Havlit - status på Fyn

Miljøministeren har på baggrund af anbefalinger fra Vildtforvaltningsrådet, hvor blandt andet DOF er repræsenteret, bestemt at friholde Havlit, Taffeland, Fløjlsand og Tyrkerdue fra jagt. Vildtforvaltningsrådet støtter sig til faglige vurderinger af forskere fra Aarhus Universitet, som har studeret, hvordan jagten påvirker arterne. Danske jægere nedlagde sidste år 7000 af de fire arter.

Havlit, Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen.

Havlit, Taffeland og Fløjlsand er trækkende vandfugle og beskyttet efter The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA). Arterne er desuden truede på den globale rødliste fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Lille flok Havlitter, Sydlangeland. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Havlitten ses på Fyn i perioden oktober til april. På kortet til øverst til højre ser vi, hvor der er observeret Havlit i DOF Fyns område i perioden 2005-2019, ikke overraskende kan vi se, at det er meget få indlandsobservationer, men den ses af og til i de store søer. Strammer vi en anelse og kigger på lokaliteter med mere end 100, 500 henholdsvis 2000 fugle, kan vi se, hvad der næppe er en stor overraskelse - skal man se mange Havlitter, skal man til Sydlangeland. Frem til april samles fuglene ud for Gulstav, hvor man kan høre deres karakteristiske vidtlydende kald/sang.

Tidligere - i halvfjerdserne og frem til sluthalvfemserne - var Sydlangeland et kendt mål for fugleture fra folk uden for Fyn, der kom netop for at se og høre de mange Havlitter - man kunne høre dem på lang afstand. Fra slutningen af marts og ind i april lå der altid flere tusinde.

Maksimaltal fra udvalgte år. I foråret 1996 lå der is på havet langt ind i foråret, det gav det rekordstore antal, der altså ikke var en aprilsnar. Kilde: Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt.

Efter år 2000 har billedet ændret sig. Man har ganske vist af og til kunnet se mange Havlitter fra Dovns Klint, men maksimaltallene var mindre og mere svingende. Det generelle indtryk, når man kom på klinten, var, at antallet af Havlit var faldet dramatisk. De maksimale tal fra de år, hvor der blev set mere end 1000 fugle, fremgår af skemaet nedenfor.

Maksimaltal for Havlit udfor Dovns Klint i de år fra perioden 2005-2019, hvor der blev set over 1000 Havlit. De 1660 fra januar 2013 er dog ud for Tryggelev Nor. Kilde: DOF Basen.

Sammenligner vi de to skemaer, er det ikke svært at få øje på, at antallet af Havlit er faldet meget. Bemærk også, at der har været 6 år med under 1000 fugle.

Havlit, der i følge fotografen glæder sig over at kunne holde vinterferie i det fynske uden at blive skudt. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Observationer af Havlit uden for Sydlangeland og Ærø drejer sig for det meste om ganske få fugle. Hvis man f.eks. ser over 40 på Flyvesandet, der er Nordfyns bedste sted til arten, så har man haft en virkelig god dag. Kigger vi på de fynske kyster er der i perioden 2005-2019 blot fire observationer af mere end 40 fugle: 91 Svendborgsund 2013, 55 Sønderhjørne 2006, 50 Torø 2016 og 44 Flyvesandet 2004. Fra Vitsø og Vejsnæs Nakke på Ærø (og formodentligt langs hele sydkysten) kan man ikke overraskende se en del Havlitter - de fleste år mellem 50 og 100, og fra perioden 2005-2019 er der tre ”trecifrede observationer”, to gange 150 i vinteren 2011/2012 og 240 den 11. april 2006.

 

Havlit, man ser her - som på de andre fotos - hvorfor dens engelske navn er Longtailed Duck. Foto: Jan Nielsen.

Antallet af såvel observationer som antallet af fugle er så få og små, at det ikke på den baggrund er muligt at udtale sig om, hvorvidt der er kommet færre Havlitter de senere år - min personlige fornemmelse er, at antallet langs de nordfynske kyster er faldet noget, men der er ikke data nok til at få afklaret dette.

Havlit. Foto: Jan Nielsen.

Mange af fuglene ligger så langt til havs, at de ikke ses fra kysterne - f.eks. lå der 670 ved Gællegrunden syd for Sprogø i Storebælt den 5. januar 2004.

Der kan være mange årsager til, at Havlitten er gået tilbage - men et jagtstop i de danske farvande vil givetvis hjælpe med til at bremse den negative udvikling.

Tekst: Søren Gjaldbæk.