Årsrapport fra Punkttællingsprogrammet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2020.

Punkttællingsprogrammet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark, og for langt hovedparten af de almindelige fuglearter tilvejebringer programmet den eneste viden, vi har om fuglenes bestandsudvikling. Overvågningen af de almindelige danske fuglearter indgår i en samarbejdsaftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet. Resultaterne indgår yderligere i et europæisk samarbejde om overvågning af fuglelivet.

Punktrap2020

De mange timer i felten leveres af frivillige fuglefolk, og er rygraden i tilvejebringelse af gode sikre data. De fynske punkttællingsruter udgør 9% af alle ruter.

Tabeller og grafer præsenterer bestandsudviklingen for 152 almindeligt forekommende arter i Danmark.

Der præsenteres 4 indikatorer for fuglelivet i henholdsvis landbrugslandet, skoven, øvrige naturtyper (by m.m.) og et samlet indeks.

Habitat Hældning R2 P Signifikans
Landbrugsland -0,5 +/- 0,081 0,47 <0,001 ***
Skov -0,042 +/- 0,29 0,047 0,1545 NS
Øvrige -0,95 +/- 0,09 0,73 <0,001 ***
Alle -1,49 +/- 0,16 0,67 <0,001 ***

 Tendenserne for indikatorerne i perioden 1976-2020 analyseret med lineær regression. Significansniveauer: ***: p<0,001, *: p<0,05 og NS: ikke significant.

Når hældningen er negativ - røde tal - betyder det bestandende går tilbage. Et signikansniveau på 3 stjerner (***) betyder tendensen er statistisk meget sikker!

Fuglebestandene går generelt tilbage i Danmark. Tilbagegangen iblandt skovene fugle er ikke så udtalt den er significant, men det er tilbagegangen til gengæld i landbrugslandet, øvrige naturtyper og også generelt i Danmark som helhed.

Her i 2021 indføres som supplement også punkttællinger om natten. Formålet er at få en bedre registrering af nataktive arter, som for eksempel ugler...

Læs meget mere - og download af rapporten - hos Dansk Ornitologisk Forening.

Tekst: Hans Rytter