Ø-UNDERSØGELSEN 2021-2022 i en større sammenhæng

Af Leif Bisschop-Larsen

Resultaterne fra det første års feltundersøgelser indgår nu i det store EU-LIFE projekt Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre kystfuglenes levesteder på en række af de lokaliteter, som også dækkes af DOF Fyns ø-undersøgelse.
Projektet Better BirdLIFE har til formål at forbedre vilkårene for 10 arter af ynglefugle og 4 arter af trækfugle i den vestlige Østersø. Ved at arbejde målrettet mod forbedring af arternes levesteder, vil der samtidig ske forbedring af en række naturtyper.

leifhavflyv 

Havterne. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Projektet udføres i et samarbejde mellem 9 partnere med Middelfart Kommune som hovedansvarlig. De øvrige partnere er Fugleværnsfonden, Kerteminde, Kolding, Nordfyns og Sønderborg kommuner, Naturstyrelsen, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein og Syddansk Universitet.

Naturstyrelsen har spurgt DOF Fyn om oplysninger for Mågeøerne og øerne vest for Dræet (Drætlingen og Drættegrund), Flyvesandet, Vigelsø, Tåsinge Vejle og Nor, Storeholm og Nyland. Derfor har styregruppen skrevet foreløbige lokalitetsbeskrivelser med første års resultater for disse øer og kystlokaliteter i en særskilt rapport til Naturstyrelsen: Ynglefugle på udvalgte fynske øer og kystlokaliteter 2021, Rapport til Naturstyrelsen. Den rapport kan ses her. Som supplement til denne er der desuden sendt beskrivelser for en unavngiven ø nord for Nørreby Hals og Vestermade Rev, Vestermadegyde Rev og Skovholmen i Odense Fjord. Disse øer (bortset fra Skovholmen) er nyligt blevet matrikuleret og tillagt Naturstyrelsen. Denne rapport kan ses her.

leifnanrallen 

Det kræver det rette udstyr at undersøge øerne, her Niels Andersen ved Rallerne. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Rapporterne rummer 2021-resultaterne for kystfuglebestandene og sammenligninger med tidligere år, beskrivelser af naturforholdene og trusler mod fuglelivet samt forslag til forbedringer. Forslagene til pleje og sikring af ynglestederne mod forstyrrelser og prædation er vores umiddelbare bud på forbedringer af kystfuglenes levesteder ud fra observatørernes og andres input. Det er således ikke forslag, der er afhandlet med Naturstyrelsen, men udelukkende DOF Fyns/styregruppens forslag.
Når I læser lokalitetsbeskrivelserne, får I samtidig et indtryk af, hvordan de endelige beskrivelser efter anden feltsæson kan komme til at se ud. Dette vil styregruppen selvfølgelig gerne have gode ideer til. Den endelige rapport vil ud over beskrivelserne også rumme en artsgennemgang og generel diskussion af trusler.

 leifskib

Det er en fordel med eget skib, der er ikke færgeforbindelse til alle øerne, f.eks. ikke til Store Egholm, det er Poul V.R, der bakser med båden. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

I denne sammenhæng kan det også nævnes, at ø-undersøgelsen har leveret data til Aarhus Universitets DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi). Aarhus Universitet er af Miljøstyrelsen blevet bedt om at levere, hvad der ligger af tilgængelige ynglefugletal fra 2021 for en række kystfuglearter (herunder bl.a. måger, terner og klyde) fra Danmark til det internationale HELCOM-samarbejde. HELCOM arbejder for beskyttelse af Østersøens miljø.
DOF Fyn og alle ”feltbisserne” kan være stolte over at kunne yde meget væsentlige bidrag til såvel det nationale som det internationale arbejde for fuglenes ve og vel.


På styregruppens vegne Leif Bisschop-Larsen