DOF-Fyns Ø-undersøgelse. Status oktober 2022.

Leif Bisschop-Larsen

Vi kan nu se tilbage på et meget vellykket 2-årigt feltprojekt, hvor omkring 40 optællere har talt ynglefugle på 106 øer omkring Fyn og 23 af de vigtigste kystlokaliteter. Ligesom den første ø-undersøgelse i 1970-erne har det kun kunnet lade sig gøre med en formidabel frivillig indsats af de fynske feltornitologer. I alt er der brugt mere end 4000 timer på feltarbejdet. Endnu en gang tak til alle, der har bidraget til denne succes.
Alle optællingsskemaer er nu kommet ind. 125 arter med i alt 26.000-28.000 ynglepar per år er registreret, og alle tallene er samlet i et stort regneark. Her kan de enkelte arters bestande opgøres og deres geografiske fordeling vises. Med fokus på kystfuglene kan vi nu beskrive ynglelokaliteternes og de enkelte arters udvikling og status.

 

131122edderhunhhw

Ederfugl har en meget stor bestand på de fynske øer. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Vi har tidligere beskrevet hovedtrækkene i udviklingen over knap 50 år siden den første ø-undersøgelse, bl.a. fremgang for Ederfugl, Svartbag og Sølvmåge og tilbagegang for Hættemåge, Stormmåge, de fleste vadefugle og terner. Nu kan vi også se, at der kan være ret store bestandsændringer fra år til år. Der er i 2022 registreret 4 flere arter end i 2021, men noget færre ynglepar – 26121 mod 28005, altså 1884 færre. Nogle markante ændringer fra 2021 til 2022 er tilbagegang for Ederfugl (-35%), Sølvmåge (-15%) og Dværgterne (-46 %), og fremgang for Knarand (70%), Klyde (45%), Stor Præstekrave (32%), Vibe (21%), Hættemåge (28%) og Gul Vipstjert (35%).

131122edderungehhw

Ederfugleunger Bukø - ynglesuccesen er svingende, disse unger klarede dog at komme til havs. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Når det samlede antal ynglepar er gået så meget ned, skyldes det tilbagegang for de to mest talrige arter, nemlig Ederfugl og Sølvmåge.
For arter med få par, som enten er på vej ud eller under indvandring, underbygger tallene for 2021-22 denne udvikling: Dobbeltbekkasin fra 5 til 1 par (-80%), Splitterne fra 3 til 0 par (-100%), Alm. Ryle fra 3 til 1 par (-67%), Rovterne fra 3 til 4 par (+33%), Bramgås fra 1 til 2 par (+100%), Skestork fra 2 til 3 par (+50%), Trane fra 1 til 3 par (+200%). Et muligt lyspunkt er fra Vresen i 2022, hvor fundet af et sandsynligt ynglepar af Stenvender forhåbentlig betyder, at denne art vil vende tilbage som ynglefugl på de fynske øer.

131122gummistovlelbl

Optælling på Vresen. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

DOF-Fyn har søgt fondsmidler til publicering af ø-undersøgelsens resultater. Den planlagte bog om ø-undersøgelsen skal blandt andet indeholde

  • status for kystfuglearterne med bestandsudvikling, indsatser. Ca. 30 arter
  • øvrige arter, samlet behandling i kort form, incl. rastende fugle
  • ø-reservater og fredninger, oversigt og analyse af effekt, behov for nye
  • naturtilstand, plejebehov, prædatorer
  • lokalitetsbeskrivelser, 129 lokaliter

Vi har sammen med optællingsresultaterne modtaget input fra optællerne om såvel fuglene som lokaliteternes tilstand. Det forsøger vi at samle i lokalitetsbeskrivelserne i en ret stram form af hensyn til pladsen i bogen. I den næste tid sender vi løbende udkast til kommentering til optællerne, for at sikre den bedst mulige beskrivelse af forholdene på øer og kystlokaliteter. Vi regner med færdiggørelse af lokalitetsbeskrivelserne til januar.