Nye fugleøer i Føns Vang og i søen ved Husby Strand, Wedellsborg

Af Henrik Mørup-Petersen

Middelfart Kommune har som en del af EU-projektet Better BirdLIFE i nogle år arbejdet på at få etableret fugleøer I Føns Vang og i søen i vådområdet Husby Strand ved Wedellsborg. Det er vanskeligt og dyrt at lave øer i eksisterende søer, men arbejderne med at udføre fugleøerne er nu gennemført, så de er klar til næste ynglesæson, hvor vi håber på at lokke udpegningsarterne Fjordterne og Klyde til de nye rævesikre ynglelokaliteter.

Inden Føns Vang blev sat under vand som et nyt vådområde i 2005, var der anlagt tre fugleøer. Desværre var de to af øerne anlagt på et tykt tørvelag, som betød, at øerne sank ned under vandoverfladen. Den tredje ø var anlagt på sandbund, men uden erosionssikring. Bølgerne i den 100 ha store sø havde efterhånden eroderet så meget af øen, at der kun var plads til nogle skarvreder, som Havørnene i øvrigt har tømt for unger hvert år.

Genopbygning af de to ”sunkne” øer var for dyr og risikabel, da der måtte forventes nye sætninger efter genopbygning af øerne. Da boringerne fra det oprindelige projekt viste, at der var et område med sandbund i den østlige del af søen tæt på fugletårnet, blev det valgt at anlægge en ny ø her ca. 30 m fra kysten. Længere ude blev der for dybt og erfaringen fra fugleøen i Bøjden Nor har vist, at fuglene kan yngle tæt på land og et fugleskjul, hvor der er en smallere kanal mellem øen og land.

For at kunne køre 2000 m3 grus og 100 m3 sten ud til den østlige ø til en vanddybde på op til 1,2 m blev der lavet en dæmning af sten ud til øen. Gruset blev kørt ud i juni for at forbelaste søbunden, inden øen blev afrettet i den foreskrevne form i august. Allerede mens der blev kørt grus ud indtog de lokale Fjordterner øen.

101721fjordjacobmartinpedersen

Fjordterne på den nye ø i juni. Foto Jakob Martin Pedersen.

Erosionssikringen på de sider af øen, som påvirkes af bølger fra søen, er udført som en strand af sten mellem stenrev. På bagsiden af øen ind mod land er der blot en strand af grus med en vade, hvor klyderne kan fouragere. De stor træer ved kysten vil blive fældet.

101721stlig
Dronefoto af den nye fugleø set mod fugletårnet. Foto: HedeDanmark.

101721denrigtige
Den nye fugleø set fra fugletårnet. Foto: HedeDanmark.

Øen ligger perfekt for observation fra fugletårnet. Hvis det mod forventning viser sig at folk på trappen forstyrre fuglene på øen, er det muligt at sætte en skærm på trappen. Ternerne, som indtog øene allerede i juni, vender forhåbentlig tilbage til den nye ø til foråret og etablerer en koloni på denne ø ligesom det er sket på øen i Nørreballe Nor.

Den gamle fugleø i den vestlige del af søen er retableret med 300 m3 grus og 100 m3 sten til erosionsbeskyttelsen. Det var en udfordring, at materialerne skulle transporteres først 290 m fra vejen over en mark med delvist blød bund og derefter 270 m gennem søen med en vanddybde på 0, 5 – 0,7 m på en blød søbund. Selv om materialerne blev transporteret på en dumper med bælter, skulle der anlægges en vej af køreplader på søbunden hele vejen fra søbredden til øen. Entreprenøren HedeDanmark klarede også denne udfordring og til en pris, der kunne holdes inden for budgettet.

101721kplade
Kørepladerne er ved at blive taget op efter retablering af øen. Dronefoto: HedeDanmark.

Den genopbyggede fugleø er blevet erosionssikret på samme måde som den nye ø med en stenstrand på de eksponerede kyster fastholdt af stenrev.

101721genopbyg
Den genopbyggede fugleø med erosionssikring. Dronefoto: HedeDanmark.

Denne ø kan bedst ses med et teleskop fra Føns Kirke, hvor man kan se ned på øen. Det er også muligt at se øen fra Ronæsbrovej ved den gamle mølle, hvor der er parkering ved vejen.

Ved min besigtigelse af øen fra kirken, kunne det med teleskopet ses, at en havørn og 300 viber allerede havde accepteret arbejdets udførelse.

101721havhmp
Foto gennem teleskopet af fuglene på den genopbyggede fugleø. Foto: Jacob Martin Pedersen.

I søen ved Husby Strand er der udført en ny mindre ø specielt til terner. Det var imidlertid også muligt at skabe en større ø ved at grave en 10 m bred ”rævekanal” omkring en stor halvø ud i søen. Denne ø kan måske anvendes som yngleplads af hættemåger, viber, klyde og rødben. Da vandstanden i søen holdes på maksimalt + 0,25 m af den pumpe, der tidligere blev anvendt til afvandingen, kunne vi pumpe søen tør inden arbejdets udførelse, så de kunne udføres uden vand i søen  udgiften til anlægsarbejderne derved kunne holdes nede.

Ved besigtigelsen sidst i september manglede der endnu ca. 10 cm vand i søen, så den vil være fyldt op i løbet af oktober.

101721rverende

Der graves ræverender i den tørlagte sø. Dronefoto: HedeDanmark.

Adgangen til at se søen med disse fugleøer kræver lidt vandring.

101721wedelkort

Adgangsvejen gennem Wedellsborgskoven til søen ved Husby Strand.

Det er ikke tilladt at færdes på diget mod Tybrind Vig, men det er muligt at gå eller cykle fra leddet til Wedellsborg og gennem skoven ad skovvejene mod sommerhuset ved stranden. Inden man når ud til sommerhuset, kan man fra skovvejen se ud over søen med øerne. Det er ikke tilladt at gå ud på engene.

101721wedelsborger

Terneøen med vade og halvøen ændret til en rævesikker ø. Dronefoto: HedeDanmark.

Søen er allerede i dag et fint område, hvor der var mange ænder, vadefugle og viber ved vores besøg sidst i september. Lokaliteten er nok noget ”underbirded” på grund af de lidt besværlige adgangsforhold. Med de nye fugleøer vil der sikkert blive mere at se på i fuglenes yngletid, så det vil være turen værd gennem den smukke skov for at besøge stedet.