Lærkefalk - en art i fremgang

Af Per Rasmussen

Jeg har tidligere skrevet en artikel om de få fynske ynglepar af Lærkefalk, som kan læses her.

2021 09 17 laerkefalk1Lærkefalk. Foto: Leif Sørensen.

Vi har selvfølgelig overvejet om der ikke burde være flere par i betragtning af at der faktisk ses en del i fugle i løbet af sommeren. 

I år er det så endelig lykkes at finde mere end 1 par, nemlig hele 3-4 par. Og det er faktisk ikke helt uventet på steder hvor der i flere år har være observationer af falke i ynglesæsonen. 

Udover det “sædvanlige” par ved Tarup/Davinde, fandt jeg endnu et par ved Sortemosen i forbindelse med glenteovervågningen. Der har været set Lærkefalke om sommeren her i årevis, men de er bare svære at lokalisere. Der udover er der indrapporteret et par fra Stenstrup og så er der muligvis et par på Sydlangeland. 

Her i efteråret har der været en del observationer af 1k-fugle fra Langesøområdet, så måske gemmer der sig også et par her? Også området ved Brændegård og Arreskov søer har flere obs af falke, som måske kunne hidrøre fra ynglefugle? 

Arten er bare svær at finde som sikker ynglefugl, men der er noget der kunne tyde på at den er i fremgang, i hvert fald her på Fyn. 

Når man ser på artens udbredelse kan det også undre at der ikke er flere par i Danmark, da der er flere hundrede par i Tyskland og 2300 i Sverige.

2021 09 17 laerkefalkLærkefalk. Foto: Leif Sørensen.

Det bliver spændede at følge arten de kommende, hvor bestanden forhåbentlig vil vokse endnu mere.