CES Svendborg 2023 – samlet oversigt

Af Peter Teglhøj,

Af tabel 1 ses det samlede resultat for de 12 CES perioder i 2023. Antallet af fangede fugle blev i alt 417 fordelt på 27 arter.

Tabel 1. Oversigt over antal fangede fugle i CES Svendborg 2023 – periode 1-12.

CES Svendborg GT 2023

I 2019 blev der fanget i alt 626 fugle og resultatet for 2023 svarer til en samlet reduktion på 33% i antallet af fugle.

Udviklingen i bestandsindex for 7 udvalgte sangere, alle insektædere og mellem/langdistancetrækkere fremgår af figur 1.

Det ses, at det totale antal sangere fanget er faldet til index 56 i årene 2021-2023. Særligt er gulbug, løvsanger og tornsanger gået kraftigt tilbage med henholdsvis 92%, 85% og 77%. Havesanger ser ud til at klarer sig godt med ca. 33% flere fugle i perioden 2021-2023.

Mellemdistancetrækkere som gransanger og munk klarer sig generelt bedre end langdistancetrækkerne, men dog med fald på henholdsvis 32% og 18% i forhold til 2019.

Mange årsager kan ligge bag den generelle reduktion i insektædende langdistancetrækkere. Meget tyder på fødemangel, ekstreme klimaforhold under trækket og i yngleperioderne mm, der har haft betydning for overlevelse af voksne individer og deres reproduktionssucces.

Bestandsindeks CES SV 19 23

Figur 1: Oversigt over antallet af fangede sangere (mellemdistancetrækkere: gransanger, munk) og langdistancetrækkere (gulbug, havesanger, kærsanger, løvsanger og tornsanger) i perioden 2019-2023. 2019 = index 100.