Tirsdagsanalysen uge 33

Efter en for så vel producenter som læsere tiltrængt sommerpause genoptager vi tirsdagsanalysen med en uge, som var præget af varmt og tørt vejr med vind fra øst og sydøst. Stabilt højtryksvejr giver sjældent mange fugle - en del siver igennem uden at blive set. På Sydlangeland, Bøjden Nor, Gyldensteen, Næråstrand og Ølundområdet var der dog ugen igennem mange muligheder for at se på vadefugle, hvilket en del benyttede sig af.

Uge 33 bød på mange vadefugle, ikke alle set så godt som denne Storspove. Foto: Jan Nielsen.

Mandag den 10. august blev der først og fremmest kigget rastende fugle - primært vadefugle. Kurt Due Johansen var på optælling ved Gyldensteen - her var der f.eks. Hvidklire 37, Tinksmed 17, Svaleklire 5 og Storspove 250. Det blev også til Sorthalset Lappedykker 7 og en enkelt Sølvhejre. Der er også godt med Grågæs - 2163 i alt - og stadig en lille flok Canadagæs på 26 fugle.

I den anden ende af vores område var Nis Rattenborg af sted - vi kan nævne Rovterne 5 i Tryggelev Nor og 3 i Nørreballe Nor - muligvis samme fugle. I Klise Nor stod Tinksmed 34, Svaleklire 8 og Dobbeltbekkasin 26. Ved Tarup Vandmølle så Per Rasmussen en Lærkefalk - den første augustfugl, men næppe den sidste.

Eneste lokalitet med Rovterne udenfor Sydlangeland i uge 33 var Vejlen, Tåsinge; her i selskab med Sølvhejre. Der var i alt 4. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag blev også en vadefugledag. Bøjden Nor, som har haft pænt besøg af såvel vadefugle som fuglekiggere den seneste månedstid bød på 17 vadefuglearter, mest spektakulær var Kærløber, set af Leif Kristensen. Man kunne også se Temmincksryle 2, Dværgryle 1 og årets første unge Krumnæbbede Ryle. Også 3 Dværgterner (Leif Sørensen m.fl.).

Dværgryle, Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

I Ølundområdet kan man også se mange vadefugle, blandt andet Temmincksryle 4 og Dværgryle 3 (undertegnede) - i skemaet til højre kan man se alle arter. Skestorkene gemte sig - Kurt Due Johansen så 7 senere på dagen, men der er efterhånden ikke vand nok til dem, så mon ikke de finder andet opholdssted.

Onsdag var der 540 Hjejler i Bøjden Nor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag den 12. august havde Nis Rattenborg en Aftenfalk - tilsyneladende uden alder, men mon ikke det var en ung - i Nørreballe Nor. Der er set en del unge Aftenfalke i Danmark i løbet af ugen. I Brændegård Sø var antallet af Sølvhejrer steget til 9 (Leif Sørensen), og i Tryggelev Nor havde Michael Aggerbeck 8.

Sølvhejre, Brændegård Sø - 9 styk - tæl selv efter. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der blev stadig talt godt med vadefugle rundt omkring: Klise Nor: Dobbeltbekkasin 38 og Tinksmed 24, Tryggelev Nor: Dobbeltbekkasin 29 og Tinksmed 16 (Nis Rattenborg) og Gulstav: Svaleklire 14 (Søren Bøgelund) På Sydlangeland kunne man fortsat se 8 Rovterner (plus/minus), heraf flere unge - mange observatører. Der blev set Rovterne på Sydlangeland ugen ud. Fuglene ved Nørreballe og Tryggelev Nor kunne være de lokale ynglefugle, mens de fugle, som ses i Keldsnor måske er ”københavnere” på træk?

Dobbeltbekkasinerne er dukket op, flest blev set på Sydlangeland - disse er fra Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

Fiskeørnene er så småt begyndt at vise sig - 3-4 fugle på Sydlangeland denne onsdag og også en ved Firtalsstranden (Michael J. Glentedal). Ved Frellesvig så Jane Ditzel en gammel han Blå Kærhøg - måske samme fugl, som Ole Bo Olsen havde samme dag, længere sydpå. Senere på ugen blev der fredag set en hun, Rudkøbing, og en han fredag, Fakkebjerg - begge fugle Morten Müller. Ved Gulstav sang en Vagtel for Søren Bøgelund og Michael Aggerbeck, samme oplevelse havde Mads Syndergaard næste aften ved Husby - det er ikke helt usædvanligt med et lille augustskvulp af den art.

Blå Kærhøg, Sydlangeland. Foto: Ole Bo Olsen.

Torsdag den 13. august var Laila Neermann i Bagenkop Havn, hvor det blev til en Middelhavssølvmåge og en ung Kaspisk Måge - sidstnævnte art har der været mange af i sommer, torsdag var en dag under middel for den art. Begge fugle var ringmærkede. Frank Jensen-Hammer var vanen tro på Dovns Klint - rovfugletrækket er så småt i gang: Fiskeørn 1, Hvepsevåge 2, Rørhøg 5, Spurvehøg 4 og Tårnfalk 2 - de fleste trak inden klokken 6.00. Det blev også til 129 Strandskader - de 120 kl. 5.46. I disse dage skal man tidligt op. Man har længe kunnet se Fjordterner på træk - denne dag 15 - på ynglelokaliteterne er der fortsat en del tilbage - 16 gamle fugle i Brændegård Sø (undertegnede onsdag) og 8 Nørreballe Nor (Nis Rattenborg).

Toppet Lappedykker. Der har været mere end 300 i Arreskov Sø de sidste uger. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved middagstid havde Søren Bøgelund en Lærkefalk ved Ørnhøj. I Tryggelev Nor var antallet af Sølvhejrer steget til 9 (Nis Rattenborg). Ved Voderup Klint på Ærø var der 6 Stenpikkere (Peder Rasmussen), ugen gav i alt 35 - som det ses på kortet over lokaliteter med Stenpikker er de begyndt at indtage de sydvendte kyster. Endelig kan vi nævne, at Leif Kristensen så 307 Toppede Lappedykkere i Arreskov Sø - fjerde notering derfra med mere end 300 fugle siden den 21. juli.

Udtørringen af vådområderne får Vandrikserne ud fra rørene; onsdag havde Bjarne Jørgensen 4 fremme i Gråsten Nor, og fredag den 14. august havde Leif Sørensen en enkelt ved Nakkebølle Inddæmning.

Vandrikse, Nakkebølle Inddæmning. Foto: Leif Sørensen.

Morten Benzon Hansen var på besøg i Hillerslev, hvor hans nattesøvn blev forstyrret af en Slørugle; det tilgiver han den nok. Den er åbenbart ved at brede sig på Fyn - måske på baggrund af de milde vintre - den er også meldt fra Ærø, Tåsinge, fra Middelfart og flere andre steder på Midtfyn. Den er givetvis mere almindelig end det, tallene viser. Lars Kirk så en Lærkefalk i Gulstav - måske samme fugl, som var på besøg dagen før? Rørhøgene fortsætter sydpå - Morten Müller havde 10 på træk ved Dovns Klint - alle brune. Ved Ølundgård holdt 4 Skestorke skansen (Kurt Due Johansen).

Sort Glente, Gulstav. Foto: Lars Kirk.

Lørdag den 15. august kom Brændegård Sø igen i førertrøjen m.h.t. Sølvhejre, Leif Sørensen talte til 10. I Bagenkop Havn blev der sat rekord i Kaspiske Måger - Frank Abrahamson, og Lars Adler Krogh havde 27. Den faste 2k Middelhavssølvmåge, som nu bærer en gul ring med bogstaverne VLHH, var også på plads - det vil sikkert lette artsbestemmelsen for en del af os. Der var fortsat lidt røre i rovfuglene - Morten Müller havde to Hvepsevåger og en Fiskeørn på træk ved Fakkebjerg og 5 unge Rørhøge, som fortrød og røg nordpå. Søren G. Nielsen havde en ung Sort Glente på trækforsøg ved Gulstav, også set af Lars Kirk, som for anden dag i træk havde Lærkefalk.

Så godt ser man ikke Hjejlerne ved Næråstranden, hvor Kurt Due Johansen talte 650. Denne er fra Alne Nor. Foto: Lars Kirk.

Ved Næråstrand var der som sædvanligt mange vadefugle; de står desværre langt ude - Kurt Due Johansen havde blandt andet 650 Hjejler og 1250 Almindelige Ryler. Her var der også 105 Splitterner - der er (desværre) ikke mange lokaliteter på Fyn med trecifret notering for den art. Ved Vejlen, Tåsinge havde Peder Rasmussen en ung Blåhals - gad vide, hvor mange fynske unger, der har været i år? Bynkefuglene er begyndt at rykke sydover - på Fyns Hoved så Henrik Kalckar 5 styk - ugen gav i alt 19 fugle fra 7 lokaliteter. På Fyns Hoved sås også ugens anden Brogede Fluesnapper, Leif Kristensen havde den første torsdag ved Bredholt - de trækker også de kommende uger.

Bynkefugl og Rødrygget Tornskade, Gulstav Mose. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag den 16. august blev på mange måder et spejl af ugen, ikke noget træk af betydning og de samme rastende fugle rundt omkring. Skovpiberne er begyndt at trække - ved Dovns Klint trak 52, det samme gjorde 30 Gule Vipstjerter. Ved Gulstav så Esben Eriksen en Sortstrubet Bynkefugl, der var to - en ung og en gammel i Tryggelev (Ole Goldschmidt), hvor man også kunne se 2 Fiskeørne. Fortsat Sort Glente i Gulstav. Mens den Rødryggede Tornskade er trængt på Fyn, ser den ud til at have det fint på Langeland - ved Gulstav var der fire unge og en gammel (mange observatører) - der blev set mindst 16 fugle på Sydlangeland i uge 33 og 12 fra resten af DOF Fyns område.

Tak til de, der leverede fotos til denne uges analyse. Vi skal - traditionen tro - opfordre til at sende os fotos fra uge 34.

Tekst: Søren Gjaldbæk.