Naturgenopretning i Søgårds Mose

Af Henrik Mørup

Siden Naturstyrelsen erhvervede Søgård med Søgård Mose og Søgård Sø på Sydlangeland har ornitologerne ønsket vandstanden i søen hævet. Den nuværende lavvandede sø er tørret helt eller delvist ud om sommeren på grund af Sydlangelands tørre klima på med stor fordampning og fordi den ligger i et område gennemskåret af kanaler, og hvor vandstanden holdes nede ved pumpning . Søens og rørskovens fugle har derfor ikke haft mulighed for at yngle i mosen.

 Billede4

Rørdrummen vil med stor sandsynlighed etablere sig som ynglefugl i den genoprettede Søgårds Mose. Foto: Ole Bo Olsen

I 2017 blev det muligt for Naturstyrelsen at erhverve mere areal, så det nu har været muligt at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i Søgård Mose med en hævet vandstand i søen.

Søgård Mose med Søgård Sø ligger i den sydligste del af den store landvinding i Magleby Nor, som afvandes af pumpestationen ved Klise Nor. Vintervandstanden i søen, der ligger syd for afvandingskanalen fra Fakkemose og Fredsbjerg har hidtil været 2,8 m under havets overflade.

Vintervandstanden i søen hæves nu 0,4 m til – 2,40 m ved at opfylde kanalen øst for mosen og anlægge et 400 m langt dige langs afvandingskanalen nord for søen. Vandstanden styres med et erosionsbeskyttet overløb fra søen til afvandingskanalen. I diget nedgraves en 3 m lodret membran for at hindre vandet i at sive gennem diget til kanalen. Desuden afgraves 25 cm næringsrigt bundslam (14.000 m3) i søen, så søens dybde vil øges i alt med 65 cm til ca. 1,0 m. Søens areal øges fra 6 ha til 9 ha. Der afgraves ikke i arealet uden for den nuværende sø, så der vil blive naturlige lavvandede søbredder i den større sø.

Et areal med rørskov og den ryddede skov øst for søen vil blive indhegnet, så tagrør og på sigt forhåbentlig også hvas avneknippe kan vokse op her i den udvidede sø, hvilket vil skabe et  muligt yngleområde for rørdrum og rørhøg. Der fyldes jord på den eksisterende ø, så den fortsat vil være over vintervandstanden. Med den nye vanddybde som følge af  afgravning af  slam rundt om øen og hævning af vandspejlet, kan øen blive en mere rævebeskyttet yngleplads for fjordterne, vibe, klyde og andre vadefugle.

Vandstanden i den mindre nordlige sø på ca. 1 ha hæves 0,2 m til – 2,60 m ved at anlægge et lavt dige mellem kanalen og søen. Der etableres et erosionssikret overløb fra søen til kanalen, og der afgraves også bundslam i den lille sø.

For at skabe potentielle arealer for etablering af rigkær afgraves mulden fire steder ved foden af bakkerne, hvor der kan ske udsivning af kalkholdigt grundvand. Der graves desuden tre paddeskrab på engen neden for Fakkebjerg. De rørlagte drænsystemer i projektområdet  afbrydes, så arealerne omkring søerne og arealet op til Søgårdvej vil blive vådere om vinteren og foråret.

Billede 3

På kortet ses de forskellige anlægsmæssige tiltag i projektet, samt de kommende vanddækkede arealer med blåt, inden sommerens fordampning vil reducere søens areal. Det fremtidige indhegnede område langs diget og øst for den aktuelle sø ses med sort signatur, afgravningerne (røde) og paddeskrab (cirkler).

Projektområdet ved Søgård Mose er 127 ha og ejes af Naturstyrelsen. Området ligger i Natura 2000 område N127 Sydfynske Øhav, som indeholder Fuglebeskyttelsesområde F72 Marstal Bugtmog den sydlige del af Langeland samt habitatområde H111 Sydfynske Øhav. Naturgenopretningsprojektet er del af det større EU LIFE projekt ”LIFE-Rigkilde” (LIFE 14 NAT/DK/000606). Hovedformålet med projektet ved Søgård Mose er at fremme potentialet for at udvikle arealer med naturtyperne rigkær og hvas avneknippe-mose, samt forbedre levestederne for spidssnudet frø og bevare eller forbedre levestederne for rørdrum. Der udviklede sig Hvas Avneknippemose i Gulstav Mose, da vandstanden i mosen blev hævet.

Anlægsarbejdet er startet her i begyndelsen af august med afgravning af bundslam og udgravning af ler på marken nord for Fakkebjerg til diget. Da diget anlægges på blød bund udlægges jorden først med overhøjde, som efter konsolidering af underbunden vil blive afrettet i korrekt for og højde.

Vi kan nu se frem til et forår med mange nye ynglefugle i et vådere område og med mulighed for udvikling af en mere spændende flora og fauna med en permanent sø, selv i en tør sommer, hvor nettofordampningen kan være 35 cm.