Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset

Det rige fugleliv i og ved Odense Fjord er over de sidste 25 år afløst af artsfattigdom og bestandsnedgang. Nyt og grundigt talmateriale fra de fynske ornitologer dækkende hele fjorden, viser dramatiske tab af både ynglefugle og rastende trækfugle.

2018 11 22 Rodben 2018 02 04 Steen Lauritsen

Rødben. Foto Steen Lauritsen

De fynske fuglefolk råber vagt i gevær og opregner flere årsager til nedturen, men der er brug for massiv og øjeblikkelig hjælp fra alle gode kræfter, hvis forholdene skal genoprettes og afhjælpes. Det har Danmark nemlig en international forpligtelse til, både overfor EU, da den vestlige del af fjorden ligger som et EU- fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000), og også overfor FN, hvor vi er forpligtet til at stoppe artstilbagegangen inden 2020.

Ornitologerne påviser, at flere kystfuglearter helt er forsvundet som ynglefugle i området og at en lang række trækfuglearter har undergået katastrofale nedgange, der i løbet af få år kan betyde et ufrivilligt farvel til de fugle, som Natura 2000-beskyttelsen ellers skulle have sikret gunstige levevilkår.

For ynglefuglenes vedkommende kan en ny totaloptælling fra i år påvise, at fuglene på øerne og kysterne af Odense Fjord i sammenligning med en tilsvarende undersøgelse fra 1999 næsten alle har oplevet massive nedgange. Fuglene flygter nærmest over en bred bank fra fjorden. Kun Skarven, Grågåsen og Sølvmågen holder stand, eller er indvandret udefra, og styrkelsen i antallet af disse tre arter er i øvrigt landsdækkende. Det er især vadefugle som Vibe, Stor Præstekrave, Klyde og Rødben, der har det svært, men også terner som Hav- og Fjordterne er decimeret i antal eller forsvundet. Også det kan siges at være en del af en landsdækkende udvikling, men i Fjorden er der sket så mange tab af levesteder, at det ligefrem har haft en forstærkende effekt. Derfor foreslår ornitologerne, at der skabes nye og forbedrede forhold for ynglefuglene bag digerne ud mod fjorden. Her ligger der områder, der ved genopretning og naturpleje som sø,- og engområder kan kompensere for tab og tilbagegang af de mange ynglefugle, vel at mærke, hvis engene holdes våde og kortgræssede. Og således kan byde på anderledes vadefuglefristende forhold i modsætning til de tilgroede arealer, der i dag er resultatet af en manglende opmærksomhed på driftssiden.

2018 11 22 Vibe 2018 08 02 Gyldensteen Steen Lauritsen

Vibe. Foto Steen Lauritsen

På søterritoriet foregår der i øjeblikket forsøg med genplantning af de store ålegræsbede, men tabet af ålegræssets udbredelse på grund af kvælstoftilførsel, har indskrænket fødegrundlaget drastisk for de ålegræsfouragerende svømmefugle som svaner, svømmeænder, Knortegæs og Blishøns så de nu kun er tilstede i vinterhalvåret i stærkt reduceret antal. Ved at genoprette naturen bag digerne til fjorden, kunne meget kvælstof tilbageholdes, og så kunne der nemlig slås to fluer med et smæk: Renere fjordvand og forbedrede forhold til de ynglefugle, som Odense Fjord er udpeget til at beskytte, det der i EU-sammenhæng betegnes som udpegningsgrundlaget.

Som rastende trækfugl kan Hjejlen tjene som eksempel. Den havde indtil 2013 Danmarks næstvigtigste efterårsrasteplads i Odense Fjord med op til 24.000 fugle, men efter stormen Bodil blev digerne ved Vigelsø nedbrudt og stedet afvist af Hjejlerne i nævneværdigt omfang. Tilbageværende rastepladser har slet ikke kunnet kompensere for tabet, så nu kan fjordområdet samlet set ikke engang leve op til det antalskrav på 8.500 fugle, som EU forudsætter i udpegningsgrundlaget. Et udpegningsgrundlag som Danmark vel at mærke er forpligtet til at skulle levere.

Ornitologernes nye tal for trækfuglene er gjort op og viser, at der mangler i dag 50.000 trækfugle i Odense Fjord, fugle som er forsvundet indenfor blot de seneste par årtier.

Odenseanere og andre nordfynboer er blevet en ægte naturoplevelse fattigere.

Læs rapporterne bag denne artikel: 

Yderligere oplysninger hos formand hos Dansk Ornitologisk Forening, Fynsafdelingen, Henrik Kalckar Hansen, telefon 30 70 90 38, eller mail: kalckar@webspeed.dk 

Tilføjelse: Se også nyheden på DOF's hjemmeside med baggrund i undersøgelserne.

##