Bjergvipstjerter ved Bøjden Nor, og Poul Larsen havde 50 fouragerende Torn-/Bjergirisk samme sted.

101222ederknortcld

Knortegæs i selskab med Ederfugle - deres veje skilles senere på trækket. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag
Med sydvestlig opfriskende vind blev der ikke det store træk på Langeland, dog toppede Dværgmågerne med 236 trækkende, set af Frank Jensen-Hammer fra Dovns Klint. Frank havde også dagens fugl her: 1 Rødstrubet Piber trækkende og derudover 13 Hedelærker.
Ella Mikkelsen var en tur til det nordlige Fyn og fik imponerende 3000 Almindelige Ryler noteret ved Nærå Strand/Agernæs Flak, det er vores absolut bedste rasteplads for den art. Ved Flyvesandet fik hun også 6 Suler og 2 Stenvendere i bogen.
Nis Rattenborg var en tur ved Føns Vang, hvor han så 4 Havørne, 2 Fiskeørne og 4 Sølvhejrer.
Martin Rhinheimmer så 80 Stillits ved Odense Universitet, og på Ærø havde Poul Larsen 1 Dværgfalk ved Voderup Klint og 1 Blå Kærhøg ved Vitsø. Stadig en Bjergvipstjert ved Bøjden Nor, set af Stoffer Jaeger, som også noterede en Dværgfalk samme sted.

101222dvaergsj

Dværgfalk, Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

Torsdag
Blæsende torsdag fik dog ikke fuglefolket til at parkere kikkerten i hjemmet. Lidt tal fra ændernes og gæssenes verden: 470 Pibeænder ved Bøjden Nor set af Martin Rheinheimmer, der også noterede 700 Grågæs, 58 Skeænder og 11 trækkende Musvåger her. Han kunne også sammen med flere andre ornitologer konstatere, at Bjergvippen stadig var på plads og sammen med Leif Kristensen finde fine 5 Bjerglærker - dem har vi ikke mange af!

101222bjergmrh

Bjerglærker ved Bøjden Nor. Foto: Martin Rheinheimer.

Gunnar Jørgensen var en tur forbi Brændegård Sø: 350 Krikænder, 300 Knarænder, 140 Skeænder, 13 Sølvhejrer, 2 Fiskeørne, 7 Havørne og 1 Vandrefalk kom i bogen.
Susanne Lykke Dalgaard så 100 Krikænder, 15 Storspover, 4 Hvidklirer og 1 Sølvhejre ved Svendborgsund, og Kurt Kaack Hansen havde 2 Grønspætter ved Skaboeshuse.
Endelig skal nævnes 62 Hulduer fouragerende på mark ved Gulstavvej, set af Jan Sørensen.

101222storspovepvr

Storspove, Søby Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Der var stadig med frisk til hård vind fra vest, der dog gav et pænt fugletræk flere steder i det fynske, men stadig med Dovns Klint som lokalitet nr. 1.
Men at andre lokaliteter kan være i spil, viser de 652 Musvåger, som Jan Svejgaard Jensen så indtrækkende nord for Storebæltsbroen. Fuglene er antagelig trukket tværs over Fyn, da der kun dukkede 28 op ved Dovns Klint. På samme vis havde Poul Vestergård Rasmussen 905 Bramgæs over Vejlen på Tåsinge, mens der kun trak 215 forbi Dovns Klint. Ved Knudshoved var der stadig Sule og Sortstrubet Bynkefugl. 9 Hedelærker trak. Søren Gjaldbæk var på stedet. Han så også de fleste af Jan Svejgaards Musvåger. Den hårde vind fik dem til at trække meget lavt over havet, pænt langt nordpå. To Røde Glenter og 6 Spurvehøge blandede sig med vågerne.

101222havsiolk

Havørn, Siø. Foto: Lars Kirk.

På sydspidsen af Langeland havde Søren Bøgelund udover træktallene i tabellen 5 Rødstrubet Lom, 3 Tejster og 28 Hedelærker trækkende. I nabolaget Gulstav Mose så Vibbe Damm 31 trækforsøgende Tårnfalke. I Keldsnor rastede efterårets anden Snespurv, set af Anton Jensen.
Stor Tornskade indberettet 3 steder denne dag: En ved Gardersø i bunden af Føns Vig set af Lars Witting, en i Hvidkildeskovene set af Pierre Bentzen og en ved Ørnehøj set af Søren Bøgelund. Endelig så Jens Bækkelund 77 Storspover ved Mågeøerne.

101222spurvcld

Spurvehøg, Dovns Klint. En af ugens 1053 trækkende. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
Fint trækvejr. Desværre var Frank og Søren ikke på Dovns Klint denne dag, så 8/10 medtages ikke i træktabellen. Der var dog folk på sydspidsen, blandt andet Freya Mørup-Petersen som fik noteret 95 Røde Glenter, 100 Spurvehøge, 1 Dværgfalk, 102 Hulduer, 55 Hedelærker og 6 Bjergvipstjerter.
Ole Goldschmidt var også rundt på sydøen med blandt andet 2 Steppehøge trækfouragerende ved Klise Nor, 625 Hjejler, 24 Strandhjejler, 1900 Stormmåger og 1920 Skarver ved Keldsnor. Sammen med mængder af Grågæs, der jævnligt raster i Keldsnor, er der ikke noget at sige til, vandet efterhånden er totalt dødt af de store mængder gødning, der tilføres noret.

101222sgryleese

Efterårets anden Sortgrå Ryle blev set af fotografen på Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Efterårets første Pibesvaner i det fynske dukkede op i Vejlen på Tåsinge. 2 stk. set af Pierre Bentzen og Niels Bomholt Jensen.
Udover de 2 Steppehøge, så var lørdagens mest bemærkelsesværdige vel de 4119 Musvåger, der trak ind ved Nyborg fra ved middagstid og en på eftermiddagen. Kurt Kaack Hansen var på plads, da trækket ankom. Fuglene er antagelig trukket på tværs af Fyn. Det var det næststørste Musvågetal for DOF Fyn kun overgået af 59 flere fugle ved Tryggelev Nor i 2017. 125 blev set ved Brændegård Sø og ca. 500 over Svanninge Bakker af henholdsvis Stoffer Jaeger og Henrik Dissing.

101222hvidpvr

Hvidklire, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
Flot søndagsvejr sendte mange ornitter ud i felten. Og fuglene svigtede ikke – især på trækfuglefronten kom der gang i blyant og notesbog. Frank Jensen-Hammer var tilbage på Dovns Klint, så træktallene herfra kunne få fyldt skemaet ud. Udover de nævnte arter i tabellen så Frank også 39 Hedelærker og cirka 300 svaler – hovedsagelig Landsvaler.
Bramgæssene fik for alvor gang i trækket denne dag med blandt andet godt 14000 på Sydlangeland. Men gæssene trækker i en bred front, så Jane Ditzel fik noteret omkring 3000 trækkende vest i Tranekærområdet og godt 2900 ved Herslev set af Jan Sørensen, der også havde en sen Lærkefalk her. Mange steder i det fynske område blev der også set flere hundrede trækkende Bramgæs.

101222bramcld

Bramgæs på træk ved Dovns Klint. Der blev set mange ugen igennem. Foto: Claus Dalskov.

Niels Bomholt Jensen var taget til Sønderhjørne i håbet om, at lørdagens mange indtrækkende Musvåger fra Nyborgområdet ville lægge kursen forbi her. Han blev ikke skuffet, og Niels blev ny fynsmester i disciplinen ”Musvågetælling”! 4353 trak SV sammen med 33 Røde Glenter, 1 Sort Glente og 2 sene Lærkefalke. En del af Musvågerne - 3475 blev set over Millinge af Henrik Dissing. Et sjældent syn for Niels var også 2 rastende Agerhøns. Freya Mørup-Petersen var også på Sydlangeland og fik noteret en Ringdrossel, en Enkeltbekkasin, en trækkende Sort Glente og to rastende Sortstrubede Bynkefugle ved Ørnehøj. Den Store Tornskade her var også på plads.
I Gulstav Mose hørte Kristoffer Hansen 2 kald af en Hvidbrynet Løvsanger – efterårets første ’hvide bryn’ i det fynske. Også Rødtoppet Fuglekonge kom i bogen fra samme lokalitet.
Peter Lillesø så pænt med Pibeænder ved Seden Strand, 1700 blev noteret.

101222traektal

Nogle udvalgte arter af trækfugle ved Dovns Klint. Tallene stammer hovedsagelig fra Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund.

Vi takker for lån af fotos og for indtastning af observationer. Husk, at vi meget gerne modtager aktuelle fotos fra uge 41. Næste uge skal nok byde på gode træktal, hvis vejret arter sig, måske der venter en god rastende småfugl. Det øvrige land har haft mange Hvidbrynede Løvsangere, Fuglekongesangere, også Blåstjert, et par Schwarz Løvsangere og en Gul Sanger. Hermed en opfordring til at tage ud at lede!

101222krikpvr

Krikand, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.