Det Nordfynske Øhav

Kurt Due Johansen har lavet en rapport om fuglelivet i Det Nordfynske Øhav, der omfatter Mågeøerne, Æbelø og øerne omkring denne samt kystlagunen ved Gyldensteen. Man kan se en indholdsfortegnelse til højre og den samlede rapport kan man læse her. Alle fotos og materiale i dette opslag er taget fra rapporten.

Den genskabte Kystlagunen ved Gyldensteen. Luftfoto fra 2014 af Viggo Lind. Området set fra vest med Store Stegø i forgrunden. I øvrigt ses de 13 øer i Kystlagunen, herunder den naturlige ø Lindholm lige over Store Stegø. De øvrige øer er kunstigt skabt. I baggrunden ses den genskabte Engsøen ved Gyldensteen.

Rapporten starter, som det kan ses i indholdsfortegnelsen, med en beskrivelse af området. Herefter følger en artsgennemgang, der som vi kender det fra Kurts hånd, baserer sig på mange års grundigt optællingsarbejde. 

Nedenfor ses et eksempel fra rapporten på en artsgennemgang:

Gravand (Tordona tordona)

Mågeøerne

Gravanden er aldrig konstateret ynglende på Mågeøerne.

Øerne syd for Æbelø

Gravanden er konstateret ynglende på øerne, inklusiv Æbelø fra 1972. Gravandens rede kan være svær at finde, så de angivne par er givet et udtryk fra optællernes side for et estimat af bestanden, ud fra iagttagne fugle. Bestanden er i perioden 1974-2006 angivet fra 34 par (1975) til 0-4 par i 2006. Efter 2006 er ingen ynglende gravænder angivet, med stor sandsynlighed på grund af forekomst af ræv på øerne.

Øerne burde – uden ræv – kunne huse en pæn ynglebestand af gravand, de store fladvande taget i betragtning. En afgræsning af strandengene på Dræet, således at fuglene kunne fouragere i de nu med Strand-Kogleaks tilgroede strandsøer under højvande, hvor der ikke er fourageringsmuligheder på flad-vandene, kunne gavne arten.

Kystlagunen på Gyldensteen

Gravanden er ikke konstateret ynglende i den periode kystlagunen har været retableret (2014-2019).

Konklusion vedr. ynglende gravand på Mågeøerne, øerne syd for Æbelø og Kystlagunen

Samlet set er gravanden gået kraftigt tilbage i totalområdet, ja er faktisk forsvundet som ynglefugl efter 2010.

Gravanden var tidligere en ret almindelig ynglefugl på øerne syd for Æbelø. I dag er den forsvundet herfra, sandsynligvis på grund af ræveforekomst. Foto: Kurt Due Johansen.

Samlet set:

Det går desværre ikke godt for kystfuglene i Det Nordfynske Øhav - 12 arter er gået tilbage og 7 arter er helt forsvundet. Læs mere i rapporten, som Kurt skal have stor tak for.

##