Tirsdagsanalysen - uge 38

Af Søren Gjaldbæk

Efteråret meldte sin ankomst. Ugen igennem var der mange Gransangere, og mange af dem sang. Der kom lidt gang i småfugletrækket, men næsten udelukkende på Sydlangeland, der også trækker mange observatører til. Knudshoved har ikke givet så meget, men i oktober plejer der at komme gang i trækket på det sted, vi får se.

092121fiskbrndeflj

Brændegård Sø har haft Fiskeørn hver dag i et par uger, også i uge 38. Foto: Flemming Johansen.

Mandag

De Røde Glenter har meldt sig ved trækstederne, fra Dovns Klint trak 21. Ellers var det Bramgæssene, der dominerede med 5680. Der er så småt ved at være brug for kliktællerne - da dagen var omme var der trukket 1800 Landsvaler, 100 By- og 100 Digesvaler, 133 Hvide Vipstjerter, 1000 Bog- og Kvækerfinker og 125 Tornirisker. Nævnes skal også 137 Hulduer - ugen havde flere dage med over 100 dernede. Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer var på klinten. Frank havde også en sen Mursejler i Gulstav. En anden sen trækgæst, en Natravn, måtte lade livet i trafikken, Enemærket ved Holstenshus, fundet af Per Damgaard Poulsen.

092121bjerretundralk

Tundrasædgæs, Ny Bjerreby. Foto: Lars Kirk.

På Tåsinge ved Ny Bjerreby fandt Lars Kirk 2 Tundrasædgæs mellem 300 Grågæs; det er ved at nærme sig de tider, hvor der er rastende gæs at bladre igennem. I Brændegård Sø lå 4 Store Skalleslugere - det er efterårets første der - ugen igennem var der 1 til 4 fugle.

092121vandlr

Vandrikserne er mere synlige på denne årstid, denne fra Nakkebølle Inddæmning. Foto: Lars Rasmussen.

Tirsdag

Dagen startede rimeligt, men der kom regn i løbet af formiddagen. Det stoppede ikke de Røde Glenter, 41 trak ud fra Dovns Klint/Gulstavområdet. I forhold til mandag kom der nogle flere småfugle i bogen, f.eks. 2700 Landsvaler og 2800 Bog- og Kvækerfinker. En lille overraskelse blev det også til, da en Rødstrubet Piber kastede lys over dagen med et enkelt kald. I Keldsnor var der blandt andet 5 Sandløbere, 3 Dværgryler og 28 Sortklirer, også en Lærkefalk. En Almindelig Kjove trak forbi, set af Nis Rattenborg, der senere talte 11 Husrødstjerter i Bagenkop - der har nok været familiekomsammen.

092121sorthenningsteenhansen

Sortklire, Vejlen, Tåsinge. Foto: Henning Steen Hansen.

Det tynder ud med vadefuglene i Bøjden Nor, til gengæld var der to Sorthalsede Lappedykkere på besøg, det samme var Leif Kristensen. Sølvhejrerne forsvinder fra Tryggelev Nor, nu kun 9 tilbage af uge 37’s 17 fugle, i Arreskov Sø også 9 Sølvhejrer (Erik Ehmsen), en tangering af rekorden fra oktober 2020 fra den lokalitet. På Fynshoved var småfuglebilledet ret ensidigt - 23 Gransangere, desværre ikke noget sjovt. Ikke usædvanligt for det sted på denne årstid rastede der 52 Islandske Ryler.

092121slverikehmsen

8 (16?) af 9 Sølvhejrer i Arreskov Sø. Foto: Erik Ehmsen.

Onsdag

Ifølge DMI skulle det blive den sidste fine dag i lange tider - vejret kunne man ikke klage over. Småfugletrækket fra Dovns Klint var uden de store overraskelser. Der var mange Grønsisken - 547. Dagens bedste oplevelse der var 5 Sølvhejrer, som trak ud over Gulstav Klint, vendte rundt og kom lige hen over Dovns Klint, hvorefter de gik til rast i Kelds Nor - flot syn. En halv time senere strøg de til Tyskland. Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer var som sædvanligt på klinten, denne dag i selskab med 5 gæster. Henrik Kingo Andersen og Ole Henrik Scharff havde fornøjelsen af to Lærkefalke over Søgårds Mose.

092121lrkesgrdobo

Lærkefalk, Søgård. Foto: Ole Bo Olsen.

I Tryggelev Nor var der blandt andet 6 Rovterner, 26 Sortklirer og kun 3 Sølvhejrer (Michael Mosebo Jensen m.fl.). I Nørreballe Nor også 3 Sølvhejrer, en Rørdrum, 4 Røde Glenter og en Fiskeørn, set af blandt andet Michael Mosebo Jensen. Der var lidt træk fra Ristingehalvøen - det er der tit i vestenvind - Gregers Johannesen havde blandt andet en Fiskeørn, 14 Spurvehøge, 20 Musvåger, en Lærkefalk og 93 Sanglærker.

092121havls

Der var mange Havørne i Brændegård Sø i uge 38 - op til 10. Foto: Leif Sørensen.

I Brændegård Sø var der 10 Havørne - det største antal i september. Samme sted også 9 Sølvhejrer, to Duehøge, 2 Fiskeørne, Lærke- og Vandrefalk samt 9 Sølvhejrer, set af mange observatører. Ved Småstenskrog, Odense Fjord rastede en Stor Kobbersneppe, måske årets sidste og en Bjergvipstjert (Kristoffer Hansen). Jøvet ved Fyns Hoved bød på en rastende Lærkefalk, set af John Jensen.

092121isissam

Vi nærmer os Isfugletid. Denne er fra Nakkebølle Inddæmning. Foto: Issam Daydosh.

Torsdag

Det første alvorlige blæsevejr i over et år ramte os torsdag. Forventeligt nok bragte det ikke nye fugle til, heller ikke havfugle på nordkysten - det skal blæse længere tid. Trækket var heller ikke noget at prale af. Brændegård Sø var stadig fint til rovfugle: Havørn 6, Fiskeørn 3, Rød Glente 2, Duehøg og Vandrefalk, Leif Sørensen og Erik Ehmsen, som også havde en Dværgmåge i Arreskov Sø.

092121skarvls

Det er farligt at være fisk. Foto: Leif Sørensen.

Fredag

Ugens første Sule af i alt sølle 8 - en ungfugl - blev set af Erik Ehmsen ved Fyns Hoved - det øvrige land har haft kaskader af dem. Sjællands nordkyst havde rigtig fint med havfugle fredag, men de når sjældent ned til os på dag 2 efter blæsevejr: Ved Flyvesandet trak 2000 Hjejler forbi Ella Mikkelsen, og det er jo ikke havfugle. I Næråstranden havde Ella mange vadefugle, f.eks. Almindelig Ryle 3000, Vibe 800 og Storspove 260. Per Rasmussen forsøgte sig med lidt trækobservationer ved Knudshoved, det var lidt tungt, men der kom da en Vandrefalk forbi. Kaspisk Måge plejer at være en langelandsk sport - måske fordi, der ikke er mange, som kigger efter dem, Jacob Sterup havde en ung i Østerø Sø. Grusgravene ved Davinde havde besøg af en Vandrefalk og vores formand Henrik Kalckar.  Fra Siø meldte Lars Kirk om en Grå Fluesnapper, vi får se, om det blev årets sidste. Peder Rasmussen talte Taffelænder i søen ved Valdemarsslot - det blev til 380.

092121grsilk

En småsen Grå Fluesnapper, Siø. Foto: Lars Kirk.

Lørdag

Jacob Sterup var i Tryggelev Nor og så 2 Silkehejrer flyve op sammen med endnu en hvid hejre - han fik ikke set gule fødder på den tredje, men Karen Koefoed så tre Silkehejrer senere på dagen. De to af Silkehejrerne trak syd sidst på dagen. Der var stadig en enkelt Rovterne og en Fiskeørn tilbage i Tryggelev Nor. Fra samme sted meldte Freya Mørup om en sydtrækkende Dværgfalk og 8 rastende Bergvipstjerter - det er en sjat må man sige. Freya havde også et par Blåhalse på Ristinge Hale.

092121blfmp

Blåhals, Ristinge Hale - sjælden på Langeland og på denne årstid. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Der raster mange svaner og ænder i Odense Fjord, Gregers Johannesen havde blandt andet 1150 Knopsvaner og 4600 Pibeænder. Vi er stadig godt kørende i Sandløbere - John Jensen så 15 ved Øksnehave. Fra Fyns Hoved meldte Esben Eriksen om 3 - måske 4 -  Rødtoppede Fuglekonger. Den ene af dagens tre Stenpikkere kom på Peter Lillesøes boligbirdingliste i Munkebo. Gyldensteen blev ugens hotspot for Sølvhejre, denne dag 18, set af Bent Juhler.

092121rdtopese

Rødtoppet Fuglekonge. Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Søndag

I Brændegård Sø lå 730 Skeænder - de er åbenbart glade for søen, 8 af de 9 noteringer på over 700 fugle i dette årtusinde er derfra. Også mange Knarænder - 790, det største antal der i 11 år og vores sjettestørste notering nogensinde. 900 Krikænder og 550 Viber skal også nævnes og naturligvis en Fiskeørn, 7 Havørne og 6 Sølvhejrer - Jacob Sterup m.fl.

092121skelr

Hvis man vil se mange Skeænder, skal man til Brændegård Sø. Denne er fra Sundet, Faaborg. Foto: Lars Rasmussen.

På Dovns Klint var der gang i småfuglene - det blev blandt andet til 55000 Bog- og Kvækerfinker, 630 Tornirisker, 310 Hvide og 12 Bjergvipstjerter, 460 Eng- og 24 Skærpibere. Også en Rødstrubet Piber og 3 Bjergirisker - de første dette efterår. Ole Goldschmidt og mange andre besøgte klinten. Ugens rovfugletal ses til højre - for arter som Spurvehøg, Rørhøg, Tårnfalk og Dværgfalk er niveauet for de seneste tre uger det halve eller værre i forhold til sidste år - ingen arter gør sig talmæssigt positivt bemærket. Ved Klise Nor er det også fint at se på træk - Morten Müller var på stedet (senere end folkene på Dovns Klint, så der skulle ikke være overlap i tallene) og havde blandt andet 3 Rørhøge, Blå Kærhøg, 36 Spurvehøge og 29 trækforsøgende Røde Glenter. Desuden en Mursejler - den har Morten nok kigget grundigt på - sidste år havde han en Alpesejler på det sted. På Fyns Hoved var der mange småfugle i krattene - 2 Rødtoppede Fuglekonger, 35 Gransangere, Løvsanger, 5 Munke, 9 Gærdesangere og 50 Sangdrosler. Der var et pænt indtræk: Engpiber 500, Skærpiber 15, Hvid Vipstjert 56 og Grønsisken 200, alle fortsatte mod sydvest. Ved Flyvesandet så Freya Mørup-Petersen 6 Suler, de trak nordøst. I Næråstranden talte Jens Bækkelund 240 Klyder - det er det eneste sted, vi kan mønstre så mange.

092121lrkejvetpvr

Der var Lærkefalk på Jøvet ved Fyns Hoved både tirsdag og onsdag. Foto: Poul V. Rasmussen.

Det var, hvad vi havde valgt at bringe - tak til alle fotografer for lån af billeder, send os endelig nye forsyninger til næste uge, der forhåbentligt byder på mange fine fugle, vi skal vel snart hilse på et bryn.