Kig efter farveringmærkede Splitterner!

I år er der for første gang blevet ringmærket Splitterner med farveringe i Danmark. De kommende uger spredes ungerne fra kolonierne og vil blandt andet kunne ses langs de fynske kyster. Alle opfordres hermed til at holde øjnene åbne og indrapportere eventuelle aflæsninger.

Fire personer fra Ringmærkergruppen Fyn besøgte den 13. og 14. juni Splitternekolonierne på Sprogø og Siø. Målet var at sætte farveringe på en del af ungerne, og i alt blev 113 Splitterneunger mærket med farveringe i de to kolonier. Disse unger er de første Splitterner, der er blevet mærket med farveringe i Danmark.

Nymærket Splitterneunge, Siø 14. juni 2019. Foto: Hans Rytter.

Under gode observationsforhold er det muligt at aflæse farveringene i felten, hvilket sjældent kan lade sig gøre med almindelige metalringe, og farveringene giver dermed langt flere genfund. I andre lande, bl.a. Holland og Storbritannien, er der gennem flere år blevet farvemærket Splitterner, og med gode resultater.

Formålet med farveringene er blandt andet at gøre os klogere på, hvilke områder de unge, danske Splitterner benytter efter at have forladt kolonierne. Desuden forventes farveringene at give en del genfund fra træk- og vinterperioden, hvilket man sjældent får med traditionelle metalringe. Og på længere sigt, når fuglene vender tilbage som ynglefugle, vil aflæsninger ved kolonierne kunne bidrage med øget viden om, hvordan fuglene flytter rundt mellem forskellige ynglelokaliteter.

Splitternen er presset som ynglefugl i Danmark. Arten er afhængig af velfungerende, kystnære Hættemågekolonier, og dem bliver der færre og færre af. For 10-20 år siden var der i Fynsområdet store Splitternekolonier på Vigelsø i Odense Fjord, på Fiskeholm i Helnæsbugten samt på Siø. Alle steder forsvandt Hættemågerne og med dem også Splitternerne, blandt andet pga. forekomst af ræv og indvandring af Sølvmåger. De fynske Splitterner flyttede i stedet til Hjarnø i Horsens Fjord samt til Sprogø, og i flere år har Fynsområdet været stort set uden Splitternekolonier.

I 2018 slog Splitternerne sig igen ned på Siø, og i år er kolonien vokset til næsten 300 par. Og ternerne har ynglet med pæn succes. Desværre lader det til, at de mange Sølvmåger, der yngler i området, tager godt for sig af Hættemågernes æg og unger, så Hættemågekolonien – og dermed også Splitternerne – lever nok på lånt tid.

De unge Splitterner spreder sig fra kolonierne i slutningen af juni og starten af juli. Vi vil gerne opfordre alle til at holde udkig efter terner med farveringe de kommende måneder. Ringene er hvide og forsynet med en kode på tre bogstaver/tal. Koden starter med ”L”.

Unge og gamle Splitterner på Siø, 23. juni 2019. Forrest ses en ungfugl med farvering. Foto: Jacob Sterup.

Ringmærkningen på Sprogø og Siø blev udført af Hans, Peter Pelle, Alejandro og Jacob fra Ringmærkergruppen Fyn. Farvemærkningsprojektet koordineres af Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og støttes økonomisk af 15. Juni Fonden. Aflæsninger af fuglene modtages med tak og kan sendes til Jacob Sterup.

Tekst: Jacob Sterup