Tirsdagsanalysen uge 44

Et kuldefremstød i Skandinavien gav de første små skalleslugere, Vandstær og flere observationer af Sangsvane. Især i Nordjylland og Nordsjælland gav den største sydsvenske invasion af Krognæb i nyere tid som forventet afkast, undertegnede spenderede mange timer på om ikke Fyn kunne få del i det - forgæves - en enkelt fugl blev hørt, hvilket jeg desværre måtte nøjes med at høre om.

Ugens mest fotograferede fugl - Rødtoppet Fuglekonge, Flyvesandet, tirsdag den 29. oktober. Foto: Linda Haupt.

Mandag den 28. oktober ankom Vandstæren til Fyn, en blev set på det klassiske sted Erik Bøghs Sti af Vibeke og Finn Hansen - her var den ugen ud - og en ved Haarby af Peter T Worm. Tirsdag var der en ved Bierne Mølle (Nicolai Godvin) og onsdag ved Klingstrup Gods (Christian Carlsen). Man kan læse om Vandstæren ved Erik Bøghs Sti her.

Vandstær, Erik Bøghs Sti. Foto: Leif Sørensen.

En Sølvhejre havde fundet vej til Firtalsstranden - sjovt nok årets første observation af den i Ølundområdet, når man betænker, hvor almindelig den er blevet! Antallet af Sortgrå Ryler ved Knudshoved var vokset til ni. Der var stadig Sort Glente ved Ravnholt, hvor også en ung Duehøg blev set flere gange i ugens løb. Den Sorte Glente gemte sig det meste af ugen, den blev først set igen søndag.

Ung Duehøg - Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Ved Ristingehalvøen blev der set på træk - 475 Sanglærker er en ret pæn notering - Gregers Johannesen talte. Jane Ditzel så blandt 1000 Bramgæs og 2150 Grågæs (Peder Rasmussen) tre Nilgæs, det er vel ynglefuglene, der stadig er i området. På Horseklint kunne undertegnede se en Sule, en gammel Ride og to Dværgmåge trække nordvest. På Fyns Hoved rastede 8 Snespurve en flok, der voksede ugen igennem.

Rødtoppet Fuglekonge, Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag den 29. oktober kunne man ved Flyvesandet se ugens mest fotograferede fugl (fundet af Finn Hansen), en Rødtoppet Fuglekonge, som sad i en busk ud til vejen ved enden af Campingpladsen. Den var meget tillidsfuld, om end den flyttede hurtigt rundt i busken. Der var yderligere to i området (undertegnede). Ved havet havde undertegnede fornøjelsen af at følge en Mosehornugle, som trak fra Samsø til Endelave det tager et kvarters tid. Årets første Søkonge og Mellemkjove trak også forbi. Også alkefuglene er begyndt at røre på sig - jeg havde 14 Alke og 38 Alk/lomvier i løbet af et par timer.

Stenpikker, Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Leif Sørensen fandt årets (formodentligt) sidste Stenpikker. Der var også en Sortgrå Ryle, på Hou Nordstrand kunne Jane Ditzel se fem. Stor Tornskade blev ringmærket af Jacob Sterup for KNF ved Gulstav - her trak også 10 Hedelærker. Ved Tryggelev var der to Store Tornskader (Gregers Johannesen) plus 18 Skægmejser. Også Svanninge Bjerge havde Stor Tornskade (Leif Kristensen). De første Sædgæs dukkede op - de tidligere to racer skov og tundra - har fået status som selvstændige arter - Niels Bomholt havde fire Tundrasædgæs ved Nakkebølle Inddæmning. Her så han også de første af Lille Skallesluger - 2 styk. Søndag var der endnu en i Fællesstarnd ved Fyns Hoved, set af Jacob Sterup.

Stor Tornskade, Gulstav. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag den 30. oktober havde vinden lagt sig. Eske Frank Morthensen stampede lidt rundt i Slipshavnområdet, hvilket fik en Enkeltbekkasin på vingerne. I skoven så han to Rødtoppede Fuglekonger og i den nærtliggende Juelsberg Skov fik han et par Skovsnepper ud at flyve - dem er der flere af end man umiddelbart skulle tro. I Keldsnor fouragerede en flok på 150 Bjergirisk (Leif Bisscop-Larsen) - et lignende antal kan ses ved Flyvesandet.

Sangsvanerne er så småt begyndt at drysse ind - her en i et blandet ægteskab fra Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Sangsvanerne kommer fortsat dryssende - 22 ved Flyvesandet (Leif Sørensen), 6 gennem Svendborgsund (Erhardt Ecklon) og 13 ved Horseklint (undertegnede). Ugen gav i alt 179 - om et par måneder vil der være adskillige rastende flokke med mange flere individer.

Vandrefalk, Tarup-Davinde. Uge 44 gav i alt 11. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Torsdag den 1. november kom årets første rastende Søkonge, som Poul Carsten Pedersen havde fornøjelsen af ved Strib - der ligger i det hele taget mange alkefugle i den nordlige del af Lillebælt. Ved Dovnsklint kunne Søren Bøgelund se lidt træk - blandt andet en Nordisk Lappedykker, 31 Pibesvaner (efterårets første), tre Sortstrubede Lommer og to Store Tornskader. Jens-Gert Hansen havde et lille ryk på 40 Musvåger ved Åmosen. Vandstæren er endnu ikke kommet til Silke Å, men der er i stedet Stor Tornskade, og på engene holdt 48 Dobbeltbekkasiner til - set og talt af Jacob Sunesen. Ved Sundet, Faaborg havde Per Damsgaard Poulsen en Rørdrum, de to foregående år er der også dukket en efterårsfugl op på lokaliteten.

Sortænderne er begyndt at samle sig ved de nordfynske kyster og i Storebælt. Disse er fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Fredag den 1. november bød på en irriterende frisk sydøstvind - det forhindrede ikke Esben Eriksen i at tage til sommerhusområdet ved Fyns Hoved, der med sine mange rønnebærtræer er storfavorit til fund af Krognæb - i invasionsår forstås, det er der netop i år. Han blev belønnet med at høre kaldet et par gange fra en overflyvende fugl - desværre så han den ikke, så vi må have et foto til gode. Krognæb er meget rolige og tålmodige, når de først får sig sat, så det kan være meget svært at finde dem, selv om de normalt ikke har noget mod at man går helt hen til dem. I området rastede også 30 Misteldrosler. Selv stod jeg på Enebærodde i det lønlige håb, at få Krognæb på træk - min planlægning slår for det meste fejl, denne dag ingen undtagelse.

Stenvender og Sortgrå Ryle ved Hou Nordstrand. Disse arter kan også ses ved Knudshoved og ved Flyvesandet. Foto: Jane Ditzel.

Til gengæld kunne jeg se 21 Islandske Ryler, 51 Strandhjejler i Egensedybet og på engen rastede en Bjergpiber og 17 Dobbeltbekkasiner. 13 Sangsvaner trak forbi og 10 Musvåger trak ind fra havet i lav højde, kulden har sikkert sendt de sidste skandinaviske våger sydpå.

Lørdag den 2. november vil hurtigt gå i glemmebogen - snuskregn eller regn det meste af dagen, der blev ikke set nye fugle! Dog skal det nævnes, at Ella Mikkelsen havde årets hidtil største flok af Rødben - den næststørste var på 52, som Jens Bækkelund så mandag i kystlagunen ved Gyldensteen.

Søndag den 3. november var regnen hørt op - flere observatører forsøgte sig med Krognæb i sommerhusområdet ved Fyns Hoved. Lad os straks bekendtgøre at det var endnu et eksempel på at forventningens glæde blev den største. Der var mange Kvækerfinker på trækforsøg - undertegnede havde omkring 3000, men antallet af gengangere er svært at bedømme. Også 12 Misteldrosler forsøgte sig og en Bjergvipstjert trak vest - desværre trak de ikke noget godt med sig!

Man kan se Snespurve mange steder langs de fynske kyster, her en fra Hou Nordstrand. Foto: Jane Ditzel.

På Tornen kunne man se 27 Snespurve, og på havet var der Sule (Jacob Sterup). Den Sorte Glente blev - som nævnt tidligere - igen set ved Ravnholt (John Dyrehave), de røde samlede sig sammen med Per Rasmussen til overnatning ved Gultved - 22 i alt. Caroline Amalielund fik meldt sig og Steen Winkel i Vandstærklubben og også Brobyværk (Susanne Rørdam Skov) kom med - det var ugens femte og sjette. Ved Dovnsklint kunne Ole Goldschmidt konstatere, at der stadig er lidt træk tilbage, blandt andet årets anden Mellemkjove - november er træktid for ungfuglene - og 28 Hedelærker, den art har der været mange af dette efterår. Nord for Gulstav Mose rastede en Enkeltbekkasin (Søren Bøgelund), det er nu man kan stampe denne lille sneppe op - husk gummistøvler.

Vandrikse, Næråstrand - de er lidt lettere at komme til på denne årstid. Foto: Leif Sørensen.

Kigger vi tilbage på uge 44, må vi sige, at der blev set mange gode fugle - de sidste vintergæster er begyndt at indfinde sig - men vi mangler at finde rastende Krognæb, der vil ”smile til fotograferne” - der må være nogen derude!

Tak til alle, der har bidraget med fotos - send os endelig fotos fra uge 45 til næste uges analyse.

Tekst: Søren Gjaldbæk.