Mere om Dværgternen fra Djævleøen

Af Søren Gjaldbæk

Som nogen måske kan huske bragte vi den 27. juni 2022 et opslag om en Dværgterne, der var ringmærket i 2018 ved Lejodden på Vestsjælland lidt nord for Korsør, og som Lars Kirk aflæste ved Bøsøre den 11. maj 2022. Det kan man se her.

081222dvaergterneube

Dværgternen DKC8260422 - Grøn Y8B den 24. maj 2018. Foto: Ulf M. Bertelsen.

Jeg skrev blandt andet, at der os bekendt ikke var andre genmeldinger af fuglen, hvilket afstedkom et opkald fra Ulf M. Bertelsen, som i sin tid satte ringen på fuglen. Som det ses, havde jeg ikke helt ret - hvis jeg nu skal være god ved mig selv. Ulf fortæller:

” Som du vil se, har denne Dværgterne været en tilbagevendende ynglefugl på Lejodden i perioden 2018-2020, men er nu tilsyneladende gået i landflygtighed på Fyn. Den er især interessant ved at have været en tur forbi Mauritanien, hvor den blev aflæst af et hollandsk forskningsteam ultimo november 2019. Alle europæiske Dværgterner trækker ganske vist til Vestafrika hver vinter, men der foreligger forbavsende få genfund herfra. Faktisk er det således, at den første Dværgterne blev ringmærket i Danmark tilbage i 1912, men vi har ikke fået en eneste genmelding af denne art fra Vestafrika, før jeg begyndte at farveringmærke fuglene fra og med ynglesæson 2017. I perioden fra 2018 til og med foråret 2022 har vi så til gengæld fået hele 17 genfund fra Vestafrika: 5 fra Mauritanien, 11 fra Senegal og 1 fra Guinea-Bissau. De 11 fugle fra Senegal er dog alle fanget af et ringmærkningsteam fra South African Bird Ringing Unit (SAFRING), som deltager i vores NW European Little Tern Project og årligt fanger et meget stort antal terner (fortrinsvis Fjord- og Dværgterner) i Senegal”.

081222dvaergdata

Data på Dværgternen DKC8260422 - Grøn Y8B - som det ses, har den mindst én gang og sandsynligvis hvert år fløjet de godt 4500 km til Vestafrika og tilbage igen.

Ulf farveringmærker Dværgterner på Vestsjælland, i Vadehavet og langs den jyske vestkyst. Som det kan ses, får han og hans team noget fra hånden - han skriver:

” I perioden 2017 til og med 2022 har vi farveringmærket i alt ca. 500 adulte ynglefugle og knap 200 store unger af Dværgterne, hvilket betyder, at knap halvdelen af den samlede danske ynglebestand nu er farveringmærket. Alle fuglene er blevet ringmærket i de tre studieområder Vest- og Sydvestsjælland, Vadehavet (Fanø, Rømø og Blåvandshuk) og langs den jyske vestkyst (Hvide Sande til og med Agger Tange). Der er altså ingen ”ægte” fynboer imellem, og udover grøn Y8B foreligger der kun to aflæsninger af mine farveringmærkede Dværgterner fra Fyn: 1 par, som blev aflæst ved Slipshavn den 5. maj 2022. Hannen i dette par blev ringmærket som ynglefugl på Lejodden i 2017, aflæst ynglende på Lejodden både 2018 og 2019, aflæst i Senegal den 30. marts 2021 og derpå Slipshavn den 5. maj 2022. Hunnen blev derimod ringmærket som ynglefugl på Sprogø Østrev i 2021 og aflæst Slipshavn 5. maj 2022. Parret blev kort herefter dokumenteret ynglende på Lejodden den 16. maj 2022”.

081222dvaergflj

Dværgterne, Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

Mens de er godt vant med ynglende Dværgterner på den anden side af Storebælt, står det lidt sløjt til på Fyn. At dømme efter indberetninger på DOF Basen har vi måske haft et ynglepar ved Nyborg, sandsynligvis et på Revsøre/Bøsøre-kanten lidt syd for Nyborg, et par stykker i Bøjden Nor og nogle få spredt ud i Det sydfynske Øhav - Storeholm huser formodentligt det største antal ynglepar. Ynglefuglene i øhavet er for de flestes vedkommende registreret i forbindelse med Ø-undersøgelsen 2021-22.

Med de mange fugle, der får ring på i det vestsjællandske skulle det være muligt at få aflæst nogle flere Dværgterner her på Fyn - kig efter farveringe på dem, når du ser dem.