Her står DOF-Fyns ø-undersøgelse lige nu.

Af Niels Andersen

Finansieringen af opsætning og trykning af resultaterne af DOF-Fyns ø-undersøgelse er nu glædeligt faldet på plads, som beskrevet af Henrik Kalckar forleden. Jeg vil her komme med en status for selve arbejdet med bearbejdningen, der skal føre frem til udgivelsen af ”Kystfugle omkring Fyn 2021-2022. Ynglefugle på 109 øer og 22 kystlokaliteter”, som er den foreløbige titel på bogen.
Det er Leif Bisschop-Larsen og Niels Andersen, der står for bearbejdningen af materialet. Bogen er planlagt til 352 sider, hvoraf 300 sider vil bestå af beskrivelser af 109 øer og 22 kystlokaliteter. Her i december er alle ø-beskrivelserne færdige, ligesom de fleste af kystlokaliteterne er beskrevet. Vi har skrevet ud fra en stram skabelon, med angivelse af areal og kystlængde, ejerforhold og kommune. Beskrivelserne rummer også natur- og beskyttelsesforhold. Om der fx er tale om fuglebeskyttelsesområder eller ø-reservater. Den største part er dog i de fleste tilfælde den tabeldel, hvor de nye optællinger fra 2021 og 2022 spejles i den ”gamle” ø-undersøgelse fra 1974-76. Der vil også være beskrivelser af forandringer, prædatorer og trusler i det hele taget. Alt munder ud i en endelig konklusion.
De fleste af de 42 optællere har allerede haft beskrivelserne til godkendelse, resten følger hurtigt efter. Når optællernes kommentarer er indarbejdet i en endelig beskrivelse, uploades de til endelig layout. Dette arbejde forestås af Jørgen Peter Kjeldsen, som mange sikkert kender som layouter på den 528 sider store ”Systematisk oversigt over Danmarks fugle 1800-2019”, der kom tidligere på året. Her har han mestret et grafisk udtryk, der dels fylder siden ud med meget stof, dels i to spalter giver et roligt og genkendeligt overblik.
Vi har vægtet, at der bliver et autentisk billedmateriale fra alle lokaliteter i form af landskabsfotos og at også karakteristiske fugle fra de forskellige øer bliver portrætteret.

131222gulfs

Storeholm mellem Ristinge og Marstal rummer en stor bestand af Gul Vipstjert, en art i tilbagegang mange andre steder. De 10 par på Storeholm udgjorde således 19 % af alle Gul Vipstjert registreret i ø-undersøgelsen i 2021 og de 15 par i 2022 udgjorde mere end 21 % af alle de registrerede det år. Og i øvrigt 38 % af alle øernes Gul Vipstjert. Foto: Finn Skov.

10 ”farvandsområder”, fx Lillebælt, Helnæsbugten, Det Sydfynske Øhav m.fl. får hver et indledende afsnit med oversigtskort.
Det, der nu står tilbage at blive beskrevet, er et antal udvalgte kystfuglearter med deres bestandsudvikling over de næsten 50 år, der er gået siden alle øerne omkring Fyn blev dækket under DOF-Fyns første ø-undersøgelse i midten af 1970’erne. Når disse artsbeskrivelser med udbredelseskort bliver færdig i slutningen af januar, har vi fået tilsagn fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, at man vil kvalitetssikre vores tolkninger af udviklingen og nærlæse beskrivelserne. Udvælgelsen af arter kunne måske ske udfra, om der er tale om status quo-bestande, hvilke arter, der enten er nytilkommet eller i fremgang. Og omvendt hvilke arter, der enten er i tilbagegang eller helt forsvundet.
Efter disse indledende afsnit på ca. 50 sider, som også vil indeholde forslag til forbedrede forhold for fuglene, vil bogen blive færdig-layoutet i det spæde forår og sendt til trykning.

Se nedenfor lidt data for de to optællingsår:

  • 27932 ynglepar fordelt på 120 arter i 2021
  • 26121 ynglepar fordelt på 125 arter i 2022

Top 10:

131222tabel131222solvnan

I 2022 gik Sølvmågen ganske vist tilbage med ca. 1500 par i forhold til 2021, men den er stadigvæk –med afstand- den almindeligste fugl på de fynske øer – og 22 kystlokaliteter viser DOF-Fyns ø-undersøgelse. Foto fra Lille Egholm af Poul V. Rasmussen.

Vi håber, at de mange data vil blive brugt til fuglenes bedste. Alle vores data er allerede skrevet ind i et samlet format, hvorfra der kan trækkes oplysninger ud og vi har oplevet, at der allerede har været stor efterspørgsel på resultaterne, der er sendt til kommuner, Naturstyrelse og forskningsinstitutioner. Ø-undersøgelsen er blevet en slags praktisk anvendt ornitologi til gavn for fuglene. Vi har præsteret citizen science eller borgervidenskab, der ikke kan opdrives andetsteds.
Bogen vil blive udleveret til optællerne som tak for deres store arbejde. Desuden vil den blive afleveret til steder, hvor den kan være med til at sætte kystfuglenes forhold på en dagsorden med bedre beskyttelse, det være sig hos centrale lodsejere, i kommuner og styrelser.

På ø-undersøgelsens styre- og redaktionsgruppes vegne.
Niels Andersen