Bjørnemosen

Aftale om begrænset pumpning fra kanalen i Bjørnemose.

Bjørnemose Gods har ønsket at kunne pumpe fra kanalen gennem engene, så de afgræssede enge ikke blev oversvømmet med vand fra vandløbet fra Halling Skov i perioden fra den 1. april til den 1. november.

Formålet skulle ikke være at afvande engene og søerne mere, end de har været uden pumpning.

Svendborg Kommune sendte et forslag i høring i december.

DOF-Fyn indsendte et høringssvar, hvor vi foreslog, at laveste pumpeniveau kanalen skulle være kote + 0.15 m i stedet for kote 0.0 m, da det er middelvandstanden i Skårup Sund om sommeren.

Desuden skulle alle grøfter og drænudløb til kanalen sikres, så udløbet ikke kan eroderes under den aftalte kote på + 0.40 m, som er den aktuelle vandspejlskote i området om foråret. Det skulle være muligt for Svendborg Kommune at følge op på, at disse vilkår bliver overholdt.

022121isls

Isfugl, Bjørnemosen, de vil helst have, at der vand. Foto: Leif Sørensen.

Svendborg Kommune har nu udsendt en tilladelse til at installere en ny pumpe, hvor DOF-Fyns ønsker er medtaget som vilkår for etableringen.

Uddrag af tilladelsen til

022121bjrneaftale1

022121rrhg1fs

Rørhøg, Bjørnemosen, som er et af de første steder, hvor Rørhøgen dukker om foråret. Foto: Finn Skov.

Det betyder at engene som tidligere kan oversvømmes fra den 1. november til den 1. april, når der er store vandføringer i vandløbet og/eller længerevarende højvande i Skårup Sund.

Fra den 1. april vil vandstanden i søerne være ca. + 0,40 m. Herefter kan vandstanden falde i løbet af sommeren på grund af fordampningen, men det har også været tilfældet uden pumpning, som ikke vil ændre vandstanden i søerne.

Fra maj måned vil vandføringen i vandløbet normalt være så lille, at afvandingen kan ske gennem højvandsslusen uden brug af pumpen. Ved lav vandstand i Skårup Sund vil vandstanden i kanalen kunne falde til under 0.0 m ved udløb gennem slusen.

022121rrls

Rørspurv, Bjørnemosen. Foto: Leif Sørensen.

Kun i en våd sommer eller efter et skybrud i oplandet og måske i oktober vil der blive brug for pumpen.

Med afgræsning af engene og denne begrænsning af pumpens funktion skulle den fine fuglelokalitet ved Bjørnemose være sikret og måske forbedres med afgræsningen, som vil hindre tilgroning.

Henrik Mørup-Petersen, Naturpolitisk Udvalg DOF Fyn