Fugletræk på Sydlangeland forår 2024.

Af Frank Jensen-Hammer

Indledning.

Dette er en rapport om fugletrækket på Sydlangeland i forårssæsonen 2024 baseret på udtræk fra DOF-basen. Jeg har som vanligt medtaget trækobservationer fra lokaliteter syd for linjen Bagenkop - Vognsbjerg fra perioden 1. januar til 10. juni.

Forårssæsonen er som sædvanlig samlet i et regneark og indeholder mange flere detaljer i arkene ”Ture”, ”Dato”, ”Uge”, ”10-Dage” og ”Måned”. I år har jeg medtaget et nyt ark nemlig ”BedsteTal”, der viser de 3 bedste antal, som der er registreret i sæsonen. Sydlangeland_2024_Forår.

Totaler for forårssæsonerne 2020-2024 kan sammenlignes i regnearket Sydlangeland_2020-2024_Forår.

210624bramsg

Bramgæs på forårstræk. Foto: Søren Gjaldbæk.

Opsummering af dækning.

Den noget sparsomme dækning i april skyldes usædvanlig megen regn. Dækningen i maj har været meget mindre, hvilket kan tilskrives håbløst dårligt trækvejr for lokaliteten, dvs. megen vind fra ”dårlige vindretninger” (NV, N, NØ, Ø og SØ) samt mange dage med dårlig sigt!
For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at en observationsdag er en dag, hvor observatøren har noteret start- og sluttid i DOF-basen. I alle årene er der en del ture, der mangler disse oplysninger. Tidligere har jeg medregnet dage, hvor der bare var noteret en fugl trækkende, uanset om tider var angivet.

210624daekskema

Mørkbuget Knortegås.

210624knortetal

 Det registrerede træk af Mørkbuget Knortegås blev i 2024 kort fortalt set den 23. maj mellem kl. 13:20 og 15:00! Denne dag havde jeg på forhånd gættet ville være uhyre ”giftig”. Morgenens obs var meget atypisk ikke præget af østenvind! Det var nærmest stille, men til gengæld regnede det! Men nærmest intet træk blev registreret på knap 2 timer, hvorefter jeg gav op. Da der over middag – på DMI’s radar – var tegn på, at denne front med regn ville forsvinde mod nord og vind gå i SV, fik jeg travlt. Kl.13.20 var jeg igen på plads på klinten stadig i let regn, let vind fra SV, men stadig kun omkring 2 km sigt. Knortegæs trak i store flokke og mange store flokke lå og ventede på havet. Indtil kl. 14 var der trukket over 6.000 forbi. Jeg får aldrig at vide hvor mange jeg er gået glip af før kl. 13:20. Mellem 14.02 og 14.05 passerede ca. 10.000 knortegæs, dvs. fugle så langt ud som sigten tillod, store flokke direkte over klinten og mange flokke krydsede endda over land Resten af timen kom der ”kun” lidt over 5.000. I alt så jeg på dagen 25.450 trækkende, hvilket så vidt vides er rekord for lokaliteten om foråret.

De øvrige dage i artens hovedtræk periode var præget af østenvind, der betød at trækket åbenbart gik udenom det sydlige Langeland!

Bramgås.

210624bramtal

Det registrerede forårstræk blev som for knortegåsen begrænset af østlige vinde og på dage med bedre vindretninger var der temmelig dårlig sigt.

Optimal vindretning for Sydlangeland er sydvest, syd kan gå an, men trækket forskubbes over mod Ærø og ved vind fra vest kommer trækket længere ude over Østersøen. Derfor er forudsætningen for de helt store træk, at sigten er rigtig god!

Går vinden i SØ – Ø ses kun få trækkende bramgæs, til gengæld kan der ses kæmpetræk f.eks. på Als. Et eksempel på dette er den 14. maj med god sigt, hvor jeg kun så 69 ex., mens der på Als blev set 92.000 på under 2 timer, hvor jeg var på Dovns Klint! Trækket i Danmark blev denne dag flyttet mod nord!

Alt dette ses ved at sammenligne trækket af bramgæs med andre steder på de 3 bedste dage på Sydlangeland og 1 rigtig ringe dag på Sydlangeland, men stort træk andre steder:

210624bramtal2

Blisgås.

Efter den forrygende gode sæson i 2023 blev det mere normalt.

210624blistal

Bjergand.

Bjergand er registreret langt under normalen.

210624bjergtal

Ederfugl.
Der er i år registreret ret få ederfugle sammenlignet med de foregående 3 år.

210624edertal

Fløjsand.

Fløjsand er set i pæne tal i år. Det ser ud som en art i fremgang.

210624flojlstal

Sortand.

Sortand er set i pæne tal i år.

210624sorttal

Toppet Skallesluger.

Toppet Skallesluger er set i normalt antal.

210624toppettal

Trane.
Trane er set i store tal i år. Ja, lad mig bare give den megen østenvind skylden!

210624tranetal

De arktiske vadere (Strandhjejle, Lille Kobbersneppe, Almindelig Ryle og Islandsk Ryle).

Som jeg skrev i sidste forårsrapport: ”De registrerede arktiske vadere er mildt sagt ikke nemme at registrere. De trækker ofte højt, til dels langt ude over havet og i et afsindigt tempo. Det er særdeles udfordrende at få bestemt fuglene samt at tælle dem. Men de er der!”

I år har jeg igen prøvet at finde flere af disse, om end succesraten stadig er ret lav. Fuglene blev fortrinsvist set den 23. maj samtidigt (= overbelastning af observatør) med et meget stort træk af knortegæs. Nogle få flokke af strandhjejler og almindelige ryler kom ret lavt og tæt på klinten, men forsvandt dog hurtigt og tog højde. De øvrige flokke kom langt ude i syd og i pæn højde. Den dårlige sigt var ikke fremmende for at finde fuglene. Antallet af strandhjejler den 23. maj, 515 ex., er en suveræn lokalitetsrekord og overgår klart selv de bedste efterårstal! Arten ses normalt meget fåtalligt om foråret.

210624arktisktal

Alk og Tejst.

Alken er i denne sæson set i langt større omfang end normalt! Totalen på 832 er rekordstor og 163 ex. den 29. februar er suveræn lokalitetsrekord. Trækket foregik hovedsageligt ultimo februar til ultimo marts.

Tejsten bliver også set i stadig større omfang. Jeg er dog blevet i tvivl om, hvor mange af de øst flyvende fugle, der reelt er trækkende eller om de bare er lokale fugle. I år har jeg også set flere rastende fugle på havet end tidligere.

210624alktal 

Rødstrubet og Sortstrubet Lom.
Der er ikke set mange lommer i år.

210624lomtal 

Nogle få andre nedslagspunkter.

Se regneark for detaljer.

Dværgmågen havde i år en stor dag den 28. april med 1590 ex, der selvfølgelig påvirkede sæsonens total. Ellers har arten ikke været særlig talrig!

Splitternen går tilsyneladende fortsat tilbage – 660 i 2020 og nu kun 254 ex.

Rovfugletrækket var i foråret 2024 meget begrænset. 1 Lille og 1 Stor Skrigeørn er noteret som trækkende.

Småfugletrækket udeblev! Absolut intet at fremhæve. F.eks. var der kun lige over 100 engpibere på en forårssæson mod normalt 500-3200!