Turen går til: Tarup/Davinde grusgrave

Det store grusgravsområde ved Tarup/Davinde sydøst for Odense er landets 2. største og det vokser stadig. Der har været gravet grus her i mere end 100 år. Størstedelen af området er offentligt ejet og der er fri adgang døgnet rundt. Man kan her finde grave i alle tilstande, lige fra aktive grusgrave til helt tilgroede søområder. Variationen gør at man kan finde mange forskellige fugle, både yngle- og trækfugle. Området ligger ikke direkte på nogen trækrute, men på trods af det, er der set 186 forskellige fuglearter, hvilket er et ganske fint antal.

2018 11 25 rollehojUdsigten fra Røllehøj mod øst. I klart vejr kan man se store dele af Fyn herfra.
Foto: Per Rasmusssen

 

2018 11 25 kort tarupdavindeKort over grusgravsområdet med de offentlig ejede arealer og stisystemer indtegnet.
Kortet er taget fra den officielle folder som er udgivet af Tarup/Davinde I/S. Hele folderen kan hentes her

Området er afgrænset mod syd af Vindinge Å og mod nord af Davinde. Grusgravene deles desuden af de gennemgående veje, Ibjergvej/Rolighedsvej og Ørbækvej ( se kort ). Grusgravene omkring Tarup og ved Davinde er de ældste og fremstår overvejende som tilgroede søer, med mere eller mindre skovklædte omgivelser. Det store område mellem de to gennemgående veje, kaldes Grusgrave ved Birkum på Dofbasen og er langt det mest interessante område for den fugleinteresserede. Her er gravningen først ophørt for få år siden, så tilgroningen er endnu ikke så omfattende, og der er desuden vigtige øer som fuglene bruger til at yngle på.

2018 11 25 ibjergetIbjerget er den sidste rest af en ås, som er dannet under istiden, sammen med de store mængder sten og grus som nu er ved at blive gravet op.
Som det kan ses er åsen nu skovklædt, og der er ikke mange fugleinteresser knyttet hertil. 
Foto: Per Rasmussen

Længere mod vest graves der stadigt, og det er meningen at området skal udvides op mod Højby og videre mod Volderslev. 

 

Ynglefugle

 2018 11 25 lille praestekrave birkum grusgraveLille Præstekrave er en karakterart for de nygravede grusgrave. I de bedste år har der været op til 6 par i området. Når de åbne arealer gror til forsvinder arten, men heldigvis har der hidtil hele tiden været nye grusgrave de kunne flytte til.
Foto: Per Rasmussen

I forbindelse med det netop afsluttede Atlas-projekt blev der fundet 66 sikre/sandsynlige ynglende fuglearter i grusgravene. I Atlas-kvadrat DG96, som indeholder alle grusgravene blev der totalt fundet 100 arter.

 Den store variation i grusgravene er hovedårsagen til den store diversitet. I de aktive grave med skrænter og grusflader finder man karakteristiske arter som digesvale, stenpikker og lille- og stor præstekrave. Når gravene er gravet færdig vil der ofte ske en såkaldt reetablering, hvilket desværre betyder at skrænter jævnes ud og der bliver kørt muldjord ud over de åbne grusflader. Områderne gro nu hurtigt til i pil og birk. Søerne er ofte meget dybe og der er kun en smal bræmme der kan gro til i tagrør og pil. Af ynglefugle ser man nu blishøne, toppet-, lille- og gråstrubet lappedykker. Desuden er der mange grågæs og der ses enkelte par trold- og hvinænder. I rørskoven er der en pæn bestand af rørsanger og rørspurv. Af mere fåtallige ynglefugle kan nævnes fiskehejre og isfugl.

 Det vigtigste fugleområde er, som tidligere nævnt den lokalitet der hedder Grusgrave ved Birkum, og det skyldes primært at der findes 3 øer som danner grundlag for mågekolonier. På øerne findes der en bestand på 5-600 par hættemåger, nogle få stormmåger, samt de sjældne sorthovedet måge og fjordterne. De sorthovedede måger er først i år med sikkerhed konstateret ynglende, da forældrefuglene sås med 2 udfløjne unger i sensommeren. Arten har dog været været næsten årlig de seneste år, og har sandsynligvis også ynglet 2016. Bestanden af sorthovedet måge i Danmark er under 20 par.Fjordternerne er en art der er gået kraftigt tilbage og der er nok ikke mere end 400 par i Danmark. Der yngler 5-6 par i grusgravene.

2018 11 25 sorthovedetmage birkum grusgraveDokumentationsfoto af rugende sorthovedet måge midt i hættemågekolonien 2018.
Foto: Per Rasmussen

I området yngler der stadig enkelte præstekraver og strandskader. Desuden har der i hele ynglesæsonen i år været 2-3 par sorthalset lappedykker, som desværre ikke har ynglet, men måske vender de tilbage næste år og yngler. De holder jo til ved/i hættemågekolonier.

 Da der er store mængder af vandfugle og fisk i søerne kan det godt undre at det først er nu, at området har fået sit eget par havørne. De har så til gengæld fået 2 flotte unger på vingerne i deres første sæson, og de gamle fugle ses dagligt jage i området til stor glæde for de lokale, samt tilrejsende fotografer. Til gengæld er de flere tusind grågæs, der plejer at raste i området forsvundet. Om det skyldes ørnene er uvist, men det er måske ikke helt utænkeligt.

2018 11 25 havorn birkum grusgrav gamle2018 11 25 havorn birkum grusgrave ung
De gamle havørne med en af deres unger. 20. nov. 2018
Foto: Leif Sørensen

 

Træk- og rastefugle

 Grusgravsområdet er det største søområde på Midt/Østfyn og det trækker naturligt træk- og rastefugle til. De seneste år har der været pæne rastetal af forskellige andefugle og gæs. Feks raster der omkring 2000 grågæs, 3000 troldænder, 150 krikænder, 90 knarænder og 60 store skalleslugere. Antallet svinger dog noget fra år til år. Der raster også pænt med viber, hjejler og dobbeltbekkasiner.

Der ses også flere fiskeørne hvert år på trækket. De fisker ofte i søerne og flyver så videre med fangsten!

2018 11 25 solvhejre birkum grusgraveSølvhejre i Birkum grusgrave. Er antageligvis stadig i området, men gemmer sig. Nov. 2018
Foto: Tina Kierkegaard Hansen 

Af mere sjældne trækgæster kan nævnes nordisk lappedykker, hvid stork, sølvhejre, sortterne, hvidvinget terne, dværgmåge, odinshane og gulirisk.

 2018 11 25 hvidvinget terne birkum grusgraveHvidvinget terne er en af de sjældneste fuglearter der er set i området. 6 fugle sås i Birkum grusgrave hele dagen 16.maj 2014.
Foto: Kell Grønborg

Hvor er det bedst at se fuglene?

 Som allerede nævnt er der bedst i det område der hedder Grusgrave ved Birkum. Man kan komme til området fra Ørbækvej, hvor man køre ind af Langagervej. Man kan holde ved hundeskoven eller køre længere ned af vejen. Der er fine oversigtforhold over søerne med mågekolonierne fra vejen. I sydenden af Birkum Sø er der en større vadeflade hvor der ofte er pænt med vadefugle, krikænder og det er også ofte her man kan være heldig at se sølvhejren. Hvis man holder for ender af Langagervej ved bommen, kan man gå ind i området og på fladerne her er der stadig enkelte par præstekraver. Men da området er under kraftig tilgroning, er de her næppe ret mange år mere. Her er også flere vandhuller med strandtudser.

2018 11 25 birkum grusgrave1Sydenden af Birkun Sø med mindre vadeflade lige udfor. I baggrunden til højre ses øen der huser den største hættemågekoloni, samt sorthovedet måge.
Foto: Per Rasmussen 

Man kan også med fordel besøge Røllehøj, som er en kunstig høj ved Ørbækvej og Davinde Sø. Man har en fantastisk udsigt over området her fra. Jeg har flere gange, med held, set rovfugletræk herfra i oktober. I vinterperioden kan man være heldig at se jagende mosehornugle ved og omkring højen og græsarealerne ved søerne. I de senere år har en enkelt fugl overvintret her.
Havørnene jager også tit i den lille sø vest for højen.

 2018 11 25 birkum grusgrave2Birkum grusgrave med rester af åbne grusflader. Her yngler stadig enkelte par lille- og stor præstekrave, men området er under kraftig tilgroning i pil. I vandhullerne er der strandtudser.
Foto: Per Rasmussen

Der er et udstrakt stisystem i området, og man kan via dem komme rundt i hele området. 

 

Man kan læse mere om grusgravsområdet på Tarup/Davinde I/S’s hjemmeside: http://www.oversoeogland.dk/

Der er blevet lavet naturovervågning af de offentligt ejede arealer i en hel del år, både af fugle, krybdyr, insekter og planter, og rapporterne kan læses her

 De seneste 30 dages obs fra Grusgrave ved Birkum kan ses her 

De seneste 30 dages obs fra Tarup Grusgrave kan ses her

 

Per Rasmussen