Tirsdagsanalysen - uge 21

Af Esben Eriksen

Man kan blive helt overvældet af al den herlighed af fugleoplevelser, der er på denne årstid med fuglesang, de første fugleunger og eksotiske gæster fra nær og fjern. Uge 21 havde det hele - også en dag med heldagsregn, det letter altid skribentens arbejde en anelse.

Karmindompap GulstavV 20210530 1 SGN

Karmindompap har et af sine bedre år på Sydlangeland. I løbet af ugen blev det klart, at et par vil yngle. Vi henstiller til ikke at tage ophold på stien lige udfor reden, da man så kun er få meter fra den. Man kan sagtens få gode oplevelser med fuglene, selv om man holder afstand til yngleparret. Foto: Søren G. Nielsen

Mandag

De, der var hurtigt ude af denne uges startblok, fandt mange spændende fugle. Lars Witting var forbi Husby Strand, hvor en Silkehejre rastede. Det kunne meget vel være fuglen fra Vejlen, der var væk herfra. Martin Søgaard Nielsen så 2 Nilgæs på Siø, de skulle vise sig at blive flere senere på ugen. Før Lars Witting vidste, at han skulle finde en Silkehejre var han ved Fyns Hoved, hvilket blev belønnet med 2 Sorte Glenter, der trak nord. Sydlangelands monopol på Sort Glente synes brudt med forårets 4. og 5. fugl fra Hindsholm. Morten Mûller og Martin Søgaard Nielsen sørgede dog for, at Sydlangeland svarede igen med 2 Sorte Glenter - de så en hver. 

7 Lærkefalke blev set på 5 forskellige lokaliteter. Kun i Fredmosen blav der set mere end 1 fugl, da 3 Lærkefalke rastede. De blev set af bl.a. Freya Mørup. I slambassinet var Gregers Johannesen forbi og talte 11 Temmincksryler. Martin Søgaard Nielsen, der også var Fredmosen for at se på Lærkefalke, kunne addere den fine obs med en Sorthovedet Måge og 5 rastende Sortterner. Sidsnævnte blev set af mange. I Bøjden krydses der fingre for, at de 2 par Dværgterner får held med deres forehavende - Leif Kristensen m.fl. kunne notere yngleadfærd denne mandag. En Mosehornugle blev set jage på Skarø af Peter Triantafillou - kunne der gemme sig et ynglepar i Det Sydfynske Øhav?

Kærsangerne er for alvor kommet nu. Blandt sumpsangerne finder vi Sivsangeren, der de senere år har fået det bedre i det fynske. Ole Goldschmidt hørte 6 i Fredmosen, og Evald Mehlsen hørte 4 ved Kerteminde Fjord. Drosselrørsangeren har måske et godt år i det fynske område - 1 skrattede løs i Sundet ved Fåborg, hvor Freddy Hansen m.fl. kunne nyde den store sanger med den store lyd. En anden fugl, der hører moserne til, er Pungmejsen. Ole Goldschmidt så en enkelt i Fredmosen, hvor den tidligere har ynglet, men den er desværre næsten eller helt væk som fynsk ynglefugl. 

Freya Mørup havde en heldig dag og fandt en rastende Gulirisk han ved Gulstav Østerskov. Gulirisk ses til tider på trækforsøg på Dovns Klint om foråret og ellers har områderne nær P-pladsen ved Gulstav Mose og P-pladsen ved "De Vilde Heste" tidligere vist sig at være gode for netop denne art.

Karmindompappen har et af sine bedre år på Sydlangeland. Denne sjældne finkefugl, med overvintringsområde så fjernt som i Indien, har næsten været helt væk og med typisk kun 0-2 fugle de senere år. 3 forskellige fugle er hørt synge i år, og et par er set bygge rede. Vi håber, at det lykkes dem at få unger på vingerne. Sidst de byggede rede for et par år siden, gik desværre galt. Redaktionen har fået henvendelser om, at hannen udviser tegn på, at enkelte kommer reden for nær og advarer. Vi henstiller til ikke at tage opstilling på stien ud for redestedet. Måske lokale kunne afmærke stedet, hvor man ikke skal tage ophold, da det kan være svært at vide, hvor reden er for udefrakommende. 

Hvid Stork Gulstav 2952021

En af ugens 2 Hvide Storke. Denne er fra Sydlangeland. Foto: Michael Mosebo

Tirsdag

Tirsdag blev noget mere rolig. En Hvid Stork blev set flyve over Urup af Jesper Vang,  og mon ikke selv samme stork blev lagt i seng ved Ullerslev af Nicolai Godvin? Knortegæssene er ved at komme i gang. 930 trak over Thurø og Arne Bruun, mens Frank Jensen-Hammer noterede 112 trækkende ved Dovns Klint. Der var fortsat en Sort Glente, der rastede ved Gulstav - den blev set af Morten Müller. Morten var også en tur forbi Botofte Skovmose, hvor der forsat var Drosselrørsanger. Frank Jensen-Hammer hørte både Pirol og Karmindompap i Gulstav Østerskov på en lidt stille dag i maj.

193357095 2840339592882037 3155114043259308534 n

Op til 5 Lærkefalke blev set raste over Fredmosen. Foto: Ole Bo Olsen

Onsdag

Onsdag skulle vise sig at blive endnu mere rolig. Det regnede hele dagen, og kun Erhardt Ecklon syntes, at Deres skribent skulle have lidt at lave.  Erhardt kunne på sin vej notere Drosselrørsangeren ved Sundet, 1 Plettet Rørvagtel i Åmosen og 120 Knortegæs, der trak øst ved Svendborg. Det var jo egentlig rimeligt godt, og minder om, at i maj skal man ikke blive hjemme, bare fordi det regner. 

NilgaasLK

Nilgæssene på Siø har fået gæslinger. Det er anden gang, at de har fået unger på Siø. Sidst skete det så sent på året, at ynglen formentlig gik tabt. Nilgåsen er på listen over invasive arter. Foto: Lars Kirk

Torsdag

Lars Kirk fordoblede antallet af Nilgæs på Siø, da parret har fået 2 unger. Niels Bomholt og Jens Geert Hansen måtte ud og høre deres lokale Plettede Rørvagtel, som Erhardt fandt dagen før. Karin Abildgaard talte 63 Små Kobbersnepper ved Nærå Strand - de er sammen med Knortegæs og Islandske Ryler nogle af de sidste, der stikker næbbet mod den arktiske tundra. Morten Müller, Niels Bomholt og Lilly Sørensen kunne nyde en Biæder ved Gulstav Mose. En art der ses oftere og oftere i Danmark. Drosselrørsngerne skrattede videre i Sundet og i Botofte Skovmose, og en ny fugl blev hørt ved Tranekær Sø af Henrik Hansen. 1 Lille Fluesnapper sang ved Gulstav og blev hørt af Niels Bomholt og Lilly Jørgensen. 

Bider

Biæder er blevet et mere almindeligt syn i Danmark i takt med en stadig større bestand i Tyskland. Foto: Lilly Jørgensen

Fredag

Forventningerne til de kommmende sommerdage begyndte at indfinde sig, og de der havde muligheden drog i felten. Erhardt Ecklon talte 300 Knortegæs, der trak øst ved Svendborg, mens Gøran Jakobsen så 7 rastende Lysbugede ved Halmø Sund. Nilgæssene med unger lod sig beskue af Peder Rasmussen på Siø, og 1 Sort Glente trak forbi Søren Bøgelund ved Gulstav. Søren fandt eller genfandt Lærkefalkene i Fredmosen, der nu var blevet til 4, og 1 sen Blå Kærhøg rastede i Karlsmosen set af Hans Rytter. Per Rasmussen beretter, at det fortsat ser ud til, at de 3 par Sorthovede Måger ved Tarup Davinde har heldet med sig, og det samme gælder Sortspætterne ved Hindsgavl, hvor Michael Brunhøj Hansen så parret. 

Drosselrørsangeren var forsat ved Sundet, og der var fortsat  2 Karindompapper og  2 Piroler ved Gulstav - alle fugle blev hørt og set af flere.

Lille Skrigern Gulstav 2952021 1

Lille Skrigeørn er den ørneart der træffes hyppigst i det fynske næst efter Havørn. Kongeørn er trods det, at den er dansk ynglefugl mere sjælden. Foto: Michael Mosebo

Lørdag

Sydlangeland trak overskrifterne denne dag - måske var det også her, der var flest folk i felten. Hvid Stork er altid en behagelig overraskelse. En var omkringflyvende på Sydspidsen og blev set af Michael Mosebo med flere. Knortegæssene rørte på sig med i alt 2.000 forbitrækkende på sydøen - flest havde Ole Goldschmidt ved Tryggelev Nor med 1.220 østtrækkende. 

Ved Fredmosen opdagede Morten Müller en Skrigeørn, der gled sydover, og den kunne kort efter bestemmes til Lille Skrigeørn af Torbjørn Eriksen, der tog imod ved Langelandsfortet. Fuglen rastede noget tid og blev set af flere heriblandt Michael Mosebo, der fik billeder af fuglen. Lille Skrigeørn må kandidere til ugens fugl.  Af andre interessante rovfugle fra Sydlangeland denne dag kan nævnes en Sort Glente ved Henninge set af Jens-Gert Hansen. Michael Mosebo bevidnede, at 1 Blå Kærhøg han gjorde trækforsøg ved Dovns Klint og i Fredmosen var der nu 5 Lærkefalke og de blev set af Ole Bo Olsen m.fl.

Kristoffer Hansen og Erhardt Ecklon hørte en syngende Vagtel nær Gulstav Vesterskov, og i Nørreballe Nor så Ole Goldscmidt 12 Dværgmåger og 1 Sortterne. Ole havde også 2 Sortterner i Tryggelev Nor. Søren G. Nielsen kunnne notere en Rovterne i Nørreballe Nor. Ved Keldsnor Fyr rastede 5 Tejster ud for fyret (Michael Mosebo), og ved Romsø så Mogens Ribo Petersen 24 Tejster på havet. 2 Karmindompapper og 1 Pirol var fortsat at finde i Gulstavområdet.  

Hvvinget

Hvidvinget Terne rastede kortvarigt ved Engene ved Nr. Broby, før den trak videre. Foto: Hans Ægidius

Søndag

Varmen var nået til Fyn, og det resulterede i udbredt tåge først på dagen. Canadagæs-sommerfænomenet svigter ikke. Der er formentlig tale om fældningstræk fra den tyske bestand, og søndag rastede 48 i Sundet ved Fåborg. Dem vil vi se flere flokke af i juni. 42 Lysbugede Knortegæs er mange i det fynske, og de blev set ved Meyers Grund af Gøran Jakobsen. 

Sydlangeland kunne igen byde på rastende Sort Glente ved Gulstav set af flere. Morten Müller var den eneste, der nåede at se en Hedehøg hun, der rastede i samme område.  Lærkefalkene var væk i Fredmosen, men 1 blev set ved Tryggelev Nor af Martin Rheinheimer, og 1 blev set ved Brændegård af Gunnar Jørgensen. 

Lidt moseterner rørte på sig. Det er altid en behagelig overraskelse med Sortterne i det fynske, og de skal atid tjekkes for Hvidvinget - og Hvidskægget Terne. Per Poulsen og Søren G. Nielsen havde hver en enkelt, de skulle tjekke ved henholdsvis Sundet og Nørrreballe Nor. Det var i begge tilfælde Sortterner. Carsten Skou havde lidt mere at se til i Tryggelev Nor, men med samme resultat - de var alle Sortterner. Hans Ægidius og Peder Rasmussen var lidt i en anden situation. De skulle tjekke de Hvidvingede Terner. Hans og Peder har uden tvivl fået sig en behagelig overraskelse, da de fik kikkerten på deres terne/terner. Hans opdagede en Hvidvinget Terne over engene ved Nr. Broby, og Peder opdagede 3 rastende fugle i Sortemosen. Hold øje med ternerne, hvis varmen fortsætter, og særligt hvis vinden går over i østlig retning.

Undertegnede prøvede lykken ved Nordskov Enge, det kastede en Biæder af sig, der trak nord, lige da tågen lettede. 170 Mursejlere ville samme vej. En flot solrig søndag med sommerlige temperaturer og syngende Karmindompap på Sydspidsen af Langeland til glæde for mange afrundede ugen.

Det var et lille udsnit af en masse spændende indtastninger i DOFBasen i uge 21. Sørg endelig for at Søren har noget at skrive om i uge 22 og tast flittigt ind. Tak for lån af billeder til alle, der har bidraget. Desværre var der ikke plads til dem alle.