Konsekvenser af stormfloden ved Tryggelev Nor

Af Henrik Mørup Petersen

Stormfloden d. 20. oktober med en vandstand på + 1,81 m ved Bagenkop kan ikke undgå at få konsekvenser for Tryggelev og Salme Nor.
Jeg var i sommerhuset i Ristinge fra torsdag aften til søndag og jeg har aldrig oplevet så voldsomt vejr med vindstød af stærk storm. Heldigvis var det fralandsvind, så der var kun små dønninger på kysten ved Ristinge Strand og ved Tryggelev Nor. Til gengæld var der både stormflod og store bølger på den anden side af Langeland og ved Dovns Klint. Langeland blev nok et par meter kortere den dag og stien langs kysten i Gulstav Østerskov forsvandt på en strækning.

181123dovnshmp

Pålandsvind ved Dovns Klint fredag eftermiddag, 20. november 2023. Foto: Henrik Mørup Petersen.

Selv med små bølger bliver diget mod Salme Nor og strandvolden ved Tryggelev Nor oversvømmet ved en vandstand på + 1,70 m, så for tredje gang blev strandvolden oversvømmet og der blev hurtigt eroderet flere gennembrud ned til under kote nul, så vandstanden i hele Tryggelev og Salme Nor nåede op til + 1,70 m, før vandstanden i havet begyndte at falde igen.

181123kysttryghmp

Fralandsvindved Ristinge, vandstand +1,50 m, 20. november 2023. Foto: Henrik Mørup Petersen.

Første gang Tryggelev blev oversvømmet var i november 1995, hvor der skete et ca. 50 m bredt gennembrud af strandvolden nord for parkeringspladsen ved en stormflod på + 1,82 m. Vandet strømmede fra Tryggelev Nor over Østersøvej og oversvømmede 70 lavtliggende sommerhuse i Hesselbjerg Strand. Gennembruddet af strandvolden skabte også en vandudskiftning i Tryggelev Nor. Det kunne forbedre den meget dårlige vandkvalitet i Noret, som skyldes næringsrigt bundslam fra tidligere tiders udledning af urenset spildevand fra Humble og Hesselbjerg.
Fugleværnsfonden ønskede derfor at bevare åbningen i strandvolden og lade naturen selv bestemme den fremtidige tilstand, men sommerhusejerne klagede og Kystdirektoratet gav tilladelse til, at de kunne lukke hullet i Strandvolden.

Jeg foreslog i 1996 Fugleværnsfonden og Fyns Amt som myndighed, at det ville være muligt at sikre en kontrolleret tilførsel af vand fra Marstal Bugt til Tryggelev gennem rør i strandvolden, hvis sommerhusene blev beskyttet af et kun 250 m langt dige langs Østersøvej fra morænebakken Galtebjerg til de 3-4 m høje klitter. Mit forslag var at placere to 1,0 m rør med indløb 0,5 m over strandkanten, så der kun løb vand ind ved vinterhøjvande. Fyns Amt ønskede imidlertid indløbet sænket til + 0,15 m, så der også kunne ledes vand ind om sommeren. Det betød så, at indløbet aldrig rigtigt kom til at virke, da det blev stoppet af tang og sten.

Beregninger af indstrømningen under en stormflod viste at vandet i Noret kunne stige til + 1,25 m, så diget behøvede kun at udføres til + 1,50 m. Da der fortsat kunne ske oversvømmelse af Tryggelev Nor ved stormflod, besluttede vi at udføre diget som et stormflodsdige med klimatillæg til kote + 2,20 m. Diget blev anlagt i november 2005.

181123korthmp

Tryggelev Nor med en vandstand på + 1,70 m. Diget ved Østersøvej beskytter Hesselbjerg Strand. Det gamle dige til + 2,00 m beskytter Nørreballe Nor (Kort Scalgo.dk).

Anden gang en stormflod ramte Tryggelev Nor var 1. november 2006, hvor der samtidigt med en vandstand på + 1,80 m var bølger med en kuling fra nordvest. Der skete et 180 m langt gennembrud af diget foran Salme Nor og to mindre gennembrud nord for parkeringspladsen. Et år efter anlæg af diget ved Østesøvej hindrede det oversvømmelse af sommerhusene i Hesselbjerg Strand. Gennembruddene blev genopbygget af fedt moræneler, som er mere stabilt end sandet jord ved overskyl. Vi måtte på grund af fredningen ikke hæve diget over det oprindelige niveau.

Natten mellem d. 20. og 21. oktober blev Tryggelev Nor ved en vandstand på + 1,81 m oversvømmet for tredje gang. Jeg gennemgik strandvolde og diger ved Tryggelev of Salme Nor lørdag formiddag, mens vandet stadig fossede ud gennem digebruddet. Denne oversvømmelse har nok også udvasket slam og næringsstoffer fra Noret. Hele engen var oversvømmet, men kvæget havde søgt tilflugt på morænebakkerne mod Østersøvej.

181123psohmp

Diget ved Østersøvej med opskyl i + 1,70 m . Foto: Henrik Mørup Petersen.

Vandet havde for anden gang har stået i ca. + 1,70 m mod diget, som for anden gang har hindret oversvømmelse af ca. 70 sommerhuse i Hesselbjerg Strand med en gulvkote mellem + 1,20 m og + 1,70 m.

181123gennembrudhmp

Gennembrud i strandvolden nord for P-pladsen. Foto: Henrik Mørup Petersen.

Der er nu 2 brud i diget nord for parkeringspladsen og selve parkeringspladsen er også skyllet delvist væk. Foto viser et ca. 30 m bredt og dybt hul og bagved et ca. 10 m bredt hul. Det kan ses på kanten, at disse brud er sket i det gamle jorddige af sort sandet jord og ikke er i den del af diget, der blev udbedret med ler i 2006.
Passage af det store hul vil næppe være mulig nu ved normal vandstand, men der vil hurtigt skylle en ny lav strandvold op.
Uden for gennembruddene har dønningerne hævet strandvolden ved opskyl af ral på toppen af volden.

181123trygdaemninghmp

Diget foran Salme Nor, største skade. Foto: Henrik Mørup Petersen.

Hele diget foran Salme Nor har været overskyllet. Opskyl på bagsiden viser, at vandstanden i Salme Nor har været næsten på højde med vejen.

Diget, der i 2006 blev genopbygget med fedt ler, har næsten modstået oveskylningen med kun få lokale skader. Vejen foran Salme Nor frem til P-pladsen kan derfor nemt retableres med lukning af minde huller med ler, og lokal retablering af belægningen af grus. Det vil imidlertid ikke være muligt at vende på P-pladsen, før den er retableret med tilkørsel af fyldjord (moræneler) og en ny grusbelægning. Vejen til P-pladsen vil derfor nok være lukket for kørsel fra vendepladsen ved toiletbygningen for lystfiskerne.

181123trygphmp

Forhenværende parkeringsplads. Foto: Henrik Mørup Petersen.

Lukning af de to huller nord for pladsen skal godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.
Hvis tilladelserne tager lidt tid, vil der blive vasket mere slam ud fra Tryggelev Nor i løbet af vinteren.
Fugleværnsfonden skal desuden finde finansiering af retableringen. Det burde måske være sommerhusejerne i Hesselbjerg Strand, som skulle betale, da diget, som er finansieret af Fugleværnsfonden nu har hindret oversvømmelse af deres sommerhuse to gange.