DOF-Fyns Ø- undersøgelse. Status august 2022.

Af Niels Andersen

DOF-Fyns toårige ø-optælling er nu afsluttet. Tak til alle, der har medvirket til at gøre det hele muligt.
2022 var det sidste optællingsår, hvor vi to gange i yngletiden skulle skabe os adgang til mere end 106 fynske småøer og 23 kystlokaliteter. Målet var at få sat tal på de forskellige kystfuglebestande. Mange af disse har over de seneste 50 år udvist store forskydninger i antal, enten fremgang som Ederfugl, Svartbag og Sølvmåge eller tilbagegang som Hættemåge, Stormmåge, de fleste vadefugle og terner. Ved at sætte tal på fuglene, kan vi følge med i, hvordan forholdene i kystnaturen har det. Vi er på Fyn så heldige, at DOF Fyn som en af sine første opgaver satte en tilsvarende ø-undersøgelse i værk i midten af 1970’erne. Så vi har et tilsvarende materiale at holde de nye tal op imod.

090722magernan

Esbechholme, her den sydlige af holmene med skarvkoloni. På de to Esbechholme i Odense Fjord yngler mere end 100 par. Foto: Kurt Due Johansen.

Efter det omfattende feltarbejde, som vi er ved at få de sidste optællinger ind fra, går vi nu ind i en ny fase, nemlig bearbejdningen af resultaterne. Indtil nu har vi fra 2022-optællingerne fået langt de fleste af optællings-og tilstandsvurderingsskemaerne retur i udfyldt stand, men for at vi kan gå videre med bearbejdningen, behøver vi selvfølgelig de sidste. Derfor sendte vi i august en opfordring til, at optællerne fik sendt de sidste skemaerne ind i udfyldt stand. Skemaerne indsamles af Leif Bisschop-Larsen på mailadressen: bisschop@post6.tele.dk, da han skriver oplysningerne ind i det store samlede regneark, som vi så kan trække data ud af, når vi skal gøre beskrivelserne til den endelige bearbejdning færdige.

090722engnan

Engpiber i smukke omgivelser på Bjørnø. Foto: John Markenvard.

Bearbejdningen af hele materialet er lagt i hænderne på Leif Bisschop-Larsen og Niels Andersen og vi er allerede godt i gang med at lave ø-beskrivelserne med de relevante data for at kunne sammenligne med DOF-Fyns ø-undersøgelse i 1974-76. Arbejdet håber vi at kunne færdiggøre i løbet af et halvt års tid. Det er et stort arbejde at beskrive 106 øer og 23 kystlokaliteter. Det hele forventer vi i 2023 at samle i en bog, som også vil indeholde indledende afsnit om selve baggrunden for ø-undersøgelsen og beskrive bestandsudviklingen for de vigtigste kystfugle over de seneste knap 50 år. Bogen vil for de enkelte lokaliteter indeholde en beskrivelse af naturen, talmaterialet dengang og nu, en tolkning af udviklingen, virkemidler til forbedringer og selvfølgelig også billede(r) af fugle og typisk natur for stedet.

090722foto1nan

Kig ind over Noret på Bågø, hvor kirken anes blandt træerne. Foto: Lilly Sørensen.

Vi har et foreløbigt tilsagn om hjælp til lay-out-arbejdet, og DOF-Fyn har tilbudt at være økonomisk sikkerhedsnet for dette under processen.
Alene denne store mundfuld af fakta og illustrationer kræver en stor bog, som igen kræver en finansiering, som vi skal ud søge fonde til at dække. Hidtil har afviklingen af feltarbejdet kun trukket på beskedne midler til dækning af udgifter til transport med mere til gennemførelse af feltarbejdet. Vi har en forhåbning om, at en dokumentation for den kæmpestore og frivillige indsats vil åbne op for at nye fondsbevillinger. Og at disse kan skabe det økonomiske fundament, der er nødvendig for trykning og layout. Vi er derfor i gang med at dokumentere, at der med DOF-Fyns Ø-undersøgelse har været tale om en ekstraordinær stor og frivillig indsats.

090722solvmagenan

Den fynske ø-undersøgelses talrigeste fugl er Sølvmågen med næsten 10.000 par fordelt hele vejen rundt om Fyn på øerne og med blot ca. 300 par på selve det fynske ”fastland”. Her foreviget over Kværnen i Lindelse Nor af Hans-Henrik Wienberg.

Vi er i færd med at opgøre et timeregnskab over den tid, alle har brugt på optællingen af de mange øer og kystlokaliteter: To år med hver to optællinger, hvor to-tre optællere har været involveret. Desuden opgøres transporttid, både i land, på vandet, selve besøget og tiden til de efterfølgende indberetninger. Det er DOF Fyns kasserer Niels Bomholt, der som den regnskabskyndige er tovholder på dette store arbejde. Han kan kontaktes på mailadressen: bomholt@ulbollemail.dk

DOF-Fyns styregruppe for Ø-undersøgelsen:
Lene Parkø, Leif Bisschop-Larsen og Niels Andersen