Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak

Kurt Due Johansen har efter års grundigt optællingsarbejde ved Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak udarbejdet en omfattende og meget flot rapport om forholdene på lokaliteten for en lang række fuglearter - fortrinsvis vand- og vadefugle. Der gøres status for de nuværende antal sammenholdt med antallene tidligere. Det er ikke opmuntrende læsning. I rapporten er der også en række forslag til forbedring og genopretning af forholdene. Nedenfor kan man læse et kort resumé af rapporten, som vi bringer i sin fulde længde næste uge.

Dette er den korte udgave af den 251 siders store rapport ”Nærå Strand og Agernæs Flak. En beskrivelse af fuglelivet 1974-2018 med tilbageblik på perioden 1781-1973”. Her serveres de triste konklusioner, i den store rapport leveres i detaljer dokumentationen på, at endnu et stort nordfynsk fugleområde er i dyb krise. Der er store muligheder for forbedringer, og der anvises 4 forskellige forslag til de nødvendige naturforbedringer, der er påkrævet, hvis vi vil gøre noget for at hjælpe fuglelivet på fode igen og rette op på de skader inddæmning, afvanding, dræning og efterfølgende opdyrkning har forårsaget på naturområderne.

Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak på Nordfyn er stadig et fint naturområde, men landskabet blev forandret radikalt og dermed forsvandt livsgrundlaget for især ynglefuglene. I dag sætter kun trækgæsterne præg på området forår og efterår.

DERFOR FORSVANDT FUGLENE: inddæmning, afvanding, dræning og opdyrkning.

Ved inddæmningerne blev selve Nærå Strand halveret i størrelse!

Med de store inddæmninger (skraveret areal) mistede tusindvis af trækfugle, som f.eks. Knortegæs, Pibeænder og mange vadefugle deres levested.  Da de mange øer blev landfaste, mistede de deres værdi for ynglefuglene.

Engene blev afvandet, drænet og pløjet op

Med de store afvandinger, dræninger og opdyrkninger i 1930-40’erne gik omkring 530 hektar enge (inklusive Klinte Strand mod sydvest i Nærå Strand) tabt for fuglene. Disse enge var livsvigtige ynglepladser for især vadefuglene, som derfor næsten er forsvundet. Engene var også i træktiden levested for gæs, svømmeænder, vadefugle og måger.

Disse 13 fuglearter forsvandt helt som ynglefugle

700 par ynglende vadefugle forsvandt som ynglefugle – alene på Egebjerggård !

Indtil ca. 1930 ynglede der alene på Egebjerggårds strandenge, ferske enge og marker mindst 700 par vadefugle fordelt på 10 arter. Et i vore dage helt ekceptionelt højt antal. I dag yngler der i området på de samme arealer ca. 25 par vadefugle. Der ynglede dengang alene 500 par viber, 100 par rødben, 50 par almindelig ryle foruden stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave, strandskade, klyde, brushane, dobbeltbekkasin og brushane. Disse fugle er væk i dag!

For mange trækfugle er ålegræs på havbunden vigtig

En lang række ålegræsædende trækfugle er forsvundet fra Nærå Strand og Agernæs Flak - eller har fået det markant værre.

Der tilledes kvælstof til Nærå Strand fra især Ringe Å og Krogsbøllerenden. Tilledningen udgør mellem 145 og 182 tons. Det er langt over tålegrænsen for ålegræsset, hvorfor det er forsvundet fra størstedelen af det havområde, hvor det tidligere var vidt udbredt.

Det kvælstof der ikke forbruges af mikroalger m.v. i Nærå Strand, føres videre til farvandet nord for Fyn, hvor det skader fiskelivet og giver årsag til iltsvind.

Udbredelsen af ålegræs i 1901 sammenlignet med udbredelsen i dag. Der ses en kraftig reduktion, det er årsagen til kollapset hos de mange ålegræsædende fugle i området.

 

3 arter af ålegræsædende fugle forsvandt eller gik ned i antal

De nuværende fugleinteresser ved Nærå Strand og Agernæs Flak

Det kan der gøres for at give fuglelivet ved Nærå Strand en chance, 4 forslag

Genskabelse af fællederne – Den Nordlige Fælled og Den Sydlige Fælled

Det er nemt at genskabe Den Nordlige Fælled og Den Sydlige Fælled som vedvarende græsenge med vedvarende søflader på arealerne. Fællederne kan genskabes enten bag digerne eller ved at fjerne havdigerne, da der allerede er tilbagetrukne diger inde i land.

Etablering af en sø i Klinte Strand

Der kan etableres en ferskvandssø på 105 hektar i Klinte Strand. En sådan stor sø vil være af afgørende, positiv betydning for både ynglefugle og trækfugle, som vil strømme til søen.

Etablering af vådområder så kvælstof uskadeliggøres før det når Nærå Strand

Der bør etableres en lang række vådområder i oplandet til Nærå Strand, således at disse kan uskadeliggøre de 145 - 182 tons kvælstof, der i dag løber til og som er så skadeligt for vandmiljøet og dermed ålegræsset. Kun derved kan der øjnes en mulighed for at ålegræsset kan genindvandre.

 Staten bør gøre noget ekstra godt for naturen på sin ejendom Nørreby Hals

Indtil for 8 år siden undlod Staten at pumpe vandet ud fra sin inddæmning på Nørreby Hals i perioden 1.10-15.3. Derved opstod der en temporær sø på 5 hektar. Fuglene strømmede til søen.

I dag pumpes vandet væk hele året, og fuglene holder sig nu væk.

Desuden bør Staten i samarbejde med sin afgræsningsforpagter forfine naturplejen i området, således at gæs, viber og hjejler kan udnytte området i tusindvis som før, da området var bedre plejet, med helt lav plantevækst. I dag er græsvæksten for høj, når trækfuglene ankommer. Og buske breder sig.

Tekst: Kurt Due Johansen.