Det grønne råd - Langeland Kommune

Af Henrik Mørup-Petersen

Mit navn er Henrik Mørup-Petersen. Jeg har i år overtaget DOF-Fyns plads i det grønne råd i Langeland Kommune efter Claus Dalskov, som har ønsket at give bolden videre efter mange års arbejde i rådet.
Jeg bor i Odense og er således ikke fastboende på Langeland, men har siden 1965 tilbragt megen tid i mine svigerforældres sommerhus på en stor naturgrund ved Piledybet i Ristinge. Min nu afdøde kone Hanne arvede huset i 1999, og vi isolerede huset og satte termoruder i, så vi derefter kunne bruge huset hele året.
Jeg er uddannet som ”betoningeniør” og har arbejdet hos Rambøll i Odense siden 1967 med anlægsopgaver og byggeri, dog med en udstationering med familien i tre år. De sidste 20 år har jeg skiftet spor og stadig hos Rambøll arbejdet med vådområdeprojekter, naturgenopretning og stormflodsbeskyttelse. Her har jeg været så privilegeret, at jeg har kunnet kombinere min livslange interesse for fugle, natur og meteorologi med min faglige baggrund. Det er blevet til projekter på 21 lokaliteter på Fyn og øerne, hvor jeg har været med til at sikre fuglene de optimale muligheder i vådområderne og naturgenopretninger. Det har bl.a. medført, at der er anlagt yngleøer i alle søerne.

101722norreballe

Nørreballe Nor, et af de områder, Henrik Mørup-Petersen har været med til at få genoprettet. Foto: Henrik Mørup-Petersen.

Mit livslange kendskab til Langelands natur betyder, at jeg kan sidde i det grønne råd. Jeg har designet vådområderne i Nørreballe Nor og i Botofte Skovmose samt deltaget i naturgenopretninger i Tryggelev Nor og senest Søgård Mose, som nu er Søgård Sø med en hævet vandstand, så den ikke tørrer ud om sommeren. Jeg har desuden arbejdet med forslag til naturgenopretning i Henninge Nor og Fredmosen.

101722sogardsmose

Søgård Mose. Her ses det nye dige, som skal tilbageholde vandet i søen og i baggrunden en hævet fugleø, som vil være over den højere vandstand til foråret, når søen er fyldt op. Foto: Henrik Mørup-Petersen.

På mit første møde i Grønt Råd d. 10.maj var et af punkterne et forslag til at udstykke markerne øst for Piledybet til sommerhusbebyggelse. Det vil true Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområdets udpegningsarter ynglefuglene rørhøg og rørdrum med sommerhuse 150 m til kanten af rørskoven, så jeg arbejder med et høringssvar med flere gode grunde til, at bevare markerne ned mod Piledybet. Sammen med de naturgenoprettede enge er det ikke kun er et vigtigt fugleområde, men også en naturperle til glæde for beboerne i hele sommerhusområdet ved Hesselbjerg og for turister på trampestien gennem engen ved Piledybet og for cyklister på grusvejene i sommerhusområdet, som forbinder Ristinge med Tryggelev Nor.

101722piledybkort

Piledybet med den foreslåede udstykning af sommerhusgrunde

Referat fra mødet med bilag kan læses her:

Historien om Piledybet.
Jeg har i alle årene fulgt fugle og natur i Piledybet tæt på vores sommerhus. Oprindeligt var vandfladen større, der blev høstet tagrør om vinteren og enge og overdrev blev afgræsset. Der ynglede Rørhøg, Dobbeltbekkasin, Skovpiber og Rødrygget Tornskade, og på engen voksede der orkideer. De ynglende Sortterner i Ristinge Nor fouragerede i Piledybet. Senere er Rørdrummen kommet til som ynglefugl. Afgræsningen af engene blev opgivet i slutningen af 60’erne og det hele groede til med birk og bjergfyr. Jeg foreslog en rydning af overdrev og enge til Naturstyrelsen, men de mente, at der var føde nok på de sandede arealer til de kreaturer, der var nødvendige for naturplejen efter rydningen.
Jeg snakkede derfor med den landmand, som havde kvæg på en eng på den østlige side af Piledybet og han ville da godt lade dyrene afgræsse enge og overdrev på den vestlige side, hvis de blev ryddet og hegnet sammen med hans egen eng. Langeland Kommune har efterfølgende i 2017-20 gennemført et EU-Life-projekt, så det meste af de oprindelige enge og overdrev nu er ryddet og afgræsset, så en fin lokalitet er retableret med ynglende Rørhøg (2 par i år) og Rørdrum. Den private skov nord for Piledybet er overnatningsplads for Sydlangelands Sølvhejrer. Der er offentlig adgang til fods ad trampestien mellem vejen Piledybet og sommerhusområdet Østersøbadet med forbindelse videre til Tryggelev Nor.