CES-ringmærkning på Fyn, 2019

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning af de forskellige fuglearters bestandssvingninger. Læs mere om projektet hos Danmarks Ringmærkerforening eller hos EURING.

På Fyn er der pt. nu 3 CES-ringmærkningslokaliteter! Det er:

  • "Lunget". En mose beliggende mellem Ørbæk og Refsvindinge. Michael Højgaard er lokalitetsansvarlig.
  • "Svendborg Produktionsskole". Krat og moseområde. Peter Teglhøj & Michael Bjerregård er lokalitetsansvarlige.
  • "Gudme Sø". Hængesæk mose, med meget sumpet bund. Hans Rytter er lokalitetsansvarlig.

De tre nuværende lokaliteter komplementerer hinanden på bedste vis med hensyn til lokalitetstyper og fuglebestande.

Det er ikke uden en vis stolthed, at Ringmærkergruppen Fyn / Keldsnor Fuglestation nu kan præsentere 2 nye CES-lokaliteter. Det er ofte meget svært at få adgang til en lokalitet, specielt i foråret / forsommeren. Det er heldigvis lykkedes, hvilket vi er meget glade for, idet CES-ringmærking har en meget høj faglig prioritet.

En 4. CES-lokalitet nær Brudager er også på bedding. Vi kan ikke nå at løbe lokaliteten i gang her i 2019, men vil foretage nogle prøvemærkninger, med henblik at blive klar til 2020!

Tabellerne herunder opsummerer fangsterne i de 12 perioder hen over sæsonen (primo maj - ultimo juli).

Tabellerne opdateres løbende. (Antal fugle: nymærket + aflæst!)

Lunget.

Art 05/5 15/5
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
11.
12.
I alt
Munk 7 6                      
Solsort 6 6                      
Musvit 4 2                      
Bogfinke 3 1                      
Rødhals 3 1                      
Sangdrossel 2 0                      
Halemejse 2 2                      
Rørspurv 2 0                      
Løvsanger 2 0                      
Gransanger 2 1                      
Halemejse 2 0                      
Blåmejse 2 1                      
Gærdemutte 2 2                      
Havesanger 1 5                      
Jernspurv
0 2                      
Dompap 0 2                      
Rødstjert 0 1                      
Grønirisk 0 1                      
Hvid Vipstjert 0 1                      
Skovspurv 0 1                      
I alt 39 35                      74

 

Svendborg Produktionsskole.

Art  %
19/5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. I alt
Solsort   3                      
Tornsanger   13                      
Rødhals   2                      
Blåmejse   1                      
Dompap   3                      
Munk   5                      
Jernspurv   3                      
Gransanger   1                      
Løvsanger   4                      
Havesanger   2                      
I alt   37                      

Af Michael Bjerregaard og Peter Teglhøj.
Vi gennemførte d. 19. maj 2019 vores første prøvemærkning på det nye CES ringmærkningssted i Svendborg. 6 timers arbejde ved nettene gav fangst af i alt 39 fugle, hvoraf 37 blev ringmærket, arts- og om muligt kønsbestemt. Fuglene blev ligeledes vejet, fik målt vingelængde og bestemt fedtscore. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor.

I alt 13 net (100 netmeter) var i brug – de 11 net fangede fugle, mens 2 af nettene ingen fugle gav. Næste prøvemærkning regner vi med at gennemføre en af de
sidste dage i maj og vil tage bestik af en mulig alternativ placering af de sidste net.

Gudme Sø

Art 15/5 18/5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. I alt
Blåmejse 2 2                      
Bogfinke 1 0                      
Gransanger 2 3                      
Korttået Træløber 2 0                      
Musvit 3 2                      
Solsort 5 6                      
Sumpmejse 1 1                      
Gærdesmutte 0 1                      
Jernspurv 0 3                      
Løvsanger 0 1                      
Munk 0 4                      
Rørspurv 0 1                      
Sangdrossel 0 1                      
Spætmejse 0 2                      
Stor Flagspætte 0 1                      
 - 0 0                      
I alt 16 28                      

Af Hans Rytter.
Første CES-runde gennemførtes med 51 netmeter, idet netopsætning og forberedelse tog lidt ekstra tid.

Anden CES-runde gennemførtes med 78 netmeter, hvilket er målsætningen til en begyndelse. Der skal helst fanges og ringmærkes mindst 200 fugle på en CES-lokalitet årligt, for at opnå en rimelig statistisk sikkerhed i data. Lever antal ringmærkede fugle ikke op til forventningerne, udvides antallet af netmeter.

/Hans Rytter