Nyt fra bestyrelsen - 2. maj 2019

Den 27. og 28. april blev der afholdt repræsentantskabsmøde i DOF. Her deltager blandt andet repræsentanter fra lokalafdelingerne og fra DOFs hovedbestyrelse. Fra DOF Fyn deltog Niels Bomholt, Jens Bækkelund og Jette Gandrup - man kan læse Jettes referat fra mødet her og det officielle referat officielle referat her.

Tegning: Claus Dalskov.

Et enkelt punkt fortjener særlig opmærksomhed - især set med DOF Fynske briller. Hovedbestyrelsen har indført et ”omprioriteringsbidrag” på for DOF Fyns vedkommende 27% (fra 43 til 31 kr.) af det tilskud, som vi plejer at få fra hovedforeningen - Claus Hjort Frederiksen er misundelig - de penge skal nu støtte de tre fuglestationer i Gedser, Blåvand og Skagen. Det er de såkaldte A-stationer. De lokalafdelinger, der ikke selv driver en fuglestation har i de senere år givet penge til de tre stationer. DOF Fyn har som bekendt Kelds Nor Fuglestation (KNF), hvor der ringmærkes og laves trækobservationer. KNF har status som en såkaldt B-station.

Sorgløs vipstjert. Foto: Søren Gjaldbæk.

DOF Fyn afholdt bestyrelsesmøde den 2. maj, hvor man blandt andet diskuterede nedskæringen af tilskuddet. Referatet fra dette møde kan læses her.

Om nedskæringen skriver Henrik Kalckar Hansen, formand for DOF Fyn:

"I forbindelse med det ret nyligt overståede forårs repræsentantskabsmøde i DOF skulle der vedtages en omfordeling af lokalafdelingstilskuddet. Dette var en følge af at man på efterårsmødet havde vedtaget Fuglestationsstrategi 2019-20124, hvor der skulle flere økonomiske ressourcer til de tre A fuglestationer: Gedser-, Blåvand- og Skagen Fuglestation. Fuglestationerne skulle ikke længere være lokalafdelingernes ansvar, men simpelthen komme på DOF’s ”finanslov” og modtage direkte tilskud på linje med en lokalafdeling.

På efterårsmødet fremførte DOF Fyns repræsentanter at DOF Fyn allerede havde ansvaret for Kelds Nor Fuglestation. Så vi mente derfor ikke, at vi skulle bidrage til de andre fuglestationer på samme niveau som de andre lokalafdelinger.

Derfor vedtog Repræsentantskabet ”Fuglestationsstrategien” med bl.a. følgende punkt:

  • Der skal tages hensyn til lokalafdelingernes forpligtelser med B-fuglestationerne, eksempelvis Keldsnor Fuglestation, som DOF Fyn har ansvaret for.

Stor var derfor bestyrtelsen hos DOF Fyns repræsentanter på forårs repræsentantskabsmøde, da man erfarede, at det beslutningsforslag som blev sat til afstemning, overhovedet ikke indeholdt de hensyn, som var skrevet ind i Fuglestationsstrategien. Vi protesterede naturligvis, men dog uden at vinde lydhørhed - tværtimod. Vi har senere haft et møde med Lene Smith (DOF Fyns kontaktperson i hovedbestyrelsen - sådan en har alle lokalafdelinger/red.), hvor vi bl.a. spurgte om man kunne vedtage et nyt omfordelingsforslag, som på et afgørende punkt stred imod den ”Fuglestationstrategi”, som man allerede havde vedtaget? Svaret var, at nu er det vedtaget – altså det nye forslag… Så vi står til at miste ca. 11.000 kr. fra næste år, knap 1/3 af vores hidtidige andel af medlemskontingentet, hvilket vi i DOF Fyns bestyrelses er stærkt utilfredse med. Det gør det sværere for os at drive Kelds Nor Fuglestation og afholde aktiviteter for DOF Fyns medlemmer."

Hvid Vipstjert. Foto: Søren Gjaldbæk.

Redaktionen går ud fra, at DOF Fyn vil arbejde for, at vi igen får tilskud til at drive KNF, der jo blandt andet har en meget aktiv ringmærkningsgruppe. Vi håber, at DOFs hovedbestyrelse vil være lydhør.

Søren Gjaldbæk/Esben Eriksen

##